Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası
Tem30

Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerine yapı yapılamayacak hale gelmesi veya istimlak edilmesiyle sona erer. Kat irtifakı kurulan yerde bağımsız bölümler söz konusu olduğundan önalım hakkının kullanılmasına olanak yoktur. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 8, 49) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan önalım davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde...

Devamını Oku
Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası
Tem29

Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası

Satış vaadi senedi; borçluya, yapıldığı andan itibaren mülkiyeti geçirme borcu yükler. Borçlu, bu borcunu yerine getirmezse, Medeni Kanun 716’ya göre karar alınabilir. Bu nedenle cebri tescil davası, önalım davası için bekletici (ön) mesele teşkil eder. (Medeni Kanun madde 716) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;...

Devamını Oku
Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Taşınmazın Başkasına Satışı – Önalım Davası
Nis02

Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Taşınmazın Başkasına Satışı – Önalım Davası

İlke olarak şufa hakkının kullanılmasından sonra taşınmazın başkalarına satılması, süresinde kullanılan şufa hakkının hukuki sonuçlarını doğurmasını önlemez. Yükümlülükten kurtulmak için, payın yakınlarına intikal ettirilmesini kanun himaye etmez. Taraflar arasında, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; KADIKÖY 4. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.4.1985 gün ve 327 270 sayılı kararın incelenmesi,...

Devamını Oku
Taşınmaz Bedelinin Yüksek Tutulması – Önalım Davası
Mar30

Taşınmaz Bedelinin Yüksek Tutulması – Önalım Davası

Önalım davasında, hukuksal sebebi, önalım hakkının kullanılmasına cevaz veren satış olayı oluşturur. Bu nedenle tapuda gösterilen değerin muvazaalı olduğu ileri sürülerek açılan ve retle sonuçlanan önalım davası, tapuda belirtilen değeri kabul eden ikinci önalım davası için kesin hüküm oluşturur. Taraflar arasındaki şufa davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair...

Devamını Oku
Hangi Bedelin, Önalım Bedeli Olarak Kabul Edileceği – Önalım davası
Oca04

Hangi Bedelin, Önalım Bedeli Olarak Kabul Edileceği – Önalım davası

Süresinde açılmayan ilk davadaki değer, önalım konusu payın bu dava devam ederken satılması halinde, HMK. m. 125 uyarınca, yeni alıcı aleyhine bir ay içinde opsiyon hakkının kullanılması durumunda nazara alınamaz. Çünkü yeni alıcıya tevcih edilen dava, açılmış davanın devamı niteliğinde sayılamaz. O halde dava değeri, ikinci satıştaki değerdir. Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal Asliye 2....

Devamını Oku
Kanuni Önalım Hakkında Hak Düşürücü Süre – Önalım Davası
Oca02

Kanuni Önalım Hakkında Hak Düşürücü Süre – Önalım Davası

Kanuni önalım hakkının, Medeni Kanun’un 735. maddesindeki hükümden yararlanılarak, tapudan yapılan satışın öğrenilmesinden itibaren 1 ay (4721 sayılı Medeni Kanun’un 733/son maddesi uyarınca 3 aya çıkarılmıştır) içerisinde kullanılması gerekir. Bu süre, hukuki nitelik bakımından hak düşürücü süredir. Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın...

Devamını Oku
Akrabaya Satış ve Önalım Hakkının Kullanılması – Önalım Davası
Eki12

Akrabaya Satış ve Önalım Hakkının Kullanılması – Önalım Davası

Müşterek pay, karı kocaya, çocuklarına yahut akrabaya temlik edilmiş ise görünüşte satış sözleşmesi yapılsa bile, gerçek miras hukuku ile ilgili amaçlarla yada bağışlama gibi düşüncelere hakim olduğu durumlarda şuf’a hakkı kullanılamaz. (YİBK. 27.03.1957 T. 12/2) Taraflar arasındaki, önalım davasından (şuf’a davası) dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen,...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Feragatte Bulunmak – Tescil Davası
Eyl27

Paylı Mülkiyette Feragatte Bulunmak – Tescil Davası

Her paydaşın önalım talebi, önalımlı payın tamamına şamildir. Davacı paydaşlardan birinin (pay sahibinin mirasçılarından bir kısmının) dava görülmekte iken hakkından mutlak surette vazgeçmesi davayı takıp eden diğer paydaşın yararınadır. Yoksa feragate konu kısmın davalı üzerinde kalmasını gerektirmez. Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Borçka Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair...

Devamını Oku
Önalım Hakkının Kullanılması – Önalım Davası
Tem27

Önalım Hakkının Kullanılması – Önalım Davası

Şufalı payın ilişkin olduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak taksim edilip, her bir paydaş belirli bir kısım kullanırken, bunlardan biri kendisinin tasarrufundaki yeri ve ona tekabül eden payı üçüncü şahsa satarsa, satışı zamanında o yerde hak iddia etmeyen davacının, tapuda pay satışı şeklinde yapılan işlem nedeniyle şufa hakkını (önalım hakkı) kullanması, Medeni Kanun’un 2. maddesinde yer alan objektif iyi niyet kuralı ile...

Devamını Oku
Önalım Hakkının Kullanılabilmesi için Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası
Tem17

Önalım Hakkının Kullanılabilmesi için Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası

Gayrimenkul satış vaadi nedeniyle açılan cebri tescil davasında, davada taraf olan yönünden kararın kesinleşmesinden sonra açılacak davanın kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay(*) içinde açılması gerekir. Taraflar arasındaki şufa davasından (önalım davası) dolayı yapılan yargılama sonunda; Yunak Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 08.03.1995 gün ve 1994/32-1995/43 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından...

Devamını Oku