Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası
Şub08

Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası

Tapu kapsamında kalan taşınmaz içinde kültür ve tabiat varlığının bulunması halinde, taşınmazın tapu maliki adına tesciline ve kültür ve tabiat varlığı ile korunma alanının tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh verilmesi gerekir. Kadastro sırasında, 104 ada 5 parsel sayılı 213.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, bölünme parsellere uygulanan tapunun miktar fazlası olup, vergi kaydı, miras ve paylaşım yoluyla geçen kazandırıcı zaman...

Devamını Oku
Devlet Malının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası
Ara14

Devlet Malının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası

1- Dava konusu taşınmazın, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarından olduğunun anlaşılması halinde, bu tür yerler 2863 sayılı Yasanın 5. maddesi hükmüne göre Devlet malı niteliğindedir. (2863 s. K. m. 5) 2- Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarının zilyetlik yoluyla kazanılmayacağının göz önünde bulundurulması gerekir. (2863 s. K. m. 11) S. ve müşterekleri, müdahil davacı M. ile Hazine...

Devamını Oku
Koruma Alanlarının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası
Tem02

Koruma Alanlarının Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası

1 – Dava konusu taşınmazın, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarından olduğunun anlaşılması halinde, bu tür yerler 2863 sayılı Yasanın 5. maddesi hükmüne göre Devlet malı niteliğindedir. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 5) 2- Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarının zilyetlik yoluyla kazanılamayacağının göz önünde bulundurulması gerekir. (2863 sayılı...

Devamını Oku
Sit Alanındaki Taşınmazların Zilyetliği – Tescil Davası
Tem01

Sit Alanındaki Taşınmazların Zilyetliği – Tescil Davası

Birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazlar zilyetlikle kazanılamazlar. Ancak, doğal sit alanında bulunan taşınmazların, koşulları oluştuğu takdirde kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği yolu ile kazanılmaları mümkündür. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 11, 5663 sayılı  Kültür ve Tabiat Varlıklarını...

Devamını Oku
Tarladaki Eski Eser Varlığı İhtimali – Tescil Davası
Mar08

Tarladaki Eski Eser Varlığı İhtimali – Tescil Davası

Antik saha ve arkeolojik sit alanı içinde ve etrafı tarihi eserlerle çevrili taşınmaz, çevresinden soyutlanamaz. Arkeolojik sit alanının kapsamındaki, yüzeyi boş görünen bir arazi parçasında, sırf orada eski eserlerin varlığı bilinmiyor diye, özel mülkiyet kurulabileceği ve Devletin bu arazi parçasına el atmak istiyorsa, kamulaştırma işlemi yapması gerektiği söylenemez. Davacı Hazine vekili, davalı adına 402 parsel sayısı ile tespiti...

Devamını Oku
Doğal Sit Alanı İlan Edilen Yerin Bu Özelliğini Yitirmesi – Tescil Davası
Mar06

Doğal Sit Alanı İlan Edilen Yerin Bu Özelliğini Yitirmesi – Tescil Davası

1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen taşınmazın, tescil tarihinden günümüze kadar geçen sürede değişen hangi nedenlerle bu özelliğini yitirdiğine ilişkin bir gerekçeye yer verilmeden, kesinleşen yargı kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar verilemez. Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava; …...

Devamını Oku
Sit Alanı İçindeki Taşınmazın Takası – Tescil Davası
Ara13

Sit Alanı İçindeki Taşınmazın Takası – Tescil Davası

1- Zemin yönünden takas işlemi, sit alanı içinde kalan malikin müracaatı üzerine idarece yapılır. 2- Adliye mahkemelerince idarenin yerine geçilerek, idarenin yetkili olduğu konuda karar verilemeyeceği gibi taşınmaza fiilen el atılmadığından, bedele de hükmedilemez. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 15/F) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11) Taraflar arasındaki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat...

Devamını Oku
Koruma Alanı İçinde İnşaat Yapımı – Tescil Davası
Ara04

Koruma Alanı İçinde İnşaat Yapımı – Tescil Davası

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesine göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının, koruma alanını tespit ve bu alan içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi koruma bölge kuruluna aittir. Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, Trabzon,...

Devamını Oku