İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması – Geçit Davası
Tem24

İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması – Geçit Davası

1- İmar Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrasında hangi davaların karara bağlanması için İmar Müdürlüğünden bilgi alınacağı sayılmıştır. Bu sayılan davalar arasında zorla geçit hakkı tanınması davası yoktur. 2- Geçit hakkı zorunlu irtifak haklarındandır. Hak mevcut ise tarafların iradesine bakılmaksızın Medeni Kanun’un 747. maddesine göre karar verilmelidir. Davacının umumi yola çıkacak bir geçidi bulunmadığı anlaşılmış...

Devamını Oku
Umumi Yola Çıkmak için Yeri Olmayan Arazi – Geçit Davası
Tem21

Umumi Yola Çıkmak için Yeri Olmayan Arazi – Geçit Davası

1- Medeni Kanun’un 747. maddesine göre; umumi yola çıkmak için kafi yolu bulunmayan gayrimenkul sahibi tam ivaz mukabilinde, komşularından kendisine geçmek için münasip bir yerin terkini talep edebilir. 2- Tapulu taşınmaz malının umumi yola çıkmak için yeri bulunmadığından bahisle, komşusuna ait taşınmaz mal üzerinde irtifak hakkı tesisinde, bilirkişilerce yapılan tetkikat sonunda kafi yolu bulunduğu tespit edildiğine ve köy...

Devamını Oku
Geçit Hakkından Herkes Yararlanabilir mi? – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar28

Geçit Hakkından Herkes Yararlanabilir mi? – El Atmanın Önlenmesi Davası

Geçit hakkından ancak, lehine geçit hakkı kurulan taşınmazın maliki yararlanır. Geçit hakkı kurulması, geçit yeri olarak ayrılan kısma genel yol niteliği kazandırmaz. (4721 sayılı Medeni Kanun madde 747) Taraflar arasında görülen davada; davacı, 90 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, taşınmazında komşu 91 parsel lehine geçit hakkı verildiğini, ancak bu yerin geçit hakkından yararlanma hakkı bulunmayan 92 ve 107 parsel malikleri...

Devamını Oku
Geçit Hakkı Kullanımında Zorunluluk ve Menfaat – Geçit Davası
Mar23

Geçit Hakkı Kullanımında Zorunluluk ve Menfaat – Geçit Davası

1- Genel yola çıkmak için yeterli yolu bulunmayan taşınmaz mal sahibinin tam bir ivaz karşılığında komşularından kendisine geçmek için münasip bir yerin terkinini talep edebileceği hükme bağlanmıştır. 2- Geçit hakkı bir zorunluluğu karşılamak amacıyla kabul edilebilir. Zorunluluğu aşan isteklere itibar edilemez. Geçit yerinin genişliği davacı taşınmazının kullanım amacına uygun ölçüde olmalıdır. 3- Davacının taşınmazında inşaat...

Devamını Oku
Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı – Geçit Davası
Ara31

Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı – Geçit Davası

Geçit hakkı, yalnızca tapulu taşınmazların leh ve aleyhine kurulabileceğine ve duruşma sırasında taşınmazların tapuya tescili için önel de istenmediğine göre tapusuz taşınmazlara ilişkin olarak açılan geçit hakkı davasının reddi doğrudur. (Medeni Kanun madde 747) Davacı tarafından, davalı aleyhine 25.5.1992 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; geçit hakkı davasının reddine, bölümün...

Devamını Oku
Dereden Köprü Kurarak Yararlanma – Geçit Hakkı Davası
Ara28

Dereden Köprü Kurarak Yararlanma – Geçit Hakkı Davası

Derelerden, köprü kurularak yararlanılabilir. Davacı tarafından, Hazine davalı aleyhine, 9.1.1995 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 29.2.1996 günlü hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi, davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği...

Devamını Oku
Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Zarar – Tazminat Davası
Ara27

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Zarar – Tazminat Davası

Komşuluk hukukundan kaynaklanan ve zararın giderilmesi için açılan bir davada, toplumda birlikte yaşama olanağı sağlayan insancıl, gerçekçi, zorunlu, temel hukuk kuralına göre hakim; somut olayın özelliğini, taşınmazların konumlarını, kullanım amaçlarını, niteliklerini, yöresel örf ve adetleri, toplumun doğal ihtiyaç ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları olağan katlanma ve...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Geçit Davasını Bir Kişi Yürütebilir mi? – Geçit Hakkı Davası
Eki05

Paylı Mülkiyette Geçit Davasını Bir Kişi Yürütebilir mi? – Geçit Hakkı Davası

Geçit hakkı ve mecra hakkı davalarının, taşınmazın tüm maliklerince birlikte görülmesi gerekir. Bu husus, uyuşmazlığın niteliğine göre dava şartıdır. (Medeni Kanun madde 747) Taraflar arasındaki, geçit hakkı davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Keçiborlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce, davanın kabulüne dair verilen, 13.7.1992 gün ve 1989/159-1992/36 sayılı kararın incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine;...

Devamını Oku
Geçit Hakkı Sözleşmesinde Resmi Şekil Şartı – Geçit Hakkı Davası
Eyl16

Geçit Hakkı Sözleşmesinde Resmi Şekil Şartı – Geçit Hakkı Davası

1- Müşterek mülkiyete konu taşınmazın ifrazının yapılacağı sırada geçit yeri konusunda imzası noterden onanlı biçimde yapılan sözleşme resmi mahiyette olmadığından geçerli değildir. 2- Sözleşmenin geçersizliği halinde davacıya genel yola çıkış için en elverişli yerlerden geçit kurulması gerekir. Taraflar arasındaki geçit hakkı tesisi davasından dolayı yapılan yargılama sonun da; Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair...

Devamını Oku
Zorunlu Geçit için Kat Malikleri Kuruluna Başvurulur mu? – Geçit Hakkı Davası
Tem21

Zorunlu Geçit için Kat Malikleri Kuruluna Başvurulur mu? – Geçit Hakkı Davası

Bağımsız bölüme zorunlu geçit yolunun genişletilmesi için yönetim planında değişiklik yapılmasına dair dava; kat malikleri arasında ayni nitelikte bir uyuşmazlık teşkil ettiğinden, kat malikleri kuruluna başvurulması gerekmeksizin, genel hükümlere göre çözümlenmelidir. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca davacının bağımsız bölüme zorunlu geçit yolunun genişletilmesi için yönetim planında değişiklik yapılması...

Devamını Oku