Dağ Sınırındaki Bir Alanın Sahiplenilmesi – Tespite İtiraz Davası
Ara22

Dağ Sınırındaki Bir Alanın Sahiplenilmesi – Tespite İtiraz Davası

1- Vergi kaydının revizyon gördüğü parsellere ait açılmış davalardan biri için verilecek karar, diğer parsellere ilişkin davaları da etkileyeceğinden HUMK. 45. maddesi hükmünce, davalar birleştirilip, birlikte görülmelidir. 2- Dağ, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir. Dağ sınırlı kayıt miktarı ile geçerlidir. 3- Dağ, imar ihya ile iktisap edilebilir. (Medeni Kanun madde 719 [645]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu 17, 20,...

Devamını Oku
Tescil Dayanağı Kroki olan Tapusuz Taşınmaz – Tescil Davası
Eki21

Tescil Dayanağı Kroki olan Tapusuz Taşınmaz – Tescil Davası

Kadastro Kanunu madde 20: “Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde; A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara itibar olunur.” …. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Elazığ Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 30.3.1989 gün ve 180-309...

Devamını Oku
Malik Sıfatıyla Zilyetlik – Tescil Davası
Haz08

Malik Sıfatıyla Zilyetlik – Tescil Davası

Davacının 2981 ve 3290 sayılı Yasalara dayanarak yapmış olduğu başvuru, bu Yasa hükümlerinden yararlanmayı sağlamaya yöneliktir. Davacının bu başvurusunun, fer’i zilyetlik anlamına geleceği ve davalı Hazinenin zilyetliğinin asli zilyetlik olup, davacının malik gibi zilyet bulunmadığından kabulü mümkün değildir. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sarıcakaya Sulh Hukuk...

Devamını Oku
Tapusuz ve Taşlık-Kayalık Yerin Tescili – Tescil Davası
Haz06

Tapusuz ve Taşlık-Kayalık Yerin Tescili – Tescil Davası

Kısmen kültür arazisi kısmen taşlık ve kayalık olan taşınmazların tescilinde, kayalık, taşlık kısımlar tescil krokisi dışında bırakılmalıdır. Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Seferihisar Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen 11.4.1991 gün ve 1987/131-1991/47 sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 5.10.1992...

Devamını Oku
Hazine Malının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Şub20

Hazine Malının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Hazine sınırlı taşınmazların kayıt miktar fazlalıkları, kazandırıcı zaman aşımı ile mülk edinme koşulları oluşmak kaydıyla kazanılabilir. (Medeni Kanun madde 713) (3402 sayılı Kadastro kanunu madde 14, 17) Davacı S.A. ile Hazineyi İzafeten Cihanbeyli Mal Müdürlüğü arasındaki kadastro tespitine itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Cihanbeyli Kadastro Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.12.1989 gün ve...

Devamını Oku
Emlak Beyannamesinde Gösterilen Taşınmaz Miktarı – Tescil Davası
Kas18

Emlak Beyannamesinde Gösterilen Taşınmaz Miktarı – Tescil Davası

Davacının emlak beyannamesinde gösterdiği taşınmaz miktarı bağlayıcı değildir. Miktar fazlası yönünden zilyetliğin beyanname tarihinden itibaren hesaplanacağı kabul edilemez. Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bigadiç Kadastro Mahkemesinde davanın kabulüne dair verilen 1.5.1997 gün ve 1996/42 E. 1997/16 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi...

Devamını Oku
Tespit Harici Kalmış Taşınmazın Tescilinin İstenmesi – Tescil Davası
Kas11

Tespit Harici Kalmış Taşınmazın Tescilinin İstenmesi – Tescil Davası

1- Tespit harici taşınmazın tescili istemlerinde, Kadastro Müdürlüğünden tespit dışı kalma tarihi, nedeni, tespit anındaki durumunun sorulması, gerekiyorsa paftasının incelenmesi, 2- Keşifte taşınmaz değişik nitelikte bölümler içeriyorsa bunların krokisinde gösterilmesi, niteliklerinin açıklanması, öncesinin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. 3- Tespit dışı kalan taşınmazda daha sonra imar uygulaması sonucu kayıt oluşması halinde dava...

Devamını Oku
İçinde Eski Eser Olan Taşınmazın Tescili – Tespit Davası
Eyl15

İçinde Eski Eser Olan Taşınmazın Tescili – Tespit Davası

Eski eser sınırlı kayıtlar miktarlarıyla geçerlidir. Ancak içinde eski eser olan taşınmaz ve koruma alanı tapu siciline şerh verilir. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde. 5, 6, 7) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 20, 33). Davacı Maliye Hazinesi ile Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve davalı ve davacı A.K. ve G.A. mirasçıları G.Ö., S.H. ile T.A. arasındaki tespite itiraz davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazlarda Edinim Limitleri – Tescil Davası
Ağu27

Tapusuz Taşınmazlarda Edinim Limitleri – Tescil Davası

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesi hükmüne göre zilyedliğin bu kanunda yazılı belgelerden birisi ile ispatı yoluna gidilemeyen hallerde zilyedin kazanabileceği miktar sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümü geçemeyecektir. Taşınmaz, davacıya muristen intikal ettiğine ve intikal tarihi ile dava tarihi arasında iktisabı sağlayan sürenin geçmediği belirlendiğine göre, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazda Zilyetliğin İspatı – Tescil Davası
Şub28

Tapusuz Taşınmazda Zilyetliğin İspatı – Tescil Davası

M.D. ile Hazine, Altınyayla Belediye Başkanlığı aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Altınyayla Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 9.5.2000 gün ve 24/16 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine Temsilcisi tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü: Dava, zilyetliğe dayanan tapu iptali ve tescil talebine ilişkin bulunmaktadır. Mahkeme davada tanık dinlemeksizin...

Devamını Oku