Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası
Eyl29

Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası

1- Muvazaa, tenkis ve mirasta iade davaları yasaların farklı hükümlerinde düzenlenen nitelikleri, kapsamları, hüküm ve sonuçları, tamamen değişik davalardır. 2- İntifa hakkını üzerinde bırakmak suretiyle, kuru mülkiyetin tapuda bağışlanarak intikalinde 1.4.1974 gün 1/2 s. İBK.nın uygulama yeri yoktur. Bu tür temlikler hakkında tenkis davası açılabilir. Miras bırakanın çocukları olan davacılar M.C., E.B. ve A.E., 254 ada, 74 parsel...

Devamını Oku
Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası
Eyl21

Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası

Muvazaaya dayanan mirasçının miras hakkından yoksun bırakılmak istenen mirasçı olması gerekmez. Miras bırakanın asıl amacı başka mirasçıdan mal kaçırmak olsa dahi, devralan mirasçı dışındaki tüm mirasçıların iptalde hukuki menfaatleri bulunduğundan dava açabilirler. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18) (YİBK. 1.4.1974 T. 1/2) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 19) Davacı D.Y. tarafından, davalı Z.B. aleyhine açılan tapu iptali ve...

Devamını Oku
Vasiyetle Kalan Malın Tescilinden Önce Edinimi – Tescil Davası
Haz12

Vasiyetle Kalan Malın Tescilinden Önce Edinimi – Tescil Davası

Kendisine muayyen mal vasiyet edilenler Medeni Kanun’un 705. maddesi uyarınca o şeyi tescilden önce iktisap edemezler. Mirasçıların veya vasiyeti tenfiz memurunun tapu sicilinde aktarma işlemini yapmaları veya o kişinin Medeni Kanun 601 ve 716. maddeleri uyarınca ilam alması gerekir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:...

Devamını Oku
Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası
Haz11

Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası

Mülkiyete ve ayni hakka ilişkin davalarda, dava zaman aşımı söz konusu olamaz. Taraflar arasında görülen davada; davacı, annesi ile babasının 1951 yılında boşandıklarını, velayet hakkının 1958 yılında ölen babasına verildiği halde, annesi Ayşe’nin velayeten 382 ada 3 parsel sayılı taşınmazı davalı üvey babasına muvazaalı olarak sattığından, kaydın iptalini ve adına tescilini istemiştir. Davalı zaman aşımı yönünden davanın...

Devamını Oku
Miras Bırakanın Aldatmaya Yönelik İşlemi – Tescil Davası
May20

Miras Bırakanın Aldatmaya Yönelik İşlemi – Tescil Davası

Muris muvazaası sebebine dayanan iptal ve tescil davalarında, davacıların mirasçılık belgesindeki payı oranında iptal ve tescile karar verilmelidir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 19) Taraflar arasındaki tapu iptali – tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 12.5.1983 gün ve 1980/118-1983/139 sayılı...

Devamını Oku
Muris Muvazaasında Asıl Amacının Araştırılması – Tescil Davası
May19

Muris Muvazaasında Asıl Amacının Araştırılması – Tescil Davası

1- Muris muvazaasına ilişkin uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaşabilmesi, miras bırakanın asil irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması gerekir. 2- Bir iç sorun olan, gizlenen gerçek irade ile amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulası genellikle zor olduğunda, bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır....

Devamını Oku
Sözleşme Konusunda Muvazaa Yapılması – Tescil Davası
May18

Sözleşme Konusunda Muvazaa Yapılması – Tescil Davası

Türkiye Emlak Kredi Bankasından kredi temini için yapılıp, ancak tapuda işlem satış olarak gösterilmişse muvazaa vardır. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18, 81) (6098 s. HMK 19, 97) Taraflar arasındaki muarazanın men’i, tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Balıkesir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 14.11.1991 gün ve 1988/267 Esas, 1991/1138 Karar sayılı kararın incelenmesi...

Devamını Oku
Borcun Teminatı Olarak Taşınmazın Devri – Tescil Davası
May16

Borcun Teminatı Olarak Taşınmazın Devri – Tescil Davası

1- Dava konusu taşınmazın, davalıya temlikinin kendisinden alınan borca karşılık (ve bunun faiz ile birlikte) tamamen ödenmesi halinde davacıya geri verilmesi koşulu ile yapıldığı ve bunun bir inançlı işlem olduğu açıktır. 2- Borç ödendikten sonra iade edinmek üzere taşınmaz temlikini öngören sözleşmeler de özde bir inanç sözleşmesi olarak nitelendirilebilir. 5.2.1947 gün 20/6 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararında inanç...

Devamını Oku
Kötü Niyetli Tapu Kaydının Durumu – Tescil Davası
Şub12

Kötü Niyetli Tapu Kaydının Durumu – Tescil Davası

Muris muvazaasının belirlenmesi halinde, temlik edilenden taşınmazı satın alan kötü niyetli kişilerin üzerindeki tapu kaydının iptali gerekir. Dava, muris muvazaası hukuksal sebebine dayalı iptal ve tescil olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Çocuğu bulunmayan miras bırakanın kardeşinin kızı olan davalıyı evlat edindiği, birinci karısından boşandıktan sonra davalılardan H. ile evlendiği, yegane mülki olan kargir evini...

Devamını Oku
Aldatmaya Yönelik Satış İşlemi – Muvazaa Davası
Şub11

Aldatmaya Yönelik Satış İşlemi – Muvazaa Davası

1- Gerçekte bağışlama olan sözleşmenin zahirde bedelli bir muamele şeklinde gösterilmiş olması muvazaadır. 2- Muvazaalı sözleşmelerde, sözleşme hangi şekilde yapılmış ise, aksini ileri süren şahıs da o şekle uygun bir delille iddiasını ispat etmelidir. 3- Mirasçı, murisin halefidir. Muris yazılı delille iddia ve savunmasını ispat etmek zorunda ise, mirasçıda bu külfet altındadır. 4- Fakat muris, üçüncü kişilerle birleşerek mirasçının...

Devamını Oku