Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası
Eyl21

Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası

Muvazaaya dayanan mirasçının miras hakkından yoksun bırakılmak istenen mirasçı olması gerekmez. Miras bırakanın asıl amacı başka mirasçıdan mal kaçırmak olsa dahi, devralan mirasçı dışındaki tüm mirasçıların iptalde hukuki menfaatleri bulunduğundan dava açabilirler. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18) (YİBK. 1.4.1974 T. 1/2) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 19) Davacı D.Y. tarafından, davalı Z.B. aleyhine açılan tapu iptali ve...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası
Eyl14

Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası

1- Tereke adına açılan davalarda, tüm mirasçıların birlikte dava açması veya muvafakatlerinin sağlanması, dava açmayanların davalı gösterilmesi mümkün olmazsa Medeni Kanun 640 uyarınca miras şirketine mümessil tayin ettirilerek davaya devam olunması gerekir. 2- Mirasçıların tümü genel mahkemede görülen bir davada karşılıklı da olsa davacı veya davalı olarak yer almış veya bir mirasçı tarafından ayrı ayrı diğer mirasçılar hakkında...

Devamını Oku
Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası
Eyl06

Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası

Mirasçıların tamamının iştiraki ile taksim yapılmamışsa, geçerli bir taksimin varlığından söz edilemez. Ancak taksim sonucu, taksime iştirak etmeyen mirasçıya bırakılan, onun tarafından benimsenmiş, uzun süre taksime itiraz etmemiş ise taksime icazetin varlığı kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen...

Devamını Oku
Mahluliyet Kararı ve İlerde Çıkacak Mirasçıların Hakları – Tescil Davası
Tem03

Mahluliyet Kararı ve İlerde Çıkacak Mirasçıların Hakları – Tescil Davası

Davacı Vakıflar İdaresi tarafından mahluliyet ilmühaberi ve buna dayalı olarak taşınmazın mahlulen vakfına dönmesi istemiyle açılan tapu iptali ve tescil davasında, İdarece alınan ve aksi sabit olmayan mahluliyet kararı dikkate alınarak çekişmeli taşınmazın vakfı adına karar verilmesi gerekir. Ancak bu durumda, kayıt maliklerinin ilerde ortaya çıkacak mirasçılarının haklarının saklı olacağı da kuşkusuzdur. (2762 sayılı Vakıflar Kanunu...

Devamını Oku
Tespitten Sonraki Zilyetliğe Dayanma ve Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası
Kas19

Tespitten Sonraki Zilyetliğe Dayanma ve Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası

1- Medeni Kanun’un 713/2.  maddesine dayalı davalarda Hazine, iptali istenen kayıtta malik değil ise de kayıt maliki mirasçısız ölmüş ise Hazine mirasçı olacağından kayıt malikinin ölü olup olmadığı, mirasçı bırakıp bırakmadığı tespit edilmeden Hazine hakkındaki dava husumetten red edilemez. 2- Davacının kadastro tespitinden sonraki zilyetliğe dayanması halinde dava 3402 s. Kadastro Kanunu’nun 12/2 maddesinde belirtilen 10...

Devamını Oku