Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası
Şub12

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11, 27) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası
Şub11

Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası

Davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 7, 8, 10) Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından...

Devamını Oku
Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası
Ara18

Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası

7269 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan işlem söz konusu ise, görev idari yargınındır. 7269 sayılı Kanuna göre bir işlem yok ise kamulaştırma da yoktur. 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapılmış ise, kamulaştırmasız el atma davası açılamaz. Davacı, tapu kaydı ile sahip olduğu taşınmazın davalı kamu idaresi kamulaştırmaksızın el atarak yol haline getirdiğinden 21.000;- TL. tazminatın tahsilini istemiştir. Mahkemece davaya bakmak idari...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası
Ara16

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası

Dava konusu taşınmaza, dava tarihi esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmazın yeri, konumu, köy yerleşim alanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğu, bu hususun objektif değer arttırıcı unsur olarak kabulü ile taşınmazın tespit edilen bedelinden %30 oranında objektif değer arttırıcı ilave edilerek bedel tespit edilmesi gerekir. Dava konusu taşımazların kamulaştırılmadan arta kalan bölümlerinin yüzölçümleri...

Devamını Oku
Askeri Yasak Bölgenin Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Kas04

Askeri Yasak Bölgenin Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

1- Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilen birinci derece kara askeri yasak bölgelerdeki taşınmazlar zilyetlikle iktisap edilemezler. Bu yerlerin kamu malı niteliğini kazanması için kamulaştırmaya da gerek yoktur. 2- Askeri bölge içindeki taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı ve kamulaştırılmış ise kamulaştırma tarihinin, kamulaştırılmamışsa yasak bölge içine alınma tarihinin tespiti gerekir. 3- Askeri bölge içine...

Devamını Oku
Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer – Bedel Davası
Tem10

Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer – Bedel Davası

Cami inşaatı her ne kadar Cami Yaptırma Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ise de, imar planını yapan ve cami inşaatının yapımı için ruhsat veren veya inşaatın yapılmasına engel olmayan Belediye Başkanlığına karşı husumet yönetilmesi gerekir. (1086 s. HUMK m. 38 – 6100 s. HMK. 50, 51) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 11/3) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan...

Devamını Oku
Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı
Tem09

Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı

1- Kamulaştırmasız olarak el atılan taşınmaz maldaki fiilin hangi Belediye tarafından yaptırıldığının kesinlikle belirlenmesi gerekir. 2- 3030 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (A) fıkrasının (f) bendinde yeşil sahalar ve parkların yapımı ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerine aittir. Dava Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine müteselsil sorumluluk istemi ile açılmış ve mahkemece Ankara Büyükşehir Belediyesi...

Devamını Oku
Tarım Arazisinin Kamulaştırılmasında Bedel Tespiti – Tescil Davası
Tem07

Tarım Arazisinin Kamulaştırılmasında Bedel Tespiti – Tescil Davası

1- Taşınmaz malın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesi doğrudur. 2- Dava konusu taşınmazın mülkiyeti ihtilaflı olduğunda, ileride belirlenecek hak sahibine ödenmek üzere tespit edilen bedelin bankaya 3’er ay vadeli hesaba yatırılmasına ve dava konusu taşınmazın idare adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekir. (3402...

Devamını Oku
Bedel Arttırma Talebindeki Fazlalık Harç Tutarı – Kamulaştırma Davası
Tem06

Bedel Arttırma Talebindeki Fazlalık Harç Tutarı – Kamulaştırma Davası

Bedel artırma isteğinden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar, usule ilişkin nihai bir karar olmakla birlikte esasa ilişkin bir karar kabul edilemez. Bu nedenle; 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre maktu harca hükmedilmeli; peşin harçtan indirilerek, fazla harcın davacıya iadesine karar verilmelidir. (1086 s. HHMK. m. 409) (6100 s. HMK. m. 150) (492 s. Harçlar K. m. 31) (HGK. Kararı -14.6.2000 tarih ve...

Devamını Oku
Arzın Tabii Sahibi Hazine ve Zilyetlik – Tescil Davası
Mar17

Arzın Tabii Sahibi Hazine ve Zilyetlik – Tescil Davası

Hazine arzın tabii sahibidir. Hazinenin zilyetliği söz konusu olamayacağından açtığı tescil davasında zilyetlik mülk edinme koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılamaz. (Medeni Kanun madde 715) Davacı Hazine, 32 ada 22 sayılı parselin 1967/237 Esas 1969/8 Karar sayılı dava dosyasında tescil dışı bırakılan 84.000 m2’lik kısmın Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerden olduğundan adına tescilini istemiştir....

Devamını Oku