Gölün Tapuya Kaydedilmesi – Müdahalenin Önlenmesi Davası
Haz24

Gölün Tapuya Kaydedilmesi – Müdahalenin Önlenmesi Davası

Doğal olarak oluşmuş ve aynı zamanda genel su niteliğini taşıyan göl için alınmış olan tapu kaydı, hukukça değer taşımaz. (Medeni Kanun madde 715) Taraflar arasında görülen ve tapulama tespitinden doğan davadan dolayı verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, tetkik hakiminin raporu ve dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü: Tapulama sırasında, 2811 parsel sayılı 9.057.000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ece Gölü...

Devamını Oku
Kamu Mallarının İmar İhya Edilmesi – Tescil Davası
Haz20

Kamu Mallarının İmar İhya Edilmesi – Tescil Davası

Nitelikleri yönünden kamunun yararlandığı ve tescile bağlı olmayan deniz, göl, akarsu, kumluk, kayalık ve bataklık gibi yerler üzerinde imar ihya yoluyla özel mülkiyet kurulamaz. (Medeni Kanun madde 715) Taraflar arasında görülen davada; davacı, 782 parselin 100 m2’lik kısmı ile 799, 800, 801, 802 parsel sayılı taşınmazların tamamının devletin hüküm ve tasarruf altındaki yerlerden olduğundan kayıtların iptalini istemiştir....

Devamını Oku
Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar – Tescil Davası
Mar04

Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar – Tescil Davası

Tapulama tutanağındaki belirleme ve taşınmazların su altında kalmadan önce yapılan keşifteki kazanmaya ilişkin şahadet ve ziraatçi raporu gözardı edilerek, niteliklerinin ve miktarlarının belirlenemediği, kazanıldığının kanıtlanamadığı gerekleriyle dava red edilemez. M.K. ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Baskil Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 11.7.1996 gün ve 465/172 sayılı hükmün Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Denizden Doldurulan Yerlerin Sahipliği – Tescil Davası
Mar02

Denizden Doldurulan Yerlerin Sahipliği – Tescil Davası

1- 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesine göre doldurma suretiyle elde edilen taşınmazlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olup özel mülkiyete konu olamaz. 2- Doldurma yolu ile elde edilen taşınmazın mülkiyeti doğrudan doğruya Belediye tüzel kişiliğine geçmez. 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun değişik 159. (5393 s. K. m. 79) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca...

Devamını Oku
Gölet Suları Altında Kalan Taşınmazların Durumu – Tescil Davası
Ara08

Gölet Suları Altında Kalan Taşınmazların Durumu – Tescil Davası

Gölet suları altında kalan taşınmazlar hakkında tapu kaydı oluşturulamaz. Bu gibi yerler tespit dışı bırakılmalıdır. Davacı Hazine ile davalı A.İ. vs. arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği Görüşüldü: Tapulama sırasında 2656 parsel sayılı 800 metrekare yüzölçümündeki...

Devamını Oku
Göl Yatakları Zilyetlikle Edinilebilir mi? – Tescil Davası
Ara01

Göl Yatakları Zilyetlikle Edinilebilir mi? – Tescil Davası

Göl yatağı ve bataklık niteliğindeki taşınmazlar tespit sırasında, tespit dışı bırakılmasına karar verilmelidir. Davacı M.Ü. ile davalı Hazine arasındaki kadastro tespitinde doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği düşünüldü. Kadastro sırasında 155 parsel sayılı 28.650 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, Devletin hüküm ve...

Devamını Oku
Kaplıca, Şifalı Su gibi Yerlerin Tescili – Tescil Davası
Eyl23

Kaplıca, Şifalı Su gibi Yerlerin Tescili – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, Vilayet Özel İdarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa madde 130) (927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun, madde 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine, yapılan yargılama sonunda davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi; gereği düşünüldü:...

Devamını Oku
Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar – Tescil Davası
Ağu31

Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar – Tescil Davası

Baraj gölü altında kalan taşınmazlar kadastroya tabi tutulamaz. (Medeni Kanun madde 715) (766 sayılı Tapulama Kanunu) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 16) Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında, temyiz konusu...

Devamını Oku