Müştemilat Nedir?

Müştemilat Nedir?Ana yapının kullanımını kolaylaştıran, ona kıymet katan, ayrı bir işlevi bulunan bölümlere, eklentilere müştemilat denir. Müştemilatlar yapı içinde olabileceği gibi yapı dışında da olabilir. Depo, kömürlük, bodrum katı, ardiye, avlu, balkon, ahır, bahçe gibi alanları örnek olarak sayabiliriz.

Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre;

  • Bahçede yapılacak müştemilat (eklentinin), binanın taban alanı içinde sayılır.
  • Kömürlük, odunluk, kalorifer dairesi gibi müştemilatlar binaların bodrum katında yapılır. Fakat zeminden su çıkıyorsa veya zeminde sert kaya varsa o zaman arka bahçede, yoldan görünmeyecek şekilde ve çatıdan yüksek olmamak şartıyla (tabandan itibaren en fazla 2,5 m. olabilir), binaya 3 m. den fazla yaklaşmamak şartıyla yapılabilir.
  • Köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli köyde oturanlar tarafından tek bir parsel üzerinde yapılacak konut, tarımsal – hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilatları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ayrıca müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40’ı geçemez.
  • Köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli köyde oturanlar tarafından, köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak konut, tarımsal – hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların müştemilatları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak valilikten yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair görüş alınıp muhtarlık tarafından da izin verilmesi ve bu izne uygun bir şekilde yapının yapılması şarttır.
  • Üst ölçek planı bulunmayan, iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde bir ailenin oturmasına mahsus bağ evi ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bunların müştemilat binalarının yapılabilmesi için inşaat alanı kat sayısı %5 ’ten fazla olmamak, yapı inşaat alanı toplamı hiçbir şekilde 250 m2’yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden 6,5 m.’yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 m.’den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.
Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder