Tapusuz Taşınmazda Malik Sıfatıyla Zilyetlik Elde Edilmesi – Tescil Davası

tapusa Tapusuz Taşınmazda Malik Sıfatıyla  Zilyetlik Elde Edilmesi - Tescil Davasıuz-tasinmazda-malik-sifatiyla-zilyetlik-elde-edilmesi-tescil-davasiTaraflar arasındaki tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Midyat Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 15.10.1986 gün ve 1983/125-1986/348 sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 29.12.1986 gün ve 12993-12896 sayılı ilamıyla;

(… Taraflar arasındaki uyuşmazlık tescil ve el atmanın önlenmesine ilişkindir. Davacı B.Y. tarafından ayrı ayrı açılıp birleştirilen dava dosyalarında taşınmazın, adına tescili ve davalıların el atmasının önlenmesi istenilmiştir. Yerinde yapılan keşifte dinlenen davacı B.Y. tanıkları 20 yıldan fazla süren arasız, nizasız ve malik sıfatı ile cereyan eylemiş zilyetliği haber vermişler ve davalı tanıklar ise uyuşmazlık konusu taşınmazın vakıf olduğunu açıklamışlardır. Mahkemece zilyetliğin iyi niyetle cereyan eylemediğinden bahisle istemin reddi cihetine gidilmiştir. Kanunda öngörülen husus malik sıfatı ile ve 20 yıl ve daha uzun süregelmiş zilyetliktir. Kanunda iyi niyetten söz edilmemiştir. Bundan ayrı taşınmazın mülkiyeti konusunda taraf tanıklarının ifadeleri arasındaki aykırılık üzerinde durulmamış ve giderilmeye çalışılmamıştır. Bu itibarla taraf tanıkları çağrılıp yeniden taşınmaz başında bilgilerine başvurulmak, aykırılık giderilmeye çalışılmak ve süregelen zilyetlikte iyi niyet şartının tahakkukuna kanuni gerek bulunmadığı yönü üzerinde durulmak ve sonunda deliller birlikte takdir olunarak bir karar verilmek gerekirken bunlardan zühul, eksik inceleme ve aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına zilyetliğin neticeden fer’i nitelikte olduğunun anlaşılmasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Davacı vekili temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, (YHGK. 27.01.1988 T. 1987/8-531 E. 1988/56 K.)

Kanunda öngörülen husus malik sıfatıyla ve 20 yıl ve daha fazla süregelmiş zilyetliktir. Kanunda iyi niyetten söz edilmemiştir.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder