Vasiyetname ile Tapu Tescili Yapmak – Tescil Davası
Ara24

Vasiyetname ile Tapu Tescili Yapmak – Tescil Davası

Vasiyetname usulünce açılmadan sonuç doğurucu belge niteliğini kazanmaz. Usulünce açılmayan vasiyetnameye istinaden yapılan tapu intikali dayanaktan yoksundur. İptali gerekir. (Medeni Kanun madde 559 [501], 501 [484], 596 [536], 597 [537], 598 [538], 601 [541]) S.S.A. ile M.A.Y. arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesi sonunda davanın reddine dair verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki davacı...

Devamını Oku
Tescilde Hukuksal Nedenin Gerekliliği – Tescil Davası
Ağu06

Tescilde Hukuksal Nedenin Gerekliliği – Tescil Davası

Ayni haklar, illete bağlı bir muamele sonunda doğar, değişir veya son bulur; sadece mücerret bir tescil mülkiyetin doğumu için yeterli olmayıp, ayrıca geçerli bir hukuksal nedenin de varlığı gereklidir. Davacı vekili, müvekkiline ait 1332 parsel sayılı taşınmazın Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı için 330 m2’lik kısmın kamulaştırıldığını; 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun 17. maddesine göre tescil talep edildiğinde, davaya bakan Ankara...

Devamını Oku
Çift Tapuda Hazineyi Bağlayan Konular – Tescil Davası
Ağu05

Çift Tapuda Hazineyi Bağlayan Konular – Tescil Davası

Tescil davasında Hazine taraf olduğuna göre, tescil hükmü Hazine yönünden kesin hüküm oluşturur; tapu Hazineyi bağlar. Buna karşın, Hazinenin anılan yer hakkında tapu oluşturup, taşınmazı dağıtması geçersizdir ve böyle oluşturulan tapu ile ilgili tescil işlemi, temelde hukuksal nedenden yoksundur. Sınırlama, yasadan doğan bir yükümlülük olduğundan, bu yönün tapu sicilinde belirtilmemiş (şerh edilmemiş) olması, davalının mal ediniminin...

Devamını Oku
Dağıtılan Taşınmaza Tescil Yolu ile Tapu Alınması – Tescil Davası
Nis10

Dağıtılan Taşınmaza Tescil Yolu ile Tapu Alınması – Tescil Davası

1- 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 10/4. maddesi uyarınca kadastro mahkemesine gelen davalarda itiraz eden kişiler hem davacı hem de davalı sıfatını taşırlar. 2- Aynı taşınmazla çakışan iki tapu kaydının varlığı halinde önceki tarihi taşıyan ve doğru temele dayanan kayda değer verilmelidir. 3- 4753 sayılı Kanuna (Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu – yürürlükten kaldırılmıştır) göre 1969 yılında oluşturulup dağıtım yapıldıktan...

Devamını Oku
Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi – Tescil Davası
Nis05

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi – Tescil Davası

1- Tapu sicil muhafızları, dayanak belgelere aykırı olarak yapılan tescillerin, yani maddi hataların düzeltilmesini isteyebilirler. 2- Hukuki bir hata sonucu yasaya aykırı olarak yapılan satışa müstenit kaydın düzeltilmesi, ancak ayni hakkı ihlal edilen ilgililerce dava açılması ile mümkün olup, tapu sicil muhafızlığının dava açma hakkı yoktur. (Medeni Kanun madde 1027) (Tapu Sic. Niz. m. 33/son, 107) Davacı Tapu Sicil Muhafızlığı...

Devamını Oku
Çift Tapu Durumunda Hangisine İtibar Edileceği – Tescil Davası
Oca14

Çift Tapu Durumunda Hangisine İtibar Edileceği – Tescil Davası

Davacı tapuya dayandığına göre kayıt maliki ile aralarındaki bağlantıyı gösterir mirasçılık belgesi istenmelidir. Taraf kayıtları aynı yere ilişkin ise, eski tarihli ve gerçek esasa dayalı olana değer verilmelidir. Davacı tarafından, davalılar aleyhine S. 10.1967 gününde verilen dilekçe ile kadastro tahdidine itiraz edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 18.12.1981 günlü hükmün Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Tapu Kaydında Oluşan Mükerrer Kayıtlar – Tescil Davası
Oca07

Tapu Kaydında Oluşan Mükerrer Kayıtlar – Tescil Davası

Tapu Komisyonu kararları ile oluşturulan tapu kayıtları, 1515 sayılı Kanun ve tüzüğüne göre, belli süre içinde itiraz edilmedikçe geçerli nitelik taşır. Ancak, tapu komisyonu kararı dahi olsa, mükerrer kayıt niteliğinde ise, ikinci kayda değer tanımak mümkün değildir. (1515 s. TKTK. m. 1) Taraflar arasında, tapulama tespitinden doğan dava sonucunda, verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni...

Devamını Oku
Encümen Kararıyla Yapılan Tescilin Bozulması – Tescil Davası
Eki15

Encümen Kararıyla Yapılan Tescilin Bozulması – Tescil Davası

Tescile dayanak olan Belediye Encümen kararı, aynı yöntemle geri alınmadıkça Belediye Başkanının yazısı ile tescil ortadan kaldırılamaz. (775 sayılı Gecekondu Kanunu madde 27) Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon İkinci Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın reddine dair verilen, 21. 6. 1976 gün ve 976/285 sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,...

Devamını Oku
İdari Kararla Yapılan Tapu Değişikliği Yolsuz Tescil midir? – Tapu İptal Davası
Eki06

İdari Kararla Yapılan Tapu Değişikliği Yolsuz Tescil midir? – Tapu İptal Davası

Yolsuz tescil iddiasına dayalı tapu iptali ve tescili davasında, iptali istenen tapu kaydının yasal dayanağı bulunan bir idari kararın mevcut olması halinde, yolsuz tescil bulunmadığı kabul edilmelidir. (Medeni Kanun madde 1024 ) Taraflar arasındaki tapu kaydının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen. 19. 12. 1991 gün ve 1988/668 E. 1991/950 K. sayılı...

Devamını Oku
Tapulama Esnasında Yapılan Yolsuz Tescil – Çekişmenin Giderilmesi Davası
Tem31

Tapulama Esnasında Yapılan Yolsuz Tescil – Çekişmenin Giderilmesi Davası

1- Tapu kütüğüne ve tapulama ile ilgili sicile yönelik davalar, adli yargı yerinde görülür. 2- Parsel malikinin davaya dahil edilmesinden sonra, çekişmenin giderilmesi hususunda bir karar verilmesi gerekir. (Medeni Kanun madde 1013, 1027) Taraflar arasındaki, çekişmenin giderilmesi davasından dolayı, yapılan yargılama sonunda, İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın görevden reddine dair verilen 9. 2. 1987 gün ve...

Devamını Oku