Kat Mülkiyetli Yapıda Bağımsız Bölümlerin Harabiyeti – Tescil Davası
Ağu25

Kat Mülkiyetli Yapıda Bağımsız Bölümlerin Harabiyeti – Tescil Davası

Ana yapının tümü harap olmuşsa, gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Birinin yeniden yapılması, diğerinin yapılmasına bağlı olan birden ziyade bağımsız bölüm; yangın, kat çökmesi gibi olaylar sonrası değil de, tedricen gelişen bakımsızlığa dayalı olarak harap olmuşsa, tamiri mümkün olan bu husus için, arsa payının diğer kat maliklerine devri suretiyle harabiyetin giderilmesi hükümleri uygulanamaz. (634 sayılı...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetli Binalarda Ortak Yerlerde Yapılan İşlemler – Müdahalenin Önlenmesi Davası
Ağu20

Kat Mülkiyetli Binalarda Ortak Yerlerde Yapılan İşlemler – Müdahalenin Önlenmesi Davası

Yasada, hükmi şahsiyeti olmadığı halde, kat maliklerince ana gayrimenkulün yönetim için seçilen üç kişilik kurula, yönetim kurulu ünvanı verilmiş olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinde kişilerin ismi açıklanmadan yönetim kurulu denilerek açılan davanın, yönetici olan üç gerçek kişiye karşı açıldığının kabulü gerekir. Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması yasak...

Devamını Oku
Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis23

Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma sonunda, Hazinenin zeminde paydaş olması halinde; zemindeki payın değeri belirlenip davacılara payı bu değerle satın alma olanağı verilerek, bedelin ödenmesi koşulu ile davanın kabulüne karar vermek gerekirken, ortaklığın giderilmesi davasının reddi doğru değildir. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 7, 54/2) (mülga 1086 s. HUMK. m. 569) Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi...

Devamını Oku
Kat Mülkiyeti ve Ortaklığın Giderilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis21

Kat Mülkiyeti ve Ortaklığın Giderilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Kat mülkiyetine tabi olan anagayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu hüküm, kamu düzeni ile ilgili olup, doğrudan (resen) göz önüne alınması gereken buyurucu (âmir) bir hükümdür. Kat mülkiyeti kurulmuş olan bu yapıda, yeniden kat mülkiyeti kurulmak suretiyle de olsa (yeni bağımsız bölümlerin kazanılması) ortaklığın giderilmesine karar verilemez. Ancak; diğer bağımsız bölüm maliklerinin karşı çıkmamaları halinde, Kat...

Devamını Oku
Tapu Haricinde Satış Yapılması Durumu – Tescil Davası
Oca26

Tapu Haricinde Satış Yapılması Durumu – Tescil Davası

Davacı kayıt maliki davalıdan bağımsız bölümü satın ve devraldığını ileri sürmüştür. Davacının Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca taşınmazın belli bir payını satın alması mümkün iken, haricen satın almış olması kendisine bir hak sağlamaz. (Medeni Kanun madde 684, 706) (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (2644 sayılı Tapu Kanunu 26) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Yusuf ile Mehmet aralarındaki tapu iptali ve tescil...

Devamını Oku
Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası
Oca20

Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümün satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. 2- Kat mülkiyeti kurulmasına olanak bulunmayan durumlarda, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. Taşınmazda kat mülkiyeti kurulması imkan dahilinde ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez. 3- Şartların gerçekleşmesi...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetli Bir Binaya Baz İstasyonu Konması – El Atmanın Önlenmesi Davası
Eki30

Kat Mülkiyetli Bir Binaya Baz İstasyonu Konması – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kat malikleri arsa payları oranında paylı mülkiyet sahibidirler. Ortak yerlerde değişiklik yapılabilmesi için tüm kat maliklerinin rızasının bulunması gerekir. 2- Baz istasyonunun sıhhi yönden verebileceği zarar, Elektrik Mühendisi bilirkişi raporu ile belirlenemez, üç kişilik uzman bilirkişilerden rapor alınmak gerekir. Davacı, 38 parsel sayılı taşınmazdaki 7 nolu bağımsız...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetli Yapıda El Atmanın Önlenmesi İsteği – Ecrimisil Davası
Eki21

Kat Mülkiyetli Yapıda El Atmanın Önlenmesi İsteği – Ecrimisil Davası

Kat mülkiyeti kurulmuş bulunan ana yapıda kat maliki olan davacının, taşınmazda kayda dayalı herhangi bir hakkı bulunmayan davalının ortak yere müdahalesinin önlenmesi için açtığı davanın kabulü gerekir. (Medeni Kanun madde 683) Taraflar arasında görülen davada; Davacı, 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan apartmanın ortak bölümünde bulunan evin davalı tarafından işgal edildiğini ileri sürerek, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil...

Devamını Oku
Kat Mülkiyeti Devrinde Muvazaalı Satış – Tescil Davası
Ağu07

Kat Mülkiyeti Devrinde Muvazaalı Satış – Tescil Davası

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti davalarında, bağımsız bölüm malikinin iki takvim yılı içinde icra veya dava takibi yapılmasına neden olma koşulu gerektiğinden, satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmadığı sürece, davalı hakkındaki icra takiplerinin, bu taşınmaz maliki olan diğer davalıyı bağlaması düşünülemez. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 25) Dava dilekçesinde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesine göre tescil...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetinde Arsa Paylarının Tahsisi – Düzeltme Davası
Ağu05

Kat Mülkiyetinde Arsa Paylarının Tahsisi – Düzeltme Davası

1- Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak tahsisi gerekir. 2- Sonradan bağımsız bölümlerin değerinde meydana gelen değişiklik dava hakkı vermez. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 3/2) Dava dilekçesinde arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması bir kısım davalılar tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz...

Devamını Oku