Elbirliği ile Mülkiyetten Paylı Mülkiyete Geçiş – Tescil Davası

Elbirliği ile Mülkiyetten Paylı Mülkiyete Geçiş - Tescil DavasıÖZET: Miras payını temellük eden kişi elbirliği ile mülkiyetin, paylı mülkiyete dönüştürülmesini isteyemez. Bu kişinin açtığı tescil davasında mahkemece kendisine yetki verilmesi, sonucu değiştirmez. (Medeni Kanun madde 677, 644)

… Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün, dairenin 15.2.1993 gün ve 400/1331 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen dairemiz kararının düzeltilmesini istemekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici sebeplere, özellikle Medeni Kanunun 677. maddesi uyarınca mirasçılardan biri ile hissenin temlikine dair üçüncü bir şahı arasında akdedilmiş olan mukavelenin üçüncü şahsa taksime müdahale hakkı verilmeyeceği üçüncü şahsın hakkının ancak temlik eden mirasçıya ayrılan hissenin talebine münhasır olup Medeni Kanunun 644. maddesine uygun şekilde ayrılmış bir hisse bulunmayıp mirasçı olmayan davacıya yetki verilmesinin kanunun açık hükmü karşısında bir etkisi olamayacağına göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 440. maddesinde sayılan sebeplerinden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, (Y.2.HD. 02.07.1993 T. 6159 E. 6768 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder