Mera veya Ekilmez Arazinin İmar İhya Edilmesi – Tescil Davası
Tem12

Mera veya Ekilmez Arazinin İmar İhya Edilmesi – Tescil Davası

Öncesi mera olmayan bir yerin Türk Medeni Kanunu’nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14 ve 17. maddelerindeki olumlu ve olumsuz koşulların gerçekleşmesiyle kazanılması mümkün olabilir. Taşınmazın öncesi itibariyle ekilemez arazi niteliğiyle tespit dışı bırakılan ve mera olmayan bir yer olduğu belirlendiğine göre, imar–ihyanın tamamlandığı tarihten mera olarak tahsis ve sınırlandırıldığı tarihe kadar...

Devamını Oku
Bir Yerin Tarıma Elverişli Olup Olmadığının İspatlanması – Tescil Davası
Tem11

Bir Yerin Tarıma Elverişli Olup Olmadığının İspatlanması – Tescil Davası

Önceki davada, davacı taraf olmadığı için o hüküm bu dava yönünden kesin hüküm oluşturmaz ise de taşınmazın 30.6.1983 tarihinde verilen kararla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden bulunduğu tespit edilmiş ve bu tespit görülmekte olan dava yönünden güçlü delil oluşturmuştur. Bu güçlü delilin aksi, aynı güçte başka bir delille kanıtlanabilir. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Oku
İmar İhyada Uygulanacak Kanun Hükümleri – Tescil Davası
Mar18

İmar İhyada Uygulanacak Kanun Hükümleri – Tescil Davası

Yasalarla getirilen ayrık haller dışında, her dava açıldığı tarihte yürürlükte olan hukuki ve maddi esaslara göre çözüme ulaştırılır. R.Ö. ile Maliye Hazinesi arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Söke Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen, 8.6.1989 gün ve 1988/757-1989/442 sayılı kararın incelenmesi, davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8....

Devamını Oku
Tespit Dışı Bırakılan Yerin Edinimi – Tescil Davası
Mar16

Tespit Dışı Bırakılan Yerin Edinimi – Tescil Davası

Kadastroda tespit dışı bırakılan yerin kazandırıcı zaman aşımıyla kazanılabilmesi için, tespit dışı bırakma tarihi ile dava tarihi arasında 20 yıllık çekişmesiz, aralıksız, malik gibi zilyetliğin gerçekleşmesi ve imar ihya söz konusu ise Kadastro Kanunu’nun 17. maddesindeki koşulların oluşması gerekir. Davacı İ.Ö. ile davalı Maliye Hazinesine izafeten Bafra Mal Müdürlüğü ve Yeniköy Tüzel Kişiliği arasındaki tescil davasından...

Devamını Oku
İmar-İhya Koşulları ve Kamu Hizmetine Tahsis – Tescil Davası
Ara20

İmar-İhya Koşulları ve Kamu Hizmetine Tahsis – Tescil Davası

Yürürlüğü sırasında, 1757 sayılı Kanun uyarınca yapılan tahsis işleminin, kazanmaya engel teşkil edebilmesi için, taşınmazın mücerret Toprak Tarım Müsteşarlığı emrine getirilmesi yeterli değildir. Mücerret emre geçirme, 3402 sayılı Kanunun anladığı manada tahsis sayılmaz. Tahsis işle minin, bir kamu hizmetine ve özellikle kamu hizmetinin gereği olan tesisin yapılması amacına yönelik olması gerekir. Bu durumda, hangi maksat için, hangi...

Devamını Oku
Baraj Altında Kalan Taşınmazın İmar ve İhyası – Tescil Davası
Ara16

Baraj Altında Kalan Taşınmazın İmar ve İhyası – Tescil Davası

1- Üzerinde ekim ve dikim yapılmayan, ziraate elverişli olmayan ve ekonomik amacına uygun şekilde kullanılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın imar ihya edildiği kabul edilemez. 2- Baraj su koruma alanında bulunan taşınmazlar iktisaba elverişli olmayan taşınmazlardır. E.E ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair İzmir 5.Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 15.05.2000 gün ve 911-409 sayılı...

Devamını Oku
Toprağın Verimini Arttırmak İmar İhya Sayılır mı? – Tescil Davası
Eyl28

Toprağın Verimini Arttırmak İmar İhya Sayılır mı? – Tescil Davası

Başka yerden toprak getirip, karışım yapmak suretiyle toprağın verim gücünü arttırmak imar ihya sayılmaz. F.K. ile Hazine, dahili davalı DSİ Genel Müdürlüğü aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair, Bafra Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen. 11.4.1991 gün ve 845/440 sayılı hükmün, Yargıtay’ca incelemesi, Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Dava konusu...

Devamını Oku
İmar İhyadan Söz Edilebilmesi İçin… – Tescil Davası
Eyl05

İmar İhyadan Söz Edilebilmesi İçin… – Tescil Davası

Gübre atıp, otuna temizleyerek taşlarını toplamak imar ihya sayılmaz. H.D. ve müşterekleri ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair, Ordu Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen, 30.12.1991 gün ve 24/1061 sayılı hükmün, duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi, davacılar vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 3.11.1992 Salı günü tayin...

Devamını Oku
İmar Planı İçerisindeki Taşınmazlar İmar-İhya ile Kazanılabilir mi? – Tescil Davası
Tem12

İmar Planı İçerisindeki Taşınmazlar İmar-İhya ile Kazanılabilir mi? – Tescil Davası

1- Belediye imar planı içerisindeki taşınmazların imar–ihya ile kazanılmayacağına dair 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 17/son maddesi emredici niteliktedir. 2- Ancak, imar–ihya ile iktisaba olanak tanıyan 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 10.10.1987 tarihinden önce ihya nedeniyle hak doğmuş ise bu müktesep hak bertaraf edilemez. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı...

Devamını Oku
İmar – İhya ile Taşınmaz Sahibi Olmak – Tescil Davası
Tem03

İmar – İhya ile Taşınmaz Sahibi Olmak – Tescil Davası

1- Ev, ahır, samanlık yapmak gibi işlemler imar ihya sayılmaz. Zira 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 17. maddesine göre imar ihya işlemleri tarımsal amaçlı olmalıdır. İhya yoluyla taşınmaz iktisabında ihya koşulları ile iktisap koşullarını birbirinden ayırmak lazımdır. 2- İmar–ihya işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesindeki koşullarla zilyetliğin de kanıtlanması...

Devamını Oku