Komşuluk Hakkı Gereği Zararın Giderilmesini İsteyebilmek – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem28

Komşuluk Hakkı Gereği Zararın Giderilmesini İsteyebilmek – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir kimsenin mülkünü kullanırken, komşusunun vereceği zarardan korunması yasa gereğidir. Olayda davacıya ait bir mülk söz konusu değildir. Bu durumda, davacının dava hakkından söz edilemez. (Medeni Kanun madde 737, 740) R. ile H. aralarındaki el atmanın önlenmesi davasının kabulüne dair, Antalya Üçüncü Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen, 16.12.1985 gün ve 896/1000 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı tarafından...

Devamını Oku
İlaçlamadan Doğan Zararın Karşılanması – Tazminat Davası
Tem25

İlaçlamadan Doğan Zararın Karşılanması – Tazminat Davası

Medeni Kanun’un 730/1. maddesinin uygulanabilmesi için; taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını aşması, diğer bir deyişle mülkiyet hakkı kullanılırken, hukuk düzenince bu hakka konulmuş olan sınırlamalara aykırı hareket edilmiş olması gerekir. Bu sınırın aşılmadığı her somut olayda yasa hükümleri, mahalli gelenek (örf) ve görenek (âdet) göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Taraflar arasındaki haksız eylemden doğma tazminat...

Devamını Oku
Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu – Tazminat Davası
Mar29

Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu – Tazminat Davası

Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü, genel hükümlere göre ödeme sorumluluğu saklıdır. Çevre Yasası ile kirletenin sorumluluğu hakkında getirilen hükümler, diğer sorumlulukları ortadan kaldıramaz. Burada, sorumlulukların yarışması söz konusudur. Zarar gören, somut olayda hangi koşulları lehine görüyorsa, ona göre seçim yapıp dava açabilir. Taraflar arasındaki, haksız eylemden doğan tazminat davası üzerine yapılan yargılama...

Devamını Oku
Dolaylı Olarak Komşuya Verilen Zarar – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar24

Dolaylı Olarak Komşuya Verilen Zarar – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davalının, taraf parselleri arasındaki duvarı yükselterek bunun üzerine koyduğu sac çatı kaplamasıyla yağmur sularının davacı taşınmazına akmasına sebep olduğu ve davacının bundan zarar gördüğü iddiasıyla açılan bir zararın giderilmesi suretiyle el atmanın önlenmesi davasında; davacı taşınmazına doğrudan ve eylemli olarak bir el atmanın bulunmadığının anlaşılması halinde, yağmur sularının akması nedeniyle bir zararın meydana gelip...

Devamını Oku
Dumanların Tarla Mahsulüne Zarar Vermesi – Tazminat Davası
Ara30

Dumanların Tarla Mahsulüne Zarar Vermesi – Tazminat Davası

Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü, genel hükümlere göre ödeme sorumluluğu saklıdır. Çevre Yasası ile kirletenin sorumluluğu hakkında getirilen hükümler, diğer sorumlulukları ortadan kaldıramaz. Burada, sorumlulukların yarışması söz konusudur. Zarar gören, somut olayda hangi koşulları lehine görüyorsa, ona göre seçim yapıp dava açabilir. Taraflar arasındaki haksız eylemden doğma tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda,...

Devamını Oku
Komşuluk Hukukundan Doğan Zarar – Tazminat Davası
Eki07

Komşuluk Hukukundan Doğan Zarar – Tazminat Davası

Müşterek malik oldukları taşınmazların üzerindeki anızların yakılması sonucu bitişikteki orman alanının yandığı iddia edilerek, yangın nedeniyle uğranılan zararın tazmini amacıyla Orman İdaresi tarafından gerçek kişiler aleyhine açılan dava sonunda, davacının zararına yol açan yangının davalılara ait taşınmazdan başladığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, davalıların taşınmazlarının orman alanına bitişik olmayıp arada...

Devamını Oku
Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası
Eyl17

Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası

Komşuluk hukuku nedeniyle açılacak davalarda sınırlı ayni hak sahipleri de, bu hakları kullanmaları nedeniyle malik gibi sorumlu tutulur. Ancak, kira, vekillik veya hizmet sözleşmesi ile taşınmazı elinde bulunduran için bu kural geçerli değildir. Taraflar arasında görülen davada; davacı vekili, davalı A.’ya ait olup, diğer davalı C.’nin kiracı sıfatıyla oturduğu taşınmazdan akıtılan pis suların, 202 ada, 12 parsel sayılı...

Devamını Oku
Zarar Verenin Sorumluluğu – Tazminat Davası
Tem22

Zarar Verenin Sorumluluğu – Tazminat Davası

Dinamit patlatılarak kalker taşının çıkarılması halinde verilen zarardan, kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca zarar veren sorumludur. Sözleşmede öngörülen miktarı aşar şekilde dinamit kullanılmasından ötürü de kullananın sorumluluğu söz konusu olur. Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, itamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hükmün, davacı TEK avukatı tarafından duruşma istekli olarak...

Devamını Oku
Komşudan Gelen Pis Kokular – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem15

Komşudan Gelen Pis Kokular – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davalıya ait dairenin kanalizasyonundan geldiği kabul edilen pis kokuların, ne suretle yok edileceği karar yerinde açıklanmadan “çıkan pis kokunun izalesi suretiyle, vaki müdahalenin men’ine” denerek, infazda duraksamayı ve imkansızlığı doğuracak biçimde hüküm kurulamaz. (Medeni Kanun madde 737, 730/1) Taraflar arasındaki davada; davacı, dairesini oturulmaz hale getirdiğinden bahisle, komşu davalıya ait binadan gelen kanalizasyon...

Devamını Oku
Zorunlu Su Hakkı
Eki06

Zorunlu Su Hakkı

Kaynak üzerinde hak sınırlayıcı maddelerden biri Medeni Kanun Madde 761’dir. Komşuluk hukukuna dayanan bu sınırlamaya göre komşu, zorunlu suyu talep edebilir. Evi, arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup, bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki, komşusundan, onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını...

Devamını Oku