Tapu Kayıtları Çatıştığında Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası
Ara20

Tapu Kayıtları Çatıştığında Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası

1- Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması durumunda önceki tarihli olan ve doğru temele dayanan tapu kaydına değer verilir. Ancak tapu kaydının eski tarihli olması o kayda değer verilmesi için tek başına tercih sebebi olamaz. 2- İlk kayıt malikleri sonradan oluşan kaydın sahteliğinin veya gerçek duruma uygun bulunmadığını kanıtlamakla yükümlüdür. Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan, dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Devlet Malının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası
Ara14

Devlet Malının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası

1- Dava konusu taşınmazın, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarından olduğunun anlaşılması halinde, bu tür yerler 2863 sayılı Yasanın 5. maddesi hükmüne göre Devlet malı niteliğindedir. (2863 s. K. m. 5) 2- Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarının zilyetlik yoluyla kazanılmayacağının göz önünde bulundurulması gerekir. (2863 s. K. m. 11) S. ve müşterekleri, müdahil davacı M. ile Hazine...

Devamını Oku
Kadastrodan Önceki Tapu Kaydının Hukuki Değerini Koruması – Tescil Davası
Eki25

Kadastrodan Önceki Tapu Kaydının Hukuki Değerini Koruması – Tescil Davası

Kadastro ile oluşan tapunun, kadastrodan önceki kayda dayanarak açılan iptal davasında; davacı tarafın dayandığı bu tapu kaydının çekişmeli parseli içerdiği (kapsadığı) anlaşılmış ise de 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B-c maddesinde öngörülen şartlar davada oluşmadığından tapu kaydının hukuki değerini yitirdiği kabul edilemez. Ayrıca tapulu taşınmazın kullanılmamış olması da hukuki değerini yitirdiği anlamına gelmez. Tapu kaydının...

Devamını Oku
Gölün Tapuya Kaydedilmesi – Müdahalenin Önlenmesi Davası
Haz24

Gölün Tapuya Kaydedilmesi – Müdahalenin Önlenmesi Davası

Doğal olarak oluşmuş ve aynı zamanda genel su niteliğini taşıyan göl için alınmış olan tapu kaydı, hukukça değer taşımaz. (Medeni Kanun madde 715) Taraflar arasında görülen ve tapulama tespitinden doğan davadan dolayı verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, tetkik hakiminin raporu ve dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü: Tapulama sırasında, 2811 parsel sayılı 9.057.000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ece Gölü...

Devamını Oku
Dağıtılan Taşınmaza Tescil Yolu ile Tapu Alınması – Tescil Davası
Nis10

Dağıtılan Taşınmaza Tescil Yolu ile Tapu Alınması – Tescil Davası

1- 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 10/4. maddesi uyarınca kadastro mahkemesine gelen davalarda itiraz eden kişiler hem davacı hem de davalı sıfatını taşırlar. 2- Aynı taşınmazla çakışan iki tapu kaydının varlığı halinde önceki tarihi taşıyan ve doğru temele dayanan kayda değer verilmelidir. 3- 4753 sayılı Kanuna (Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu – yürürlükten kaldırılmıştır) göre 1969 yılında oluşturulup dağıtım yapıldıktan...

Devamını Oku