Rahatsızlık Veren Komşu Nereye Şikayet Edilebilir?
May09

Rahatsızlık Veren Komşu Nereye Şikayet Edilebilir?

Komşuların birbirlerine karşı sergiledikleri hoşgörüden uzak davranışlar, aralarındaki huzursuzluk, gürültü, apartmanlardaki en büyük problemler arasındadır. Problemin çözümü de maalesef problemlidir. Kat mülkiyeti kanununda ve komşuluk hukukunda komşuların ve kat sakinlerinin birbirlerine karşı saygısı esas olduğundan birbirleriyle ilişkilerinde karşı tarafa rahatsızlık verme gibi konularda dikkatli olmaları isteniyor. Komşunuzun...

Devamını Oku
Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası
Şub14

Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası

Taşınmaz rehni, bütünleyici parçaları ve eklentileri de (mütemmim cüz ve teferruatı) kapsar. Makinaların bütünleyici parça ve eklenti oldukları saptandığı takdirde haczedilmezler. Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekilleri tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.2.1984 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Medeni Kanun’un 862. [777] maddesine göre...

Devamını Oku
Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası
Şub12

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11, 27) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası
Şub11

Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası

Davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 7, 8, 10) Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından...

Devamını Oku
Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası
Şub10

Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası

Bir taşınmazın vakıf malı sayılabilme koşulları bakımından Medeni Kanun’un yürürlüğünden önce mi, sonra mı vakfedildiğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Ayrıca vakfın karakteri ve türü üzerinde de durmak gerekir. (Medeni Kanun madde 102 [74]) (13.7.1967 gün ve 903 s. K.la Dğş.) Taraflar arasındaki kadastro komisyonu kararının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (Konya Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın...

Devamını Oku
Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası
Şub08

Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası

Tapu kapsamında kalan taşınmaz içinde kültür ve tabiat varlığının bulunması halinde, taşınmazın tapu maliki adına tesciline ve kültür ve tabiat varlığı ile korunma alanının tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh verilmesi gerekir. Kadastro sırasında, 104 ada 5 parsel sayılı 213.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, bölünme parsellere uygulanan tapunun miktar fazlası olup, vergi kaydı, miras ve paylaşım yoluyla geçen kazandırıcı zaman...

Devamını Oku
Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Şub07

Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Orman niteliği taşıyan bir yerin dağıtımı geçersizdir. Bu yer için oluşturulan tapu kaydı, taşınmazın orman niteliğini değiştirmez. Böyle bir taşınmaz tapusuz sayılacağından, orman sınırı dışına çıkarılması halinde; kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile edinilebilmesi (iktisabı) için, gerekli zilyetlik süresinin başlangıç tarihi, orman dışına çıkarılma günüdür. (Medeni Kanun madde 713/1 [639/1]) (6831 sayılı Orman Kanunu madde 2)...

Devamını Oku
Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası
Ara29

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan taşınmazın tahsisten önceki zilyetlik nedeniyle zilyetlikle iktisabı düşünülemez. Zira meralar süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle mülk edilemez. 2- Tahsisin yapıldığı tarihte mera olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden veya hali yerlerden olan taşınmaz yönünden tahsisten sonraki tarih itibariyle mera niteliği kazandığından zilyetlikle iktisap...

Devamını Oku
Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası
Ara27

Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası

Çayın terk ettiği alan sonradan kendiliğinden veya imar ihya ile tarım arazisi haline gelmiş ise olağanüstü zaman aşımı yoluyla kazanılabilir. (Medeni Kanun madde 713 [639]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 14, 17) B.B. ile Hazine aralarındaki tescil davasının reddine dair Kozan Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden verilen 25.12.1991 gün ve 1-385 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku