Hem Mülkiyet Hakkı Hem de İntifa Hakkı Sahibi Olunması Durumunda Paylı Mülkiyetin Paylaşılması Davası

Hem Mülkiyet Hakkı Hem de İntifa Hakkı Sahibi Olunması Durumunda Paylı Mülkiyetin Paylaşılması DavasıDavacı, taraflar arasında müşterek bulunan bir parça tarlanın mümkünse aynen takimine, değilse satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilmesini istemiştir. Yapılan müteaddit incelemelere ve mükerreren dinlenilen bilirkişilerin beyanlarına göre nizalı taşınmaz malın aynen taksiminin mümkün bulunduğu sonucuna varılarak mahkemece bu taşınmaz malın müşterekleri arasında taksimine karar verilmiş ve taksim şeklini gösteri bir de kroki tanzim ettirilmiştir. Ancak, mübrez veraset belgesine göre mirasçılardan H.P.’nin 96/394 mülkiyet ve 192 pay intifa hakkı vardır. Mahkemece yapılan bu taksimde adı geçenin mülkiyet payına tekabül eden kısım ayrıldıktan sonra intifa payına karşılık olarak da taşınmaz malın ayrı ve diğer bir kısımda, çıplak mülkiyeti diğer paydaşlara ait olmak üzere H.P. adına tefrik edilmiştir. Bu şekilde taksim, Medeni Kanunun 698. ve müteakip maddeleri hükümlerine aykırı olduğu gibi müşterek taşınmaz malın her şeyi cüz’ünde tasarruf yetkisi bulunan diğer paydaşların haklarını da ihlal edici mahiyettedir ve cümlesinin rıza ve muvafakatleri bulunmadıkça yapılmamasıdır. Bundan zühul edilerek ilamda yazılı olduğu üzere karar tesisi yolsuz olmakla hükmün bu sebeple BOZULMASINA, (Y.6.HD. 29.05.1962 T. 3297 E. 3906 K.)

ÖZET: Paydaş, hem mülkiyet hakkına hem de intifa hakkına sahip ise, mülkiyet payı için bir kısım ayrılıp, intifa için de taşınmazın ayrı bir kısmında intifa hakkı taşınamaz. Meğer ki tüm paydaşların rıza ve muvafakati bulunsun (Medeni Kanun madde 698)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder