GABARİ
Haz29

GABARİ

Yapılacak bir binanın imar planında öngörülen azami...

Devamını Oku
GABİN
Haz29

GABİN

Alışverişte aşırı dengesizlik bulunması ve ekonomik bir denge olmaması halidir. Yapılan sözleşmede taraflardan birinin diğerini sömürecek şekil ve ağırlıkta aşırı yarar...

Devamını Oku
GAİBİN ZUHURU
Haz29

GAİBİN ZUHURU

Kayıp olan, kendisinden haber alınamayan kişinin ortaya çıkması durumudur. Böyle bir durumda evvelce tahakkuk eden veraset ve intikal vergisi, vergi dairesince yapılacak idari incelemeye göre tespit edilen yeni matrah üzerinden...

Devamını Oku
GAİPLİK KARARI
Haz29

GAİPLİK KARARI

Bir kişiden uzun süredir haber alınamıyorsa veya ölmüş olma ihtimali varsa, mirasçılarının isteği üzerine mahkeme tarafından verilen ve kayıp olan kişiyi ölmüş sayan mahkeme kararıdır. Gaiplik kararı alındıktan sonra veraset ilamı çıkarttırılıp mirasın intikali işlemi...

Devamını Oku
GARAME ANLAŞMASI
Haz29

GARAME ANLAŞMASI

Bir gayrimenkule ipotek konulurken veya sonrasında, birden fazla ipotek alacaklısının kendi aralarında yapılan, gayrimenkulün paraya çevrilmesi durumunda öncelikli olarak alacağını alma hakkı olanın hakkını kaldırarak, satıştan elde edilen paranın herkesin alacağının oranına göre paylaştırılmasını sağlayan...

Devamını Oku
GAYRİMENKUL
Haz29

GAYRİMENKUL

Arsa, arazi, ev, daire gibi yerinde sabit duran, taşınamayan veya özüne zarar vermeden taşınamaz mallardır. Taşınmaz olarak da...

Devamını Oku
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
Haz29

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen, kiraya verilerek elde edilen iratlara yani gelirlere, gayrimenkul sermaye iradı denir. Beyan edilmesi gereken gelir söz konusu ise gayrimenkul sermaye gelirinin ilgili vergi dairesine beyanname verilerek bildirilmesi ve ödenmesi...

Devamını Oku
GAYRİSAFİ HASILAT
Haz29

GAYRİSAFİ HASILAT

Gayrimenkul sermaye iratlarında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal veya hakların kiraya verilerek bir takvim yılı içerisinde geçmiş yıllara veya o yıla ait nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri tutarına gayrisafi hasılat denir. Kelime anlamı olarak ise net olmayan...

Devamını Oku
GECEKONDU
Haz29

GECEKONDU

İmar ve yapı işleri mevzuatına ve genel hükümlere aykırı olarak, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerine sahibinin rızası alınmadan yapılan kaçak inşaatlara gecekondu...

Devamını Oku
GEÇERLİ SAYILABİLECEK SINIR
Haz29

GEÇERLİ SAYILABİLECEK SINIR

Sınırlandırma krokisinde yeşil olarak gösterilen, dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenmiş bir alan içerisindeki gayrimenkul sahipleriyle diğer ilgililerin, uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları...

Devamını Oku