Rahatsızlık Veren Komşu Nereye Şikayet Edilebilir?
May09

Rahatsızlık Veren Komşu Nereye Şikayet Edilebilir?

Komşuların birbirlerine karşı sergiledikleri hoşgörüden uzak davranışlar, aralarındaki huzursuzluk, gürültü, apartmanlardaki en büyük problemler arasındadır. Problemin çözümü de maalesef problemlidir. Kat mülkiyeti kanununda ve komşuluk hukukunda komşuların ve kat sakinlerinin birbirlerine karşı saygısı esas olduğundan birbirleriyle ilişkilerinde karşı tarafa rahatsızlık verme gibi konularda dikkatli olmaları isteniyor. Komşunuzun...

Devamını Oku
Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası
Şub14

Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası

Taşınmaz rehni, bütünleyici parçaları ve eklentileri de (mütemmim cüz ve teferruatı) kapsar. Makinaların bütünleyici parça ve eklenti oldukları saptandığı takdirde haczedilmezler. Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekilleri tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.2.1984 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Medeni Kanun’un 862. [777] maddesine göre...

Devamını Oku
Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası
Şub12

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11, 27) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası
Şub11

Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası

Davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 7, 8, 10) Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından...

Devamını Oku
Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası
Şub10

Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası

Bir taşınmazın vakıf malı sayılabilme koşulları bakımından Medeni Kanun’un yürürlüğünden önce mi, sonra mı vakfedildiğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Ayrıca vakfın karakteri ve türü üzerinde de durmak gerekir. (Medeni Kanun madde 102 [74]) (13.7.1967 gün ve 903 s. K.la Dğş.) Taraflar arasındaki kadastro komisyonu kararının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (Konya Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın...

Devamını Oku