Harici Satışın Geçerli Olup Olamayacağı – Tescil Davası
Eyl28

Harici Satışın Geçerli Olup Olamayacağı – Tescil Davası

Haricen satın alan zilyet yararına 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B-b koşulları oluşmuş iken tapu kaydı ile satın alanın hak iddia edebilmesi için iyi niyetle hareket etmiş olması gerekir. Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan, dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu gereği düşünüldü: Kadastro...

Devamını Oku
Yolsuz Tescil ve Satış Sözleşmesi Geçerliliği – Alacak Davası
Eyl18

Yolsuz Tescil ve Satış Sözleşmesi Geçerliliği – Alacak Davası

Davalı adına oluşturulan tapu, yolsuz tescil nedeniyle baştan itibaren geçersiz olduğu için davalı ve davacı arasındaki satım sözleşmesi de geçersizdir. Geçersiz sözleşmeden dolayı davacı, verdiği bedelin denkleştirici adalet ilkelerine göre iadesini isteyebilir. (Medeni Kanun madde 1022, 1023, 1024) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Haricen Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası
May15

Elbirliği ile Mülkiyette Haricen Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası

Çaplı taşınmazların haricen satışı geçersizdir. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazların iştirakçilerden bir veya birkaç tarafından haricen satılmış olması satın alanı iyi niyetli zilyet kılmaz. Haricen satış, çap kaydına dayalı mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Mülkiyet hakkı ile kişisel hakkın çatışması halinde mülkiyet hakkına üstünlük tanınır. Harici satış tarafının satıştan vazgeçerek ecrimisil talebi Medeni...

Devamını Oku
Beklemeli Zilyetlik ve Zilyetliğin Def’i – El Atmanın Önlenmesi Davası
May12

Beklemeli Zilyetlik ve Zilyetliğin Def’i – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Taşınmazın bulunduğu çalışma alanında henüz kadastro faaliyeti başlamamış olsa dahi, kadastro bölgesinde kadastro çalışmaları başlamış ise zilyet, zilyetliğini def’i olarak kendisine karşı açılmış el atmanın önlenmesi davasında ileri sürülebilir ve iddia (dava) olarak da ileri sürülebilir. 2- Haricen satın alınan taşınmazda zilyet, bayilerinin zilyetliğini kendi zilyetliğine ekleyebilir. (Medeni Kanun madde 447) (3402 sayılı...

Devamını Oku
Harici Satışta Yükümlülükten Kaçınma – El Atmanın Önlenmesi Davası
Şub10

Harici Satışta Yükümlülükten Kaçınma – El Atmanın Önlenmesi Davası

Haricen satış sonunda taraflardan biri ferağdan veya teferruğdan imtina ettiği takdirde muteber olmayan bu satış zımnında her iki tarafın verdiğini istirdada hakkı mevcuttur. Satıcı aldığı parayı,  müşteri de gayrimenkulü iade etmekle mükelleftir. Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, Kızılot köyü 110 nolu parselde paydaş olduklarını, davalı A. oğlu H.D.’nin taşınmaza haksız müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, el...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satışında Şekil Şartı – Ecrimisil Davası
Şub02

Gayrimenkul Satışında Şekil Şartı – Ecrimisil Davası

1- Medeni Yasanın 706, Borçlar Yasasının 213 ve 2644 Sayılı Yasanın 26. maddeleri mülkiyeti nakleden sözleşmelerin resmi şekilde yapılmasını öngörmektedir. 2- Haricen yapılmış sözleşme mülkiyetin nakli yönünden geçersizdir. 3- Geçersiz sözleşmeye göre kayıt malikine bir bedel ödenmiş ise ödeyen yararına hapis hakkı tanınması olanağı doğar. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden maliki bulunduğu 172 ada 20 parsel sayılı...

Devamını Oku