FAİZ SÜTUNU
Haz29

FAİZ SÜTUNU

İpotek işlemi sırasında, alacaklı ile borçlu arasında kararlaştırılan faiz oranının ipotek resmi senedinde yazıldığı yerdir. Taraflar faiz oranı kararlaştırarak veya kararlaştırmadan, faiz oranı kararlaştırıldıysa değişiklik yaparak, değişken veya sabit faiz tercihi yaparak ipotek tesisi...

Devamını Oku
FAUNA
Haz29

FAUNA

Doğal ortamda bulunan hayvan türlerinin...

Devamını Oku
FBK – FEKKİ BİLDİRİLİNCEYE KADAR
Haz29

FBK – FEKKİ BİLDİRİLİNCEYE KADAR

İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemi üzerine ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde de sürenin bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte yine alacaklının talebi...

Devamını Oku
FEK
Haz29

FEK

Terkin etmek, bir hakkı sona erdirmek. Özellikle ipoteğin tapu sicilinden kaldırılması işleminde, alacaklı banka veya kurumun Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazacağı FEK yazısı...

Devamını Oku
FEN ADAMI
Haz29

FEN ADAMI

Elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, yapı ressamlığı, harita kadastro, tapu kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik eğitim veren okullardan diploma veya kurs belgesi alarak, yapıların mimari, statik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasında ve harita kadastro işlerinde görev alan teknik...

Devamını Oku
FENNİ SORUMLU
Haz29

FENNİ SORUMLU

Bir yapının yürürlükteki imar kurallarına, ruhsat şartlarına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eden uzman...

Devamını Oku
FERAGAT
Haz29

FERAGAT

Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. Örneğin şufadan...

Devamını Oku
FERAĞ VERME
Haz29

FERAĞ VERME

Mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak maksadıyla tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi senede imza atması işlemine denir. Ferağ takriri olarak da...

Devamını Oku
FERAĞA İCBAR DAVASI
Haz29

FERAĞA İCBAR DAVASI

Noter huzurunda yapılan satış vaadinin tapu siciline şerh edilmesinden sonra 5 yıl içerisinde tapu devir işleminin yapılması gerekmektedir. Şartlar yerine getirildiği halde gayrimenkul sahibinin tapuda yapılacak devir işleminden kaçınması sonucunda, vaat alacaklısı mahkemede dava açarak gayrimenkulün kendi adına tescil edilmesini isteyebilir. Bu davaya da ferağa icbar davası...

Devamını Oku
FERAİZ
Haz29

FERAİZ

İlk Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği 1926 yılından önce ülkemizde uygulanan mecelle isimli kanunun miras hükümlerine feraiz denir. Feraizde gayrimenkullerin vasfına göre erkeklerin ve kızların alacağı miras payları...

Devamını Oku