Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası
Ağu10

Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası

Meralar özel mülkiyete konu oluşturamayacağından, iyi niyetle tapu maliki kişiden satın alma iddiası dinlenmez. Tapulama mahkemesi tarafından verilen kararda taraf olmayan Hazine için söz konusu karar kesin hüküm oluşturmaz. Ancak bu mahkeme kararı güçlü bir kanıt olarak kabul edilmelidir. (Medeni Kanun Madde 1023) Taraflar arasındaki, tapu kaydının iptali ile mera sınırlandırılması davasından dolayı, mahal mahkemesinden verilen...

Devamını Oku
Tescilin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü – Tescil Davası
Ağu08

Tescilin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü – Tescil Davası

Davacının, davalının taraf olmadığı iptal davasında, çekişmeli taşınmazın ifraz edildiği ana parselin, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, tescile ve özel mülkiyete konu olamayan yerlerden olduğu jeolojik inceleme ile anlaşılmakla bu yön davalı için kesin kanıttır ve davalı, Medeni Kanun madde 1023 ‘ten yararlanamaz. Davacı, davalı adına tapuda kayıtlı 177 parsel sayılı taşınmazın, Devletin hüküm ve tasarrufu altında...

Devamını Oku
Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası
Nis13

Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası

Geçersiz bir satış sözleşmesine dayanılarak taşınmaz iktisap eden “ilk el’’, iyi niyet iddiasında bulunamaz. (Medeni Kanun madde 1023) Taraflar arasında, tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili ile davalı Hazine vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 534 parsel sayılı, 25400 metrekare...

Devamını Oku
Kötü Niyetle Üçüncü Şahsa Satış – Tescil Davası
Nis09

Kötü Niyetle Üçüncü Şahsa Satış – Tescil Davası

Yolsuz tescil sonucu oluşan tapu kaydını, tapudan satın almak sureti ile temellük eden (malları arasına katan) şahsa karşı açılan tapu iptali ve tescil davasında dava açma iradesi, davalının iktisabının kötü niyete dayalı olduğu iddiasını taşır ve davacı bu iddiasını kanıtlamalıdır. (Medeni Kanun madde 1023) Hasan ile Mehmet ve Ali, dahili davalılar Hazal ve müşterekleri aralarındaki, tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair, Van...

Devamını Oku
Tapu Tespiti, Zilyetlik, Harici Satış – Tescil Davası
Şub18

Tapu Tespiti, Zilyetlik, Harici Satış – Tescil Davası

Taşınmazların öncesi tapulu olduğuna göre tespitten sonra yapılan harici satış Medeni Kanun’un 706. maddesi hükmü karşısında geçerli sayılmaz. Ortada bir satış olmadığına göre olayda 712. madde uygulanamaz. Ancak Medeni Kanun madde 713 koşullarının araştırılması gerekir. İ. ve S. Ç. ile B. ve S. V. aralarındaki tapu iptal ve tescil davasının reddine dair Mahalli Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 28.11.1989 gün ve 302 –...

Devamını Oku
Geçerli Bir Hukuki Sebep Yokken Tapuda Malik Olarak Gözükme Durumu – Tescil Davası
Şub17

Geçerli Bir Hukuki Sebep Yokken Tapuda Malik Olarak Gözükme Durumu – Tescil Davası

İyi niyetli olmayan kişilerin Medeni Kanun’un 712. maddesi hükmünden yararlanması olanağı yoktur. (Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.) Taraflar arasında tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün...

Devamını Oku
Kötü Niyetle Yapılan Tapu Tescili – Tescil Davası
Oca19

Kötü Niyetle Yapılan Tapu Tescili – Tescil Davası

Satıcının başkalarına satıp devrettiği taşınmaz için tescil davası açıp, adına tapuya tescili sağlaması ve tapuda bu yeri başkasına satması halinde, alıcıların iyi niyetleri korunur. Medeni Kanun’un 3. maddesinin ilk fıkrasına göre, kanunun iyi niyete bir hukuki sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyi niyetin varlığıdır. 3- İyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle açılan iptal ve tescil davalarında dava açma iradesi, iktisabın...

Devamını Oku
Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası
Oca09

Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası

Aynı yer hakkında, aynı kişi adına meydana getirilmiş olan iki ayrı tapu kaydından, mükerrer olan geçersizdir. Ancak, malik mükerrer kayıt üzerinden temlik tasarrufları yapmış ise, birinci kayıt geçersiz hale gelir ve bu durumda, ilk kayıt üzerinden, sonradan yapılan satış nedeniyle, alıcı Medeni Kanun’un 1023. maddesine dayanamaz. Taraflar arasında, tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Taşınmaz Ediniminde Tapu Siciline İtimat ve İyi Niyet – Tapu İptal ve Tescil Davası
Eki22

Taşınmaz Ediniminde Tapu Siciline İtimat ve İyi Niyet – Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu siciline yolsuz olarak tescil edilen bir ayni hakkı, tapu sicilindeki kayda güvenerek iktisap ettiğini savunan şahsın iktisabının geçerli olması için, iktisabın iyi niyete dayanması; iktisap eden şahsın tapu sicilinde yolsuzluk bulunduğunu bilmemesi ve kendinden beklenen tüm özeni göstermesine rağmen de bilmesine olanak bulunmaması zorunludur. (Medeni Kanun madde 1023, 1024) Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan davada,...

Devamını Oku
Tapuya Tescil Edilmeyen Taşınmazın Tekrar Satılması – Tescil Davası
Eki17

Tapuya Tescil Edilmeyen Taşınmazın Tekrar Satılması – Tescil Davası

1- Medeni Kanun’un 705. maddesine göre, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescil ile olur. Ayni haklar, sıralarını tescil tarihlerine göre alır. (Medeni Kanun madde 1022/1) 2- Hak tescil edilmedikçe mülkiyetin aktarıldığından söz edilemez ve Medeni Kanun’un 1023. maddesi  uyarınca tapu kütüğündeki tescile güvenerek hak kazanan kişinin hakkı korunur. 3- Medeni Kanun’un 3. maddesinin iyi niyet iddia edene yüklediği...

Devamını Oku