Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme Davası
Ağu09

Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme Davası

Tapu kayıt düzeltme davalarında husumet bu sicilleri tutmakla görevli Tapu Sicil Müdürdü veya tapu sicili görevlilerine yöneltilir. Hazine vekilleri bu davaları kanuni temsilci sıfatıyla takip eder. Ancak, Tapu Siciline izafeten Hazine olarak açılan dava dilekçesi gerçek hasım Tapu Siciline tebliğ edilerek davaya devam edilebilir. Taraflar arasındaki tapu kayıt düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Pendik Asliye 3....

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi – Tashih Davası
Ağu07

Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi – Tashih Davası

Tapu Sicilindeki yanlışlıklardan doğan davalar, bunları tutmakla görevli ve sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına yöneltilir. Bu itibarla Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir. Taraflar arasındaki tapuda isim düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 05.05.1998 gün ve 97/732 E-98/253 K. sayılı kararın incelenmesi Tapu Sicil Müdürlüğüne...

Devamını Oku
Paydaş Kaydının Düzeltilmesi İstemi – Düzeltme Davası
Nis08

Paydaş Kaydının Düzeltilmesi İstemi – Düzeltme Davası

1- Tapu kaydında gösterilen isim ile veraset ilamında ise ismin değişik hali gösterilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 31. maddesine göre asıl olan nüfus kayıtlarıdır. 2- Sağ olan paydaşın kaydının düzeltilmesini, diğer paydaşlar isteyemez. B.K. ile Tapu Sicil müdürlüğü aralarındaki dava hakkında, Çatalca 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen, 17.11.1988 tarih ve 214/559 sayılı hükmün, Dairenin 20.3.1989 gün ve 2282/2701...

Devamını Oku
Sabit Sınırlı Olmayan Tapu Kaydında Çoğaltma İsteği – Tashih Davası
Oca17

Sabit Sınırlı Olmayan Tapu Kaydında Çoğaltma İsteği – Tashih Davası

Tapu kaydının gayri sabit sınırlı olması halinde, o tapunun ait bulunduğu taşınmaz için yüzölçümü çoğaltılması istenemez. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 10.1.1994 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında yüzölçümü düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22.6.1995 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Hazine vekili...

Devamını Oku
Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi – Tashih Davası
Oca08

Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi – Tashih Davası

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 5520 sayılı Yasa ile değişik 31 .maddesine göre gayrimenkul mallarının yüzölçümünün tapu sicilinde yazılı miktarlardan fazla çıkıp da, bu fazlalığın bitişik taşınmaza el atmaktan ileri gelmediği ve sınırda da bir değişiklik olmadığında yüzölçümünün düzeltilmesine karar verilir. Bu tür davalar çekişmesiz kaza türündendir. Sınırlarda değişiklik istenmesi durumunda, bu istem hasımlı dava ile görülür....

Devamını Oku
Tapuya Yanlış Aktarılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi – Düzeltme Davası
Eki19

Tapuya Yanlış Aktarılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi – Düzeltme Davası

Fen bilirkişisine çizdirilen 1/5000 ölçekli krokideki yüzölçümü ile tapudan gelen aynı mikyaslı krokideki genişlik farklı ise, gerçek yüzölçümünün tespiti gereklidir. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) Davacı A.K. tarafından, davalı Tapu Sicil Muhafızlığı vs. aleyhine, 5.7.1982 gününde verilen dilekçe ile tapuda miktar düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.6.1983 günlü hükmün...

Devamını Oku
Tapudaki Yüzölçümünün Arttırılması – Düzeltme Davası
Eki16

Tapudaki Yüzölçümünün Arttırılması – Düzeltme Davası

Yüzölçümünün artırılması davasının kabulü için, taşınmaz yüzölçümünün kayıtta yazılı olandan fazla olması, kayıt sınırlarının sabit olması ve krokinin Medeni Kanun’un 719. maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan plan ve krokilerden olmaması gerekir. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) M.I. ile Hazine, Belediye Başkanlığı, Tapu Sicili Müdürlüğü, S.I. ve müşterekleri, aralarındaki sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davasının kabulüne...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yanlış Yazılan Soyadının Düzeltilmesi – Tashih Davası
Ağu02

Tapu Sicilinde Yanlış Yazılan Soyadının Düzeltilmesi – Tashih Davası

Tapu kaydındaki soyadı düzeltme işlemine ilişkin davada, husumetin ilgili Tapu Siciline yöneltilmesi gerekir. Hazine, bu tür davalarda, doğrudan doğruya hasım olamaz.(2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) Taraflar arasındaki, tapuda soyadı tashihi davasından dolayı, yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce, davanın kabulüne dair verilen, 4.10.1988 gün ve 711-616 sayılı kararın incelenmesi, davalı vekili...

Devamını Oku
Yüzölçümü Düzeltme Davası
Tem26

Yüzölçümü Düzeltme Davası

Yüzölçümü düzeltme davasının kabul edilebilmesi için tapu kaydında yazılı sınırların sabit olması gerekir. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) H.A ve müşterekleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Başar köyü muhtarlığı, dahili davalılar Hazine, Tapu Sicil Müdürlüğü ve H.Ş. aralarındaki dönüm tezyidi davasının kabulüne dair, Maçka Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 13.6.1989 gün ve 144-96 sayılı hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi, Hazine ve...

Devamını Oku
Tapuda Tescilinde Yanlış Yazılan İsim – Düzeltme Davası
May29

Tapuda Tescilinde Yanlış Yazılan İsim – Düzeltme Davası

Kadastro tespiti sırasında tapuda yanlış yazılan ismin düzeltilebilecek olması isim düzeltme için genel mahkemelerde dava açılmasına engel değildir (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 41) Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 3.6.2002 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim düzeltme istemi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın reddine dair verilen 23.6.2004 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekili tarafından...

Devamını Oku