Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2
Eki23

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2

Zararın tazmini ile ilgili açılacak davalar, geçersiz sözleşme nedeniyle açılacak bedelin geri alınması ve talepler ile ilgili davalar 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın vaat edilene fiilen teslim edilmesinde zaman aşımı işlemez. Bu gibi durumda zaman aşımı def’inin ileri sürülmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak, zaman aşımı def’i dinlenmeyecektir. Taşınmaz fiilen teslim edilmemişse zaman...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 1
Eki22

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 1

Zaman aşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez. Satın aldığı payı elinde bulunduran kimseye karşı zaman aşımı iddiası söz konusu değildir. Zaman aşımı, bir hakkın doğumu ya da ortadan kalkması için Kanunda belirtilen bir sürenin geçmesidir. Zaman aşımında hakkın kendisi değil, o hak nedeniyle doğan talep hakkı ortadan kalkmaktadır. Zaman aşımı bir def’idir ve mahkemece kendiliğinden göz önünde tutulamaz. Dava açıldığı veya icra...

Devamını Oku
Yapılan Satış Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmaması – Alacak Davası
Eyl12

Yapılan Satış Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmaması – Alacak Davası

Arsa sahibine bir pay mülkiyetini karşı tarafa geçirme ve dairelerin satış vaadi borçlarını yükleyen sözleşmelerin geçerli sayılması için Tapu Sicil muhafızları tarafından veya noterlerce doğrudan doğruya (re’sen) düzenlenmiş olması yeterlidir. (Medeni Kanun madde 706) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 22, 213) (1512 sayılı Noterlik Kanunu madde 60) (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 26) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 25,...

Devamını Oku
Mirasçıların Geçersiz Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası
Ağu23

Mirasçıların Geçersiz Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası

Miras bırakan, sağlığında kişisel hakka dayanarak çekişmeli taşınmazın mülkiyetinin devrini isteyemeyeceğine göre mirasçılar da isteyemezler. Davacıların çekişmeli taşınmazı temellük hakları olmadığından, bu taşınmaza ilişkin satış vaadi sözleşmesi de geçersizdir. Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 7.7.1983 gününde verilen dilekçe ile kişise hakka dayanarak 2158 ada 22 parsel sayılı taşınmazın tescili ve hazinenin...

Devamını Oku
Satış Bedelinin Belirlenebilmesi için Kadastro Sınırlamasının Belli Olması – Tescil Davası
Haz27

Satış Bedelinin Belirlenebilmesi için Kadastro Sınırlamasının Belli Olması – Tescil Davası

Ferağa icbar suretiyle tescil istenebilmesi için, davacının kendi edimini yerine getirmesi gerekir. Davaya bakılabilmesi ve satış bedelinin tayini için kadastro sınırlamasının kesinleşmesi gerekir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 22, 213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 29, 237) Davacı kooperatif vekilleri tarafından, davalı İlyas aleyhine 28.5.1982 gününde verilen dilekçe ile ferağa icbar suretiyle tescil istenmesi üzerine...

Devamını Oku
Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Tescil İstemek – Tescil Davası
Haz18

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Tescil İstemek – Tescil Davası

Davacının resmi satış vaadi sözleşmesiyle satın aldığı 10.000 m2’lik taşınmazın yüzölçümünün, daha sonra aynı yere ilişkin olarak yapılan harici sözleşme ile 8.000 m2 ’ye indirildiği, davacının satış vaadi sözleşmesine dayanarak bu 8.000 m2’lik yerin ifrazen, olmadığı takdirde tekabül ettiği hissenin tescilini istediği, ancak 8.000 m2’lik kısmın ifrazının mümkün bulunmadığı anlaşıldığına göre; noter senedi davanın...

Devamını Oku
İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası
May18

İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası

1- İmar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla, arsa ve parselleri paylara ayırarak, özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. İmar Kanunu’nun 18/son fıkrası hükmü özel hükümdür. 2- Kamu düzeni nedeniyle satışın yasaklandığı bir konuda, davalıların davayı kabul beyanları hukuki bir sonuç doğurmaz (1086 sayılı HUMK. madde 95/2) (3194 sayılı İmar Kanunu madde 18/son) (6100 sayılı HMK madde 311)...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satışında Bedelin Bir Kısmının Ödenmemesi – Dava Hakkı
May17

Gayrimenkul Satışında Bedelin Bir Kısmının Ödenmemesi – Dava Hakkı

Taşınmaz satımında alıcının bedelden doğan borcunun tümüyle yerine getirmemiş olması, resmi sözleşme ile doğan hukuki sonucu değiştirmez. Gerçek bedelden bir kısmının ödenmemesi satıcıya yalnızca, bedelin ödenmeyen bölümü bakımından talep ve dava hakkı verir. Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada, mahkemece verilen karar süresinde temyiz edilmekle; dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü: Dava konusu, taşınmazın tapuda...

Devamını Oku
Uygulama İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası
May08

Uygulama İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası

Satış vaadi sözleşmesine dayalı tescil davasında, çekişmeli taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı, planda iskan, dere, park ve oyun alanı olarak yer almakla birlikte, henüz uygulama imar planının gerçekleşmediği, taşınmazın kadastro parseli niteliğini koruduğu anlaşıldığına göre, şu an için olayda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulama alanı yoktur. Davacı tarafından, davalı aleyhine 12.6.1997 gününde verilen...

Devamını Oku
Geçersiz Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası
May04

Geçersiz Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi – Tescil Davası

1- Resmi senede bağlanmayan tapulu taşınmaz satımları ile noterlerde resen yapılmamış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri geçersizdir. 2- Bu geçersizlik (yokluk) (mutlak butlan) mahkemelerce resen (kendiliğinden) göz önünde tutulmalıdır. Yasanın emredici hükümlerine göre, şekil yönünden hukuken geçersiz bir sözleşmeye iyi niyet kurallarından söz edilerek geçerlilik veya bir taraf için zorlayıcılık tanınamaz. 3- Geçersiz bir...

Devamını Oku