Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası
Şub14

Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası

Taşınmaz rehni, bütünleyici parçaları ve eklentileri de (mütemmim cüz ve teferruatı) kapsar. Makinaların bütünleyici parça ve eklenti oldukları saptandığı takdirde haczedilmezler. Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekilleri tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.2.1984 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Medeni Kanun’un 862. [777] maddesine göre...

Devamını Oku
Taş Ocaklarının Mülkiyeti – Tescil Davası
Ara12

Taş Ocaklarının Mülkiyeti – Tescil Davası

Taş ocakları, İl Özel İdarelerine ait kamu emlağı olduğundan, işleten kişiye mülkiyet hakkı vermez ve zilyetlikle iktisabı mümkün değildir. (Medeni Kanun madde 715) (HGK. 6.4.1955 ve 7/21-25) (6 Mayıs 1317 Tapu Kanunu) Davacı kendi adına taş ocağı işletme ruhsatı almak suretiyle şirketine kiraya verdiği çekişmeli sahaya ait Hazine tapusunun iptali ile bu yerin kendi adına tescilini istemiş, davalı Hazine davanın reddini savunmuş,...

Devamını Oku
Değişir Sınırın Değişmez Sınır Haline Gelmesi – Tescil Davası
Ağu21

Değişir Sınırın Değişmez Sınır Haline Gelmesi – Tescil Davası

Kaydın doğu sınırı “mera” okumakla kapsamı yüzölçümü ile geçerli ise de bu yönde sınır teşkil eden komşu parsellerin iskanen oluşan tapu kaydında çekişmeli taşınmaz yönü olan batı sınırının davalının dayandığı tapunun ilk malikini okuduğundan tespite esas alınan tapunun değişmez sınırlı hale dönüştüğünün kabulü gerekir. Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm...

Devamını Oku
Kayıp Kişiden Kalan Taşınmaz ve Bekletici Mesele – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ağu15

Kayıp Kişiden Kalan Taşınmaz ve Bekletici Mesele – El Atmanın Önlenmesi Davası

Hazine tarafından, çekişmeli yerin kayıp kişiden intikal eden ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğu iddiasıyla açılan bir el atmanın önlenmesi ve tescil davasında, davalı gerçek kişinin ekleme zilyetliğe ve kazandırıcı zaman aşımına dayanması halinde; mahkemece davalıya Medeni Kanun’un 713. maddesi uyarınca dava açabilme olanağı sağlanmalı, açıldığı takdirde eldeki dava yönünden bekletici mesele sayılmalı ve tescil...

Devamını Oku
Alınan Maden Ruhsatı ile Özel Mülkiyete Girmek – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ağu13

Alınan Maden Ruhsatı ile Özel Mülkiyete Girmek – El Atmanın Önlenmesi Davası

Maden Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca bedeli karşılığı irtifak veya intifa hakkı kurulmadıkça yapılacak müdahale haksız sayılır. Dava çaplı taşınmaza müdahalenin men’i isteğine ilişkindir. Davalı Şirket … işletme izni belgesine dayanan davanın reddini savunmuştur. Mahkemece 9213 S.K.nun 4 ve Anayasanın 168. maddelerinden söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Toplanan kanıtlar, tüm dosya içeriği ve özellikle 15.5.2000...

Devamını Oku
Tapu Kaydındaki Sınırın Geçerliliği – Tespit Davası
Ağu11

Tapu Kaydındaki Sınırın Geçerliliği – Tespit Davası

Bir tapu kaydının o taşınmaza ait olduğunu kabullenebilmek için asgari üç sınırının belirgin bulunması, bu konudaki bilirkişi ve tanık beyanlarının açık ve kesin olması, ayrıca getirtilen komşu parsel tutanak ve kayıtları ile de doğrulanması gerekir. Kadastro Kanunu uygulamasında, şayi payın zilyetlikle kazanılması mümkündür. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 5, 13, 14, 15/2, 20/36) Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava...

Devamını Oku
Türk Vatandaşlığını Kaybedenlerin Taşınmazları – İtiraz Davası
Nis20

Türk Vatandaşlığını Kaybedenlerin Taşınmazları – İtiraz Davası

Türk Vatandaşlığını kaybedenler, kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi olur. (403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 25-26) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 27) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı A.Y.Ş. tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü: Kadastro sırasında 296 ada 3 parsel sayılı 59, 85...

Devamını Oku
Tepe Sınırının Değişmez Sınır Olarak Kabul Edilmesi – İtiraz Davası
Nis19

Tepe Sınırının Değişmez Sınır Olarak Kabul Edilmesi – İtiraz Davası

Tepe sınırının değişmez sınır olarak kabulü için düz zeminden dik açıya yakın bir eğimle birdenbire yükselmesi ve çekişmeli taşınmazın o yöndeki sınırını tamamen kaplaması ve açık kısım bırakmaması gerekir. (Medeni Kanun madde 719) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 20, 21, 33) Taraflar arasındaki “tapulama tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İslahiye Kadastro Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair...

Devamını Oku
Miras Yoluyla Yabancılara Kalan Taşınmaz – Veraset Davası
Nis18

Miras Yoluyla Yabancılara Kalan Taşınmaz – Veraset Davası

Dışişleri Bakanlığı yazısı satın alma ile ilgilidir. Satın almada olduğu gibi kıyı ve sınır bölgelerde tevarüs (bir kimseden miras kalması) yasak ise Yunanistan’da bu yasak bölgenin nasıl uygulandığını tespit edip, karşılıklılık esası uyarınca hangi haklarda tevarüs varsa o tespit edilmelidir. Taraflar arasındaki veraset iptali ve yeniden veraset belgesinin verilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen...

Devamını Oku
Değişmez Sınır Kabulü – İtiraz Davası
Nis17

Değişmez Sınır Kabulü – İtiraz Davası

Tepe sınırının değişmez sınır olarak kabulü için düz zeminden dik açıya yakın bir eğimle birdenbire yükselmesi ve çekişmeli taşınmazın o yöndeki sınırını tamamen kaplaması ve açık kısım bırakmaması gerekir. (Medeni Kanun madde 719) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 20, 21, 33) Taraflar arasındaki “tapulama tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İslahiye Kadastro Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair...

Devamını Oku