Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl13

Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava konusu taşınmaz 3083 sayılı Yasanın uygulama alanı içerisinde kaldığına göre; Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 5 yıl süre ile mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez. (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu madde 13) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün...

Devamını Oku
Satış Yoluyla Muhtesatın Paylaştırılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May04

Satış Yoluyla Muhtesatın Paylaştırılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Taşınmaz üzerinde muhtesat var ise bunlar Medeni Kanun’un 684. maddesine göre arzın bütünleyici parçası sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir. 2- Muhtesat paydaşlar dışında üçüncü bir kişiye ait ise, üçüncü şahsın davaya dahili ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir. 3- Muhtesatın bir kısım paydaşlara ait olduğuna dair tapu kaydında şerh mevcut ise veya bu yolda tüm paydaşların ittifakı bulunuyorsa...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May01

Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Ortaklığın giderilmesi davalarında tapuda paydaş olanların sağ ise kendilerinin, ölü ise tüm mirasçılarını ibraz edilecek veraset belgesine göre davaya dahil edilmesi ve bunların huzuru ile davanın görülmesi gerekir. 2- Müşterek mülkiyet üzere olan taşınmazda bir paydaşın ölümü nedeniyle yalnızca onun iştirak halinde mülkiyet durumuna dönüşen payı ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi mümkün değildir. 3- Paydaşlardan bir...

Devamını Oku
Elbirliği Mülkiyetinde Paylaşım Yapılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Şub06

Elbirliği Mülkiyetinde Paylaşım Yapılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Tapu kayıtlarına göre; dava konusu her iki bağımsız bölüm üzerinde, ne paylı mülkiyet ne de elbirliği mülkiyeti söz konusu olmadığından ortaklığın giderilmesi davasına konu edilmeleri de mümkün değildir. (Medeni Kanun madde 699) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Buna göre...

Devamını Oku
Alacaklının Borçlu Adına Paylaşma Davası Açması – Taksim Davası
Oca29

Alacaklının Borçlu Adına Paylaşma Davası Açması – Taksim Davası

Paylaşma davası açma hakkı paydaş ya a mirasçıya aittir. Alacaklı, borçlu mirasçı adına paylaşmaya katılmak üzere sulh hakiminden kayyım atanmasını isteyecek, kayyım atandığında kayyım, paydaşlığın giderilmesi davası açacak, davaya kayyım huzuru ile devam edilip sonuçlandırılacaktır. (Medeni Kanun madde 648, 677, 698, 699) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan E. tarafından...

Devamını Oku
Bazı Mirasçıları Gözardı Ederek Taşınmaz Satmak – Önalım Davası
Kas06

Bazı Mirasçıları Gözardı Ederek Taşınmaz Satmak – Önalım Davası

Uyuşmazlık, bir kısım mirasçıların ketmedilmesi suretiyle davalıya taşınmazın tamamının satışının geçerli olup olmadığı, bu intikalin pay satışı şeklinde kabul edilip edilmeyeceği noktasında olduğuna göre davacıya tapu iptal ve tescil davası açması için süre verilmesi, dava açıldığı takdirde o dava sonucunun beklenmesi icap eder. Dava dört parça taşınmazda önalım hakkının (şuf’a hakkının) tanınması suretiyle tapu iptali ve...

Devamını Oku
Küçükle Vasisi Arasında Menfaat Çatışması – Taksim Davası
Eki27

Küçükle Vasisi Arasında Menfaat Çatışması – Taksim Davası

1- Vasi, izin vesikası için alakalı Sulh Mahkemesine müracaat eylemişse neticesinin sorulması ve beklenmesi icap eder. 2- Küçükle vasisi aynı müşterek gayrimenkulde paydaş bulunur, küçük veya vasi payları sebebiyle taksim davası açarlarsa, her ikisinin bu davadaki menfaatleri yekdiğerine zıt bulunduğu cihetle küçüğün bu davada vasi ile temsil edilmeyerek ona bir kayyım tayin edilmesi ve taksim davasına onun huzuru ile devam olunması...

Devamını Oku
Parselasyoda Usulsüzlük İddiası – Tescil Davası
Ağu21

Parselasyoda Usulsüzlük İddiası – Tescil Davası

Şuyulandırma işlemi, belediye encümeni ve meclisi kararlarıyla oluştuğundan idari niteliktedir. Bu nedenle anılan işlemler hakkındaki usulsüzlük iddialarının çözüm yeri idari yargıdır. Tapuya sebebini teşkil eden işlem idari yargı yerinde iptal edilip ortadan kaldırılmadıkça tapu sicilinde düzeltme yapılmasına yasal olanak yoktur. (3194 sayılı İmar Kanunu madde 18) Taraflar arasındaki davadan dolayı Antalya 3. Asliye Hukuk...

Devamını Oku
Sahibi Bilinmeyen Taşınmazın Pay Edilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Ağu11

Sahibi Bilinmeyen Taşınmazın Pay Edilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Pay sahibinin ve sahiplerinin kim olduğu mahkemece tespit edilmeden karar verilmesi doğru değildir. 2- Malikin kim olduğu tapu kütüğünden anlaşılamayan pay için Hazinenin davaya dahili gerekir. S.A. vekilleri avukat Y.C.Ü ve E.A. taraflarından Ş.Ö. ve arkadaşları aleyhlerine açılan izale-i şüyu davasının yapılan muhakemesi sonunda; tarafların iddia ve müdafaalarına, mahallinde yapılan keşif ve tapu kadastro umum müdürlüğü ve tapu...

Devamını Oku
Tapu Kaydında Şerh Edilmiş Muhtesat – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Haz21

Tapu Kaydında Şerh Edilmiş Muhtesat – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava konusu taşınmaz üzerinde bir kısım paydaşlara ait bina bulunduğu tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtildiğine göre; muhtesatın ve arzın dava tarihindeki değerleri itibariyle usulüne uygun biçimde oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekirken, hükmün infazında tereddüt yaratacak biçimde satış bedelinin beyanlar hanesindeki bina sahipleri ile diğer paydaşlara tapudaki hisseleri oranında...

Devamını Oku