Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Şub07

Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Orman niteliği taşıyan bir yerin dağıtımı geçersizdir. Bu yer için oluşturulan tapu kaydı, taşınmazın orman niteliğini değiştirmez. Böyle bir taşınmaz tapusuz sayılacağından, orman sınırı dışına çıkarılması halinde; kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile edinilebilmesi (iktisabı) için, gerekli zilyetlik süresinin başlangıç tarihi, orman dışına çıkarılma günüdür. (Medeni Kanun madde 713/1 [639/1]) (6831 sayılı Orman Kanunu madde 2)...

Devamını Oku
Orman Sınırlarının Tespiti – Tespit Davası
Ara13

Orman Sınırlarının Tespiti – Tespit Davası

Orman kadastrosu yapılan bölgelerde, bir yerin orman sayılan yerlerden bulunup bulunmadığının, sınırlandırma harita ve tutanağının yerel ve uzman bilirkişiler aracığıyla mahalline uygulanması suretiyle tespiti zorunludur. Taraflar arasındaki tespite itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa Kadastro Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 31.10.1990 gün ve 415- 262 sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili...

Devamını Oku
Orman Toprağını Zilyetlikle Elde Etme – Tescil Davası
Tem23

Orman Toprağını Zilyetlikle Elde Etme – Tescil Davası

Orman niteliğini kaybetmiş yerler orman sayılmasa bile, toprağı orman toprağı sayılır. Orman toprağı sayılan yerler zilyetlikle iktisap olunamaz. Davacılar miras bırakanları tarafından 40 yıl önce imar ve ihya edilen ve o zamandan beri ellerinde bulunan taşınmazın, Medeni Kanun’un 639. maddesi uyarınca tescilini istemişlerdir. Çekişmeli yerde paydaş olan Mehmet ve Halil ile Hazine ve davaya katılan Orman İdaresi, dava konusu...

Devamını Oku
Sınır Ölçüm Esasları – El Atmanın Önlenmesi Davası
Haz27

Sınır Ölçüm Esasları – El Atmanın Önlenmesi Davası

Kadastro parselleri için imar poligonlarına dayalı ölçüm yapılamaz. Kadastral bir planın (paftanın) uygulanmasında aslolan, ölçümün kadastro sırasında konulan ve o haliyle (yeri hiç değiştirilmeden) korunan nirengi ve poligon noktalarından yararlanılarak yapılmasıdır. Nirengi ve poligon taşlarının bulunamaması durumunda ise kadastro sırasında var olan sabit sınır, bina ve tesisler uygulamada dikkate alınmalı ve bunlara poligon noktası...

Devamını Oku
Orman Sınırlandırması ve Zilyetlik İlişkisi – Tescil Davası
Mar05

Orman Sınırlandırması ve Zilyetlik İlişkisi – Tescil Davası

Bir yerin orman sınırlandırması içine alınması halinde, bu sınırlama süresi boyunca zilyetlikle mal edinilmesi olanak dışındadır. Ancak sınırlama dışına çıkarılma gününden başlayarak, bu yolla kazanılabilir nitelikte olur. Öte yandan, sınırlama dışına çıkmama nedeni de bu konuda etkili olabilir. Yanlışlıkla orman sınırına alınıp da sonradan çıkarılmış olan yerler zilyetlikle kazanılabilir. Taraflar arasındaki tescil davasından dolayı...

Devamını Oku
Orman Vasfının Tespiti – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar03

Orman Vasfının Tespiti – El Atmanın Önlenmesi Davası

Taşınmazın orman vasfında olup olmadığına dair ceza ilamıyla sabit olan maddi olay ve mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş ilamın varlığı halinde orman vasfının incelenmesine gerek yoktur. Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kavak Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.10.1977 gün ve 20-249 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 1. Hukuk...

Devamını Oku
Orman Sayılan Yerde Tapulama Yapılması – Tescil Davası
Ara11

Orman Sayılan Yerde Tapulama Yapılması – Tescil Davası

Tapulama tespitine dayanak 6.5.1953 tarih 3 numaralı tapu kaydı, 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu’na göre, 15 yıl takyidi olarak oluşturulmuştur. Kaydın iktisap nedeninde, senetsiz Devlete ait hali topraklardan olduğu, Teknik Bahçıvanlık Okulu mezunlarından A. A.T. ‘ye tahsis edildiğinden tescilinin yapıldığı yazılıdır. Uzman bilirkişi raporuna göre, taşınmazın kesin olarak orman sayılan...

Devamını Oku
Orman İçindeki Boşluk Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası
Ara02

Orman İçindeki Boşluk Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Orman içi boşluk olan taşınmaz, yapılan orman tahdidinde orman tahdidi dışında bırakılmış ise orman sayılmaz. Ancak orman içi boşluklar orman sayılmasa da ormanın bütünlüğünü bozması nedeniyle bu yerler zilyetlikle kazanılamaz. 6831 sayılı  Orman Kanunu’nun 17/2. madde kapsamına bir taşınmazın girebilmesi için, mülkiyet belgesinin olmaması ve orman bütünlüğünü bozması gerekir. Taraflar arasındaki tescil, el atmanın önlenmesi,...

Devamını Oku