Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası
Tem30

Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerine yapı yapılamayacak hale gelmesi veya istimlak edilmesiyle sona erer. Kat irtifakı kurulan yerde bağımsız bölümler söz konusu olduğundan önalım hakkının kullanılmasına olanak yoktur. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 8, 49) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan önalım davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde...

Devamını Oku
Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası
Tem29

Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası

Satış vaadi senedi; borçluya, yapıldığı andan itibaren mülkiyeti geçirme borcu yükler. Borçlu, bu borcunu yerine getirmezse, Medeni Kanun 716’ya göre karar alınabilir. Bu nedenle cebri tescil davası, önalım davası için bekletici (ön) mesele teşkil eder. (Medeni Kanun madde 716) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;...

Devamını Oku
Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Taşınmazın Başkasına Satışı – Önalım Davası
Nis02

Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Taşınmazın Başkasına Satışı – Önalım Davası

İlke olarak şufa hakkının kullanılmasından sonra taşınmazın başkalarına satılması, süresinde kullanılan şufa hakkının hukuki sonuçlarını doğurmasını önlemez. Yükümlülükten kurtulmak için, payın yakınlarına intikal ettirilmesini kanun himaye etmez. Taraflar arasında, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; KADIKÖY 4. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.4.1985 gün ve 327 270 sayılı kararın incelenmesi,...

Devamını Oku
Taşınmaz Bedelinin Yüksek Tutulması – Önalım Davası
Mar30

Taşınmaz Bedelinin Yüksek Tutulması – Önalım Davası

Önalım davasında, hukuksal sebebi, önalım hakkının kullanılmasına cevaz veren satış olayı oluşturur. Bu nedenle tapuda gösterilen değerin muvazaalı olduğu ileri sürülerek açılan ve retle sonuçlanan önalım davası, tapuda belirtilen değeri kabul eden ikinci önalım davası için kesin hüküm oluşturur. Taraflar arasındaki şufa davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair...

Devamını Oku
Hangi Bedelin, Önalım Bedeli Olarak Kabul Edileceği – Önalım davası
Oca04

Hangi Bedelin, Önalım Bedeli Olarak Kabul Edileceği – Önalım davası

Süresinde açılmayan ilk davadaki değer, önalım konusu payın bu dava devam ederken satılması halinde, HMK. m. 125 uyarınca, yeni alıcı aleyhine bir ay içinde opsiyon hakkının kullanılması durumunda nazara alınamaz. Çünkü yeni alıcıya tevcih edilen dava, açılmış davanın devamı niteliğinde sayılamaz. O halde dava değeri, ikinci satıştaki değerdir. Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal Asliye 2....

Devamını Oku