VAKIF
Haz30

VAKIF

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara vakıf adı verilir. Sahih vakıf: Bir kimsenin mülkiyeti kendisine ait bir gayrimenkulü vakfetmesidir. Gayrisahih vakıf: Kuru mülkiyeti devlete, yararlanma hakkı ise kişilere ait olan miri arazilerdeki bu söz konusu yararlanma hakkının vakfedilmiş olduğu vakıf...

Devamını Oku
VAKIF ŞERHİ
Haz30

VAKIF ŞERHİ

Gayrimenkulün vakıfla olan ilgisini belirtmek amacıyla tapu kütüğünde yer alan ibaredir. Sultan Beyazıt Vakfından...

Devamını Oku
VAKIF TAVİZ BEDELİ
Haz30

VAKIF TAVİZ BEDELİ

Vakıf mallarının mülke dönüşümü ve sahiplerine geçmesi için gayrimenkul değerinin yüzde ellisi kadar bir bedelin vakıfa ödenmesi gereklidir. Bu vakıf taviz bedeli ödenmeden gayrimenkul üzerinde bir tasarruf...

Devamını Oku
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET (VDMK)
Haz30

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET (VDMK)

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bankalar, finansal kiralama kuruluşları, gibi Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş yatırım ortaklıklarının kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları ile duran varlıkları karşılığında SPK mevzuatına uygun olarak çıkartılan değerli kağıtlar, varlığa dayalı...

Devamını Oku
VASİ
Haz30

VASİ

Velayet altında bulunmayan küçüklerin veya ergin kimselerin bir yargı kararıyla fiili ehliyetlerinin kısıtlanarak kendilerine mahkeme tarafından atanan temsilci. Vasiler kefil olamaz, vakıf kuramaz ve gayrimenkul bağışı...

Devamını Oku
VASİYETİ TENFİZ MEMURU
Haz30

VASİYETİ TENFİZ MEMURU

Mahkeme tarafından vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilmiş...

Devamını Oku
VASİYETNAME
Haz30

VASİYETNAME

On beş yaşını bitirmiş, temyiz kudretine sahip bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, mal ve haklarının tamamını veya bir kısmını dilediği şekilde, dilediğine bırakabildiği bir ölüme bağlı tasarruf şeklidir. Noter tarafından düzenlenip, ölümünden sonra ilgili mercii önünde açılmak üzere saklı tutulur. Ayrıca ilgilisinin nüfus kayıtlarına vasiyetnamesi vardır şeklinde not düşülür. Resmi vasiyetname: Vasiyetçinin iki tanık...

Devamını Oku
VAZİYET PLANI
Haz30

VAZİYET PLANI

Birden fazla tekli yapıların zemindeki yerleşimini, arsa içindeki konumlarını, diğer binalar ile mesafesini gösterir plana vaziyet planı denir. Bu planlarda yapının parsel sınırına olan uzaklığı, yüksekliği, köşe noktaları, kot alınan röperi gibi bilgiler...

Devamını Oku
VEFA HAKKI
Haz30

VEFA HAKKI

Vefa hakkı malikin sattığı gayrimenkulü, sattığı şartlarla geri alabilmesini sağlayan şahsi bir haktır. Vefa hakkına ilişkin sözleşmenin noter veya Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenmiş olması ve tapu kütüğüne şerh ettirilmiş olması gerekir. Sözleşmede süre belirtilmişse sürenin sonunda, belirtilmemişse zaman aşımına uğraması ve 10 yıllık sürenin sonunda sona ermesi söz konusu değildir. Vefa hakkı çoğu kez gayrimenkulü satan, fakat...

Devamını Oku
VEFAEN FERAĞ
Haz30

VEFAEN FERAĞ

Eski hukukta gayrimenkul...

Devamını Oku