Komşu Tarlaya Gölge Yapan Ağaçların Kesilmesi – Zararın Giderilmesi Davası
Tem18

Komşu Tarlaya Gölge Yapan Ağaçların Kesilmesi – Zararın Giderilmesi Davası

Medeni Kanun’un 737. maddesi hükmü, komşuluğa ilişkin zorunlu çıkar çatışmalarını düzenleyen temel bir hukuk kuralıdır. Taraf taşınmazlarının ortak sınırındaki davalıya ait ağaçların budanması sureti ile davacı taşınmazına gölge yapıp yapmayacağı hususu araştırılmaksızın, adı geçen ağaçların tamamının dipten kesilmesine karar verilmesi doğru değildir. Taraflar arasında görülen davada; davacı, davalılara ait 233 parsel sayılı...

Devamını Oku
Komşuluk Hukukunda Aykırılığın Giderilmesi – Yıkım Davası
Tem16

Komşuluk Hukukunda Aykırılığın Giderilmesi – Yıkım Davası

Aile mahremiyetini ihlal iddiası, başlı başına pencerenin kapatılması ya da inşaatın kaldırılması için gerekçe yapılamaz. (Medeni Kanun madde 737) Yanlar arasında görülen, imar planına aykırı yapılan inşaatın kal’i davası sonunda, yerel mahkemece verilen karar, yasal süre içerisinde davacı vekilince temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili; … davalının imar mevzuatına aykırı davranarak...

Devamını Oku
Komşuluk Hukukundan Doğan Zarar – Tazminat Davası
Eki07

Komşuluk Hukukundan Doğan Zarar – Tazminat Davası

Müşterek malik oldukları taşınmazların üzerindeki anızların yakılması sonucu bitişikteki orman alanının yandığı iddia edilerek, yangın nedeniyle uğranılan zararın tazmini amacıyla Orman İdaresi tarafından gerçek kişiler aleyhine açılan dava sonunda, davacının zararına yol açan yangının davalılara ait taşınmazdan başladığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, davalıların taşınmazlarının orman alanına bitişik olmayıp arada...

Devamını Oku
Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası
Eyl17

Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası

Komşuluk hukuku nedeniyle açılacak davalarda sınırlı ayni hak sahipleri de, bu hakları kullanmaları nedeniyle malik gibi sorumlu tutulur. Ancak, kira, vekillik veya hizmet sözleşmesi ile taşınmazı elinde bulunduran için bu kural geçerli değildir. Taraflar arasında görülen davada; davacı vekili, davalı A.’ya ait olup, diğer davalı C.’nin kiracı sıfatıyla oturduğu taşınmazdan akıtılan pis suların, 202 ada, 12 parsel sayılı...

Devamını Oku
Komşuluk Hukuku Açısından Ağaç Dallarının Durumu – Tazminat Davası
Tem18

Komşuluk Hukuku Açısından Ağaç Dallarının Durumu – Tazminat Davası

Davalının davalı taşınmazındaki ağaç dallarının gölge yapmak suretiyle, davacının amacına uygun alarak kullandığı kendi taşınmazına diktiği ağaçların gelişimini engellediği saptandığı takdirde; davalı, davacının bu nedenle uğradığı zararı tazmin etmekle mükelleftir. Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24.2,1997 gününde verilen dilekçe ile komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesi ve tazminat istenmesi üzerine yapılan...

Devamını Oku
Komşudan Gelen Pis Kokular – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem15

Komşudan Gelen Pis Kokular – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davalıya ait dairenin kanalizasyonundan geldiği kabul edilen pis kokuların, ne suretle yok edileceği karar yerinde açıklanmadan “çıkan pis kokunun izalesi suretiyle, vaki müdahalenin men’ine” denerek, infazda duraksamayı ve imkansızlığı doğuracak biçimde hüküm kurulamaz. (Medeni Kanun madde 737, 730/1) Taraflar arasındaki davada; davacı, dairesini oturulmaz hale getirdiğinden bahisle, komşu davalıya ait binadan gelen kanalizasyon...

Devamını Oku
Komşulukta Hoşgörü Sınırı – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem07

Komşulukta Hoşgörü Sınırı – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Türk Medeni Kanunu’nun 737 nci maddesi gereği özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. 2- Türk Medeni Kanunu 737 uyarınca açılacak el atmanın önlenmesi davaları taşınmaz maliki tarafından açılabileceği gibi malik olmayan, sınırlı ayni hak ya da kişisel...

Devamını Oku
Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar02

Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir kimsenin, kendi mülkiyet alanına bina yapılmasını önleyen yasal bir hüküm yoktur. Kendi mülkiyet alanındaki binaya yaptığı pencerenin komşuluk hukukuna aykırı bir durumu bulunması halinde, davalı aleyhine açılan el atmanın önlenmesi davasının reddi gerekir. Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 18.11.1992 gün ve 961-1367...

Devamını Oku
Rahatsız Edici Ses – Komşuluk Hukuku Davası
Kas25

Rahatsız Edici Ses – Komşuluk Hukuku Davası

ÖZET: Bir kimse, ticari emtiasını satışa arz edebilmek için reklam aracı olarak musikiden yararlanabilirse de, bu işi yaparken komşuyu rahatsız eden boyutlara varan ifrada (aşırıya kaçma) müsaade edilmemek gerekir. (Medeni Kanun madde 737) Davacı tarafından, davalılar aleyhine 23.8.1991 gününde verilen dilekçe ile bant sesinin men edilmesinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın reddine dair verilen, 15.10.1991 günlü...

Devamını Oku
Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?
Haz21

Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?

Bir kiracı, apartman yönetim kurulunun almış olduğu kararların iptali yoluna gidemez, aidatların indirimini talep edemez. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak divan başkanı kendisine konuşma hakkı verirse konuşabilir ve bu konuşması da temenniden öteye gidemez. Dolayısıyla kiracıların apartman yönetiminde fazla bir sorumlulukları ve yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Daire sahibinin vekalet verdiği durumlarda kiracı oy...

Devamını Oku