Kat Mülkiyetli Yapıda Bağımsız Bölümlerin Harabiyeti – Tescil Davası
Ağu25

Kat Mülkiyetli Yapıda Bağımsız Bölümlerin Harabiyeti – Tescil Davası

Ana yapının tümü harap olmuşsa, gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Birinin yeniden yapılması, diğerinin yapılmasına bağlı olan birden ziyade bağımsız bölüm; yangın, kat çökmesi gibi olaylar sonrası değil de, tedricen gelişen bakımsızlığa dayalı olarak harap olmuşsa, tamiri mümkün olan bu husus için, arsa payının diğer kat maliklerine devri suretiyle harabiyetin giderilmesi hükümleri uygulanamaz. (634 sayılı...

Devamını Oku
Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası
Tem30

Kat İrtifaklı Yerde Önalım Hakkı Kullanımı – Tescil Davası

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerine yapı yapılamayacak hale gelmesi veya istimlak edilmesiyle sona erer. Kat irtifakı kurulan yerde bağımsız bölümler söz konusu olduğundan önalım hakkının kullanılmasına olanak yoktur. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 8, 49) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan önalım davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde...

Devamını Oku
Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis23

Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma sonunda, Hazinenin zeminde paydaş olması halinde; zemindeki payın değeri belirlenip davacılara payı bu değerle satın alma olanağı verilerek, bedelin ödenmesi koşulu ile davanın kabulüne karar vermek gerekirken, ortaklığın giderilmesi davasının reddi doğru değildir. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 7, 54/2) (mülga 1086 s. HUMK. m. 569) Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi...

Devamını Oku
Kat Mülkiyeti ve Ortaklığın Giderilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis21

Kat Mülkiyeti ve Ortaklığın Giderilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Kat mülkiyetine tabi olan anagayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu hüküm, kamu düzeni ile ilgili olup, doğrudan (resen) göz önüne alınması gereken buyurucu (âmir) bir hükümdür. Kat mülkiyeti kurulmuş olan bu yapıda, yeniden kat mülkiyeti kurulmak suretiyle de olsa (yeni bağımsız bölümlerin kazanılması) ortaklığın giderilmesine karar verilemez. Ancak; diğer bağımsız bölüm maliklerinin karşı çıkmamaları halinde, Kat...

Devamını Oku
Tapu Haricinde Satış Yapılması Durumu – Tescil Davası
Oca26

Tapu Haricinde Satış Yapılması Durumu – Tescil Davası

Davacı kayıt maliki davalıdan bağımsız bölümü satın ve devraldığını ileri sürmüştür. Davacının Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca taşınmazın belli bir payını satın alması mümkün iken, haricen satın almış olması kendisine bir hak sağlamaz. (Medeni Kanun madde 684, 706) (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (2644 sayılı Tapu Kanunu 26) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Yusuf ile Mehmet aralarındaki tapu iptali ve tescil...

Devamını Oku