DAİMİ KAYITLAR
Haz29

DAİMİ KAYITLAR

İş sahiplerinin başvuruları üzerine tapu dairelerinde muhafaza altında tutulan...

Devamını Oku
DAĞITIM CETVELİ
Haz29

DAĞITIM CETVELİ

Her imar adası için ayrı düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan düzenleme ortaklık payını, gerektiğinde malikin muvafakatiyle terk edilen alanları, kamulaştırılan alanların miktarını gösteren...

Devamını Oku
DAĞITIM KÜTLESİ
Haz29

DAĞITIM KÜTLESİ

Katılım kütlesinden, imar planında umumi hizmetlere (park, yol, meydan, yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, karakol,i cami gibi kamunun yararlanmasına ayrılan sahalar) ayrılan alanların çıkarılmasıyla elde edilen...

Devamını Oku
DAR KIYI
Haz29

DAR KIYI

Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisiyle çakışmasını ifade...

Devamını Oku
DAR MÜKELLEFİYET
Haz29

DAR MÜKELLEFİYET

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve gelirler bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler (çalışma veya oturum izni alarak 6 aydan daha fazla bir süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da bu kişilere dahildir). Bu kapsamda vergilendirilen mükelleflerden tevkif suretiyle vergilendirilmiş (işyeri olarak kiraya verilmiş) gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyanname...

Devamını Oku
DASK
Haz29

DASK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Bkz. Zorunlu Deprem...

Devamını Oku
DAYİN
Haz29

DAYİN

Alacaklı

Devamını Oku
DEF’İ
Haz29

DEF’İ

Karşı tarafın ileri sürdüğü iddiayı ve bundan doğacak hak ve alacakları kabul etmekle beraber, bunu yerine getirmekten kaçmayı haklı gösterecek karşı sebepler ileri sürmek. Örneğin zaman...

Devamını Oku
DEFTER DEĞERİ
Haz29

DEFTER DEĞERİ

Bir işletmenin aktif toplamından borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan öz varlıklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen...

Devamını Oku
DEĞER ARTIŞ VERGİSİ
Haz29

DEĞER ARTIŞ VERGİSİ

Bir gayrimenkulün elde edilme tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması durumunda, satış fiyatı ve kazancı ne olursa olsun, herhangi bir vergiye tabi değildir. Fakat elde edilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması durumunda oluşan kazanç, belirlenen istisna tutarı (2013 için 9400 TL) düşüldükten sonra vergilendirilecektir. Vergi matrahının hesaplanmasında gayrimenkulün satıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik...

Devamını Oku