Alınan Maden Ruhsatı ile Özel Mülkiyete Girmek – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ağu13

Alınan Maden Ruhsatı ile Özel Mülkiyete Girmek – El Atmanın Önlenmesi Davası

Maden Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca bedeli karşılığı irtifak veya intifa hakkı kurulmadıkça yapılacak müdahale haksız sayılır. Dava çaplı taşınmaza müdahalenin men’i isteğine ilişkindir. Davalı Şirket … işletme izni belgesine dayanan davanın reddini savunmuştur. Mahkemece 9213 S.K.nun 4 ve Anayasanın 168. maddelerinden söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Toplanan kanıtlar, tüm dosya içeriği ve özellikle 15.5.2000...

Devamını Oku
Kamulaştırmasız El Koymada Tazminat Koşulu – Tazminat Davası
Mar15

Kamulaştırmasız El Koymada Tazminat Koşulu – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el koymada tazminata hükmetmek için, el atmanın devamlılık unsurunu içermesi gerekir. Bu nedenle öncelikle olayda devamlılık açısından inceleme yapılması gerekir. Dava dilekçesinde 1.250.000 lira tazminatın faiz ve masrafları birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satışında Şekil Şartı – Ecrimisil Davası
Şub02

Gayrimenkul Satışında Şekil Şartı – Ecrimisil Davası

1- Medeni Yasanın 706, Borçlar Yasasının 213 ve 2644 Sayılı Yasanın 26. maddeleri mülkiyeti nakleden sözleşmelerin resmi şekilde yapılmasını öngörmektedir. 2- Haricen yapılmış sözleşme mülkiyetin nakli yönünden geçersizdir. 3- Geçersiz sözleşmeye göre kayıt malikine bir bedel ödenmiş ise ödeyen yararına hapis hakkı tanınması olanağı doğar. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden maliki bulunduğu 172 ada 20 parsel sayılı...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca30

Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Tapulu taşınmaza ilişkin olarak, paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi davalarında, öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanmalı, harici veya fiili taksim yoksa, uyuşmazlık Medeni Kanun’un paylı mülkiyet hükümlerine göre çözümlenmelidir. (Medeni Kanun madde 688) Davacı...

Devamını Oku
Kamulaştırmasız El Atma ve Üçüncü Kişilere Verilen Zarar – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca18

Kamulaştırmasız El Atma ve Üçüncü Kişilere Verilen Zarar – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- DSİ kurumunun kanal yapımında, komşu mülk sahiplerine ve üçüncü kişilere zarar vermemesi gerekir. Aksi halde zararın giderilmesi ayni hak sahiplerinden ayrı şahsi hak sahipleri de isteyebilirler. 2- Hüküm fıkrası terditli olarak kurulamaz. (Medeni Kanun madde 737) (1086 s. HUMK. m. 388 vd.) (6100 s. HMK m. 297) Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Serik Asliye Hukuk Mahkemesince...

Devamını Oku