Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası
Şub08

Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası

Tapu kapsamında kalan taşınmaz içinde kültür ve tabiat varlığının bulunması halinde, taşınmazın tapu maliki adına tesciline ve kültür ve tabiat varlığı ile korunma alanının tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh verilmesi gerekir. Kadastro sırasında, 104 ada 5 parsel sayılı 213.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, bölünme parsellere uygulanan tapunun miktar fazlası olup, vergi kaydı, miras ve paylaşım yoluyla geçen kazandırıcı zaman...

Devamını Oku
Çift Tapuda Hazineyi Bağlayan Konular – Tescil Davası
Ağu05

Çift Tapuda Hazineyi Bağlayan Konular – Tescil Davası

Tescil davasında Hazine taraf olduğuna göre, tescil hükmü Hazine yönünden kesin hüküm oluşturur; tapu Hazineyi bağlar. Buna karşın, Hazinenin anılan yer hakkında tapu oluşturup, taşınmazı dağıtması geçersizdir ve böyle oluşturulan tapu ile ilgili tescil işlemi, temelde hukuksal nedenden yoksundur. Sınırlama, yasadan doğan bir yükümlülük olduğundan, bu yönün tapu sicilinde belirtilmemiş (şerh edilmemiş) olması, davalının mal ediniminin...

Devamını Oku
Tapuya Konulan Şerhin Etkisi – Tescil Davası
Ağu04

Tapuya Konulan Şerhin Etkisi – Tescil Davası

1- Sicile şerh vermekle, kişisel hak güçlendirilmiş olur. Ancak bu, şerhten önce doğan kişisel hakları etkilemez. 2- Mahkeme kararı ile taşınmaz iktisap eden kimse, tescilden önce taşınmazı edinir. 3- Sonradan verilen tescil kararı, eski tarihli kararı ortadan kaldırmaz. Kazanılan hakkı etkilemez. (Medeni Kanun madde 1005) Davacı T. vekili tarafından davalılar aleyhine, 3.4.1985 gününde verilen dilekçe ile muarazanın önlenmesi ve...

Devamını Oku
Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit Davası
Ağu03

Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit Davası

Bağımsız bölümler için tapuya şerh verilmesine olanak yoktur. Ruhsatsız yapılar için, yasada gösterilen koşullar yerine getirilmek suretiyle, kat mülkiyeti kurulmasına olanak vardır. Eda davasının açılmasının mümkün olduğu hallerde, hukuki yarar bulunmadığından tespit davası dinlenemez. (2981 s. K. m. 16) Davacı Osman vekili tarafından davalı şirket aleyhine, 11.3.1988 gününde verilen dilekçe ile 770 ve 771 parsel sayılı taşınmazlara...

Devamını Oku
Muhtesat, Beyanlar Hanesinde Gösterilebilir mi? – Temyiz Davası
Nis15

Muhtesat, Beyanlar Hanesinde Gösterilebilir mi? – Temyiz Davası

Kadastro Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca ancak kadastro tespitinde, kadastro yasası gereği muhtesat, beyanlar hanesinde gösterilebilir. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 19/2) Davacılar tarafından, davalı aleyhine 18.10.1989 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydının beyanlar hanesinde şerh verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.1.1989 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi...

Devamını Oku