Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası
Ara29

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan taşınmazın tahsisten önceki zilyetlik nedeniyle zilyetlikle iktisabı düşünülemez. Zira meralar süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle mülk edilemez. 2- Tahsisin yapıldığı tarihte mera olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden veya hali yerlerden olan taşınmaz yönünden tahsisten sonraki tarih itibariyle mera niteliği kazandığından zilyetlikle iktisap...

Devamını Oku
Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası
Ara25

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kamu malıdır. Kamu malı niteliğindeki mezarlıklar kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile kazanılamaz. Tapulama sırasında 3184 parsel sayılı taşınmaz Orhanlı Köyü adına mezarlık olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı İzzet, taşınmazın adına tespit gören 3183 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olduğunu ileri sürmüş, vergi...

Devamını Oku
Meraların Mülkiyet ve Yararlanma Hakkına İlişkin Davalar – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ara11

Meraların Mülkiyet ve Yararlanma Hakkına İlişkin Davalar – El Atmanın Önlenmesi Davası

Mera, yaylak ve kışlakların mülkiyet ve yararlanma hakkına ilişkin davalara adli yargı yerinde bakılır. 4342 sayılı Mera Kanun’nun 19/san maddesi adli yargı yolunu kapatmamıştır. Taraflar arasındaki otlakiye ve yaylaya vaki müdahalenin men-i davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 9.12.1999 gün ve 64-69 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku
Belediye Başkanının Dava Kabulü – El Atmanın Önlenmesi Davası
Haz23

Belediye Başkanının Dava Kabulü – El Atmanın Önlenmesi Davası

Belediye Başkanının davayı kabul edebilmesi için 1580 sayılı Kanun’un 70/13-B (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h) ve 100/C maddeleri uyarınca Belediye Meclisinin davanın kabulüne karar vermesi ve bu kararı mahallin en büyük mülki amirinin onaması gerekir. Taraflar arasındaki “meraya vaki el atmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kığı Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen...

Devamını Oku
Meradan Zilyetlikle Mal Edinimi – Tescil Davası
Haz17

Meradan Zilyetlikle Mal Edinimi – Tescil Davası

Kayıtta hali okuyan sınır eylemli durumda mera ise kayıt fazlasının meradan açıldığının kabulü gerekir. Davacı İ.Ö. ile Hazine arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sivrihisar Kadastro Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.4.1986 gün ve 1982/89 E., 1986/112 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 5.5.1988 gün...

Devamını Oku
Kamuya Verilen Yerin Sonradan İmara Açılması – Tescil Davası
Haz14

Kamuya Verilen Yerin Sonradan İmara Açılması – Tescil Davası

Özel parselasyon sonunda malikinin oluru ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış olan yerlerde sonradan imar değişikliği yapılması halinde, bu yerler imara açılsa bile eski malikler iddiasında bulunamazlar. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 35) (3194 sayılı İmar Kanunu madde 13, 18) Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat – Tazminat Davası
Haz13

Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat – Tazminat Davası

Devletin kamu malları üzerindeki mülkiyet hakkının kullanımı sırasında meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan davada, öncelikle olayda kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğinin saptanması gerekir. Bu durumun belirlenmesi ise idari yargı yerinde tam yargı davası ile mümkündür (818 s. BK. m. 41; 765 s. TCK m. 73; 2577 S.K. m. 21/1-b). (6098 s. TBK. m. 49) Davacı T.T.A.Ş. vekili tarafından, davalılar...

Devamını Oku
Başka Bir Köyün Sınırı İçinde Kalan Mera – Tespit Davası
Mar01

Başka Bir Köyün Sınırı İçinde Kalan Mera – Tespit Davası

1 – Meraların aidiyetinin saptanmasında köy sınırnamelerinin uygulanması zorunluluğu yoktur. 2- Meranın müşterek veya taraf köylerden hangisine ait olduğu bilirkişi ve tanık beyanlarıyla belirlenir. 3- 31.5.1965 T. 4/2 s. YİBK.na göre “Tek başına bir köye ait bulunan mera, yaylak ve kışlakların tümünün veya bir parçasının başka bir köyün sınırı içine alınmış olması halinde, sınır değişikliği ikinci köye herhangi bir yararlanma...

Devamını Oku
Meralar Zilyetlikle Edinilebilecek Yerlerden midir? – Tescil Davası
Şub28

Meralar Zilyetlikle Edinilebilecek Yerlerden midir? – Tescil Davası

1- Medeni Kanun’un 713/1. maddesine dayanan tescil isteklerinde diğer koşullar yanında taşınmazın zilyetlikle edinilebilecek yerlerden olması gerekir. 2- Mera olarak tespiti yapılan taşınmazda Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesi hükmü göz önünde tutulur. Taraflar arasındaki tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 4.12.1997 gün ve 1994/802...

Devamını Oku
Kumundan Faydalanılan Tarla, Kamu Malı mıdır? – Tescil Davası
Şub25

Kumundan Faydalanılan Tarla, Kamu Malı mıdır? – Tescil Davası

Kumundan faydalanılan tarlanın, bu nedenle kamu malı olduğu sonucuna varılamaz. Taraflar arasında tapulama tespitinden doğan davadan dolayı verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklaması dinlendi, gereği görüşüldü: Kadastro sırasında, 97 parsel sayılı 5.900 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, malik hanesi...

Devamını Oku