Geçersiz Sözleşme ve Alım Hakkı – Tescil Davası
Mar31

Geçersiz Sözleşme ve Alım Hakkı – Tescil Davası

Kanun; borçlu borçlarını ödemediği surette alacaklıya taşınmazın bedelinden alacağını istifa hakkını vermiş ve borçlu borcunu ödemediği surette alacaklıya gayrimenkulü temellük yetkisi veren her türlü sözleşmeyi batıl saymıştır. (Medeni Kanun madde 873) Davacı R.D. ve R.G.’in vekilleri tarafından, Sosyal sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davada: Tapu sicilindeki iştira hakkının kaldırılması, iptali ve bu sebeple,...

Devamını Oku
İştira Hakkı ile Şerhli Taşınmazın Satılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Mar25

İştira Hakkı ile Şerhli Taşınmazın Satılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Taşınmaz malı tapu siciline şerh edilen iştira hakkı ile satın alan kimseler, iştira hakkının borçlusu yerine geçerler. 2- İştira hakkı sahibi, bu şekilde satın alan kimselere karşı, şerhte gösterilen süre içinde ıştıra hakkını kullanabilir. 3- Ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmaz malın, tapu sicilinde şerhli iştira hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. (Medeni Kanun madde 736, 698, 1009) Mahalli Mahkemesinden verilmiş...

Devamını Oku
Vefa Hakkı Süresinin Uzatılması – Tescil Davası
Oca03

Vefa Hakkı Süresinin Uzatılması – Tescil Davası

Tesis edilen vefa hakkı, sürenin geçmesi ile ortadan kalkar. Vefa hakkının yenilendiği iddiasının, aynı kuvvetteki belge ile, yani resmi senetle ispatı gerekir. Bu şekilde uzatıldığı ispat edilmeyen ve müddeti içinde kullanılmayan vefa hakkının terkini ve bu terkinin neticesinde, ortaklığın giderilmesi davası açılıp, taşınmazın satılması kanuna uygundur. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237)...

Devamını Oku
Geri Alım Bedelinin Depo Ettirilmesi Gerekliliği – Tescil Davası
Oca01

Geri Alım Bedelinin Depo Ettirilmesi Gerekliliği – Tescil Davası

Vefa hakkı sebebiyle, davalı adına olan kaydın iptaliyle, davacı adına tesciline karar verilmesi için, hükümden önce mahkemece uygun görülecek süre içinde vefa bedelinin depo ettirilmesi, o takdirde hüküm kurulması gerekir. (Medeni Kanun madde 716) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan, vefa-tapu iptali-tescil davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün okunup, gereği görüşülüp...

Devamını Oku
Geri Alma Hakkını Engellemek için Hile Yapılması – İptal ve Tescil Davası
Eki11

Geri Alma Hakkını Engellemek için Hile Yapılması – İptal ve Tescil Davası

Vefa sözleşmesi, bir kimseye sattığı bir şeyi bedeli karşılığında ve tek taraflı irade ile geri satın alma hakkını verir. Anılan bu hak, kurucu nitelikte, yenilik doğurucu haklardandır. (Medeni Kanun madde 736) Taraflar arasındaki davada, davacı, ortak miras bırakanın, dava konusu 12 parsel sayılı taşınmazını borcundan dolayı üçüncü şahsa vefa şartı ile temlik ettiğini, miras bırakan borcunu ödediği halde tapu şeklen Y. üzerinde...

Devamını Oku
Vefa Hakkının Tapuya Şerh Edilip Edilmemesi – Geri Alım Davası
Eyl18

Vefa Hakkının Tapuya Şerh Edilip Edilmemesi – Geri Alım Davası

Vefa hakkı, kurucu nitelikte yenilik doğuran haklardandır. Vefa hakkı tapu siciline şerh edilirse, ayni hak gücünü kazanır. Vefa hakkı, konusu olduğu malın yok olması, hak sahibinin vazgeçmesi, özellikle hak sahibinin şahsı göz önünde tutularak kurulmuşsa, onun ölümü sonucu, tapu siciline şerh edilmemişse, malın üçüncü kişiye satılması ile sona erer. (Medeni Kanun madde 736) Taşınmaz bir malın maliki, temlik ettiği bu malını, önceden...

Devamını Oku
Alım Hakkı Olan Taşınmazın Satışı – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Tem23

Alım Hakkı Olan Taşınmazın Satışı – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- İştira hakkının (alım hakkı) varlığı satışa engel olmayıp, satışın iştirak hakkı ile yüklü olarak yapılması gerekir. 2- Bu durumda resmi senette yazılı süre içinde iştira hakkı (alım hakkı) sahibi hakkını satın alana karşı da bu hakkı kullanılmasına olanak verilmelidir. Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasına dair karar, davacılardan (M.S.) tarafından süresi içinde temyiz edilmiş...

Devamını Oku
Alım Hakkının Geçerliliğinin Kabulü – İştira Davası
Tem16

Alım Hakkının Geçerliliğinin Kabulü – İştira Davası

İştira hakkı (alım hakkı), bir kimseye, dilediği zamanda belirtilen süre içerisinde, taşınmazın mülkiyetinin kendisine devir edilmesini, onun malikinden isteme yetkisini veren yenilik doğuran bir haktır. İştira bedelinin (alım bedeli) hükümden önce depo edilmesi için, davacı tarafa münasip süre verilmesi, verilen süre içinde İştira bedeli (alım bedeli) depo edildiği takdirde, davanın kabulü gerekir. Dava, İştira hakkı (alım hakkı)...

Devamını Oku
İpotek, Alım Hakkı gibi Şerhli Taşınmazın Satışı – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May26

İpotek, Alım Hakkı gibi Şerhli Taşınmazın Satışı – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınmaz malın üzerinde ipotek ve alım hakkı (iştira hakkı) bulunduğuna ilişkin tapu sicilindeki şerh, taşınmazın maliki olan herkesi, alım ve ipotek hakkının borçlusu durumuna sokar ve alım hakkı, taşınmazın herhangi bir malikine karşı ileri sürebilir. Şerhli malı satın alan kimse, mülkiyet hakkını şerhte yazılı haklarla edinmiş sayılır. Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan, ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalılardan...

Devamını Oku
Vefa Hakkı ve Önalım Hakkının Birbirine Etkisi – Önalım Davası
Nis03

Vefa Hakkı ve Önalım Hakkının Birbirine Etkisi – Önalım Davası

Vefa hakkı, satıcıya sattığı şeyi bedeli karşılığında ve tek taraflı irade ile geri alma hakkını bahşettiğinden, bu şekilde yapılan pay satışlarında, önalım hakkı söz konusu olamaz. Ancak, vefa sözleşmesinin satış sözleşmesi olduğu, bu işlemin önalım hakkını bertaraf etmek maksadıyla yapıldığı ispat olunduğu takdirde, önalım hakkının tanınması gerekir. (Medeni Kanun madde 732, 736) Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan, yukarıda...

Devamını Oku