Elbirliği Mülkiyetinde Birlikte Hareket Zorunluluğu – Tescil Davası
Eyl25

Elbirliği Mülkiyetinde Birlikte Hareket Zorunluluğu – Tescil Davası

1-Elbirliği mülkiyetinde, miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur. 2- Kanunda veya elbirliği mülkiyeti oluşturan anlaşmada ortaklık adına hareket etmek yetkisinin kime ait olacağı belirtilmemişse, üçüncü kişilere karşı açılan davalarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 702 maddesi uyarınca, birlikte tasarruf esası geçerlidir. Davada tasarrufi bir işlem olduğuna göre, tüm mirasçılar tarafından birlikte açılması veya diğer...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası
Eyl14

Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası

1- Tereke adına açılan davalarda, tüm mirasçıların birlikte dava açması veya muvafakatlerinin sağlanması, dava açmayanların davalı gösterilmesi mümkün olmazsa Medeni Kanun 640 uyarınca miras şirketine mümessil tayin ettirilerek davaya devam olunması gerekir. 2- Mirasçıların tümü genel mahkemede görülen bir davada karşılıklı da olsa davacı veya davalı olarak yer almış veya bir mirasçı tarafından ayrı ayrı diğer mirasçılar hakkında...

Devamını Oku
Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zaman Aşımı Zilyetliği – İtiraz Davası
May11

Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zaman Aşımı Zilyetliği – İtiraz Davası

Mirasçılar arasında kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile taşınmaz edinilemez. Mirasçının zilyetliği diğer mirasçılar adına sürdürülmüş sayılır. (Medeni Kanun madde 599) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı B.S. ve G.Ö. tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle:...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Hisse Satışı Yapılması – Tespit Davası
May07

Elbirliği ile Mülkiyette Hisse Satışı Yapılması – Tespit Davası

1- Elbirliği ile mülkiyette, ortağın hissesi muayyen olmayıp mevhum bulunduğu cihetle muristen kalan taşınmazlar paylaşılmadığı veya elbirliği haline son verilmediği takdirde, mirasçılardan biri veya birkaçının üçüncü kişilere yaptıkları temlikler, satışlar geçersizdir. 2- Aynı murisin mirasçıları arasında pay satışı yapıldığı, bir mirasçının diğer mirasçıya yaptığı pay satışının yazılı olmak koşuluyla geçerli sayılacağı Medeni...

Devamını Oku
Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası
May06

Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası

Miras bırakanın iştirak veya muvafakat etmesi şartı ile muhtemel mirasçının Medeni Kanun’un 678. maddesi uyarınca yaptığı miras payının temliki sözleşmesi gayrimenkule ait olsa dahi maddedeki şekle uygun olması yeterlidir. Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 7.3.1994 gün ve 1552-2456 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Harici Taksim – Tescil Davası
May03

Elbirliği ile Mülkiyette Harici Taksim – Tescil Davası

Kadastrosu yapılmış yerlerde taşınmaz tapuya bağlanmış ise artık Kadastro Kanunu’nun 15. maddesinin uygulanması düşünülemez. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 13-15) Davacı S.E. ile davalı N.D. ve O.G. arasındaki tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 6.2.1989 gün ve 366-95 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine,...

Devamını Oku
İştirak Halindeki Ortakların Tereke Üzerindeki Tasarrufları – Temyiz Davası
Şub07

İştirak Halindeki Ortakların Tereke Üzerindeki Tasarrufları – Temyiz Davası

Tereke üzerinde mirasçıların iştirak halindeki ortaklığı devam ettiği sürece mirasçıların bağımsız payları ve tasarruf hakları bulunmamaktadır. Miras bırakanın banka hesabının paylaştırılması konusunda birlikte hareket etmeleri, ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi, ya da miras şirketine temsilci atanması gerekir. (Medeni Kanun madde 644) Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Gaziosmanpaşa İkinci Asliye...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca30

Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Tapulu taşınmaza ilişkin olarak, paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi davalarında, öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanmalı, harici veya fiili taksim yoksa, uyuşmazlık Medeni Kanun’un paylı mülkiyet hükümlerine göre çözümlenmelidir. (Medeni Kanun madde 688) Davacı...

Devamını Oku
Sahibi Bilinmeyen Payların Taksim Edilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eki28

Sahibi Bilinmeyen Payların Taksim Edilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Pay sahibinin ve sahiplerinin kim olduğu mahkemece tespit edilmeden karar verilmesi doğru değildir. 2- Malikin kim olduğu tapu kütüğünden anlaşılamayan pay için Hazinenin davaya dahili gerekir. S.A.vekilleri avukat Y.C.Ü ve E.A. taraflarından Ş.Ö. ve arkadaşları aleyhlerine açılan izale-i şüyu davasının yapılan muhakemesi sonunda; tarafların iddia ve müdafaalarına; mahallinde yapılan keşif ve tapu kadastro umum müdürlüğü ve tapu...

Devamını Oku
Mirasçılar Arasında Devir, Satış – Feragat İcbar Davası
Ağu24

Mirasçılar Arasında Devir, Satış – Feragat İcbar Davası

1- İştirak halinde mülkiyette her iştirakçinin, kendi payını ortaklardan birisine devir ve temliki, satış vaadinde bulunması mümkün olduğu gibi kendisine karşı feragat-icbar davası açılması da olanaklıdır. 2- Mirasçılar arasındaki davada süreyi geçiren mirasçı, süresinde temyiz eden mirasçının temyizinden faydalanamaz. 3- Mirasçılar arasındaki davada süresinde davayı temyiz eden mirasçı, süreyi geçiren diğer mirasçıların savunmasına...

Devamını Oku