Tapuya Konulan Şerhin Etkisi – Tescil Davası
Ağu04

Tapuya Konulan Şerhin Etkisi – Tescil Davası

1- Sicile şerh vermekle, kişisel hak güçlendirilmiş olur. Ancak bu, şerhten önce doğan kişisel hakları etkilemez. 2- Mahkeme kararı ile taşınmaz iktisap eden kimse, tescilden önce taşınmazı edinir. 3- Sonradan verilen tescil kararı, eski tarihli kararı ortadan kaldırmaz. Kazanılan hakkı etkilemez. (Medeni Kanun madde 1005) Davacı T. vekili tarafından davalılar aleyhine, 3.4.1985 gününde verilen dilekçe ile muarazanın önlenmesi ve...

Devamını Oku
Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit Davası
Ağu03

Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit Davası

Bağımsız bölümler için tapuya şerh verilmesine olanak yoktur. Ruhsatsız yapılar için, yasada gösterilen koşullar yerine getirilmek suretiyle, kat mülkiyeti kurulmasına olanak vardır. Eda davasının açılmasının mümkün olduğu hallerde, hukuki yarar bulunmadığından tespit davası dinlenemez. (2981 s. K. m. 16) Davacı Osman vekili tarafından davalı şirket aleyhine, 11.3.1988 gününde verilen dilekçe ile 770 ve 771 parsel sayılı taşınmazlara...

Devamını Oku
Arazi Üzerindeki Bina Ayrı Olarak Tescil Edilebilir mi? – Tescil Davası
Nis06

Arazi Üzerindeki Bina Ayrı Olarak Tescil Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmazın tesciline karar verilirken, üzerindeki binanın tescil dışı kalması olanaksızdır. Bina üzerinde başka bir kimsenin hakkı varsa, bu hak kaydın beyanlar hanesinde gösterilebilir. (Medeni Kanun madde 684, 1009, 1010) Ramazan ile Hazine ve belediye başkanlığı arasındaki, tescil davasının kabulüne dair Karlıova Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 20.9.1984 gün ve 78/95 sayılı hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi, Hazine...

Devamını Oku
Muhdesatın Tapuya Şerh Verilmesi – Tespit Davası
Nis04

Muhdesatın Tapuya Şerh Verilmesi – Tespit Davası

Taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın, kütüğün beyanlar hanesinde gösterilebilmesi için arzın sahibinden başkasına ait alması gerekir. Miras, bırakanın olup terekesinin iştirak halinde mülkiyet şeklinde mirasçılarına intikal etmesi halinde, bu mirasçıları başka kişi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Taraflar arasında, kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteminin...

Devamını Oku
Yeni Malikin Şerhin Silinmesini İstemesi – Terkin Davası
Oca12

Yeni Malikin Şerhin Silinmesini İstemesi – Terkin Davası

Taşınmazdaki payı kadastro tespitinden sonra çap’a dayanarak iktisap eden davacı, kesinleşen kadastro tespitine göre kaydın beyanlar hanesindeki şerhin, kanuni dayanaktan yoksun bulunduğuna ilişkin itiraz ve dava hakkı, tespite esas tutulan kayıt malikine yani davacının satıcısına (bayisine) aittir. (Y.1.HD. 04.10.1983 T., 8481/9778; YKD. C. X. S. 3, sh. 365) Davacılar çekişmeli (nizalı) taşınmazı kadastro tespitinden sonra...

Devamını Oku
Tescilin Sebebe Bağlı Olması – Tescil Davası
Oca06

Tescilin Sebebe Bağlı Olması – Tescil Davası

Tescilin sebebini teşkil eden idari karar, hukuki varlığını koruduğu sürece, açılan tapu iptali ve tescil davasının dinlenebilmesine yasal olanak yoktur. (Medeni Kanun madde 1022) Taraflar arasındaki davadan dolayı, Urfa Asliye Hukuk Hakimliğimden verilen, 25.2.1991 gün ve 140/28 sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan, 28.4.1992 gün ve 13189/5652 sayılı kararın düzeltilmesi, süresinde davalılardan A. vekili tarafından istenilmiş...

Devamını Oku
Tapu Sicilinden Doğan Zararın Giderilmesi – Tazminat Davası
Eki14

Tapu Sicilinden Doğan Zararın Giderilmesi – Tazminat Davası

Tapu sicilinin tutumunda, Devletin sorumluluğu, kusursuz sorumluluktur. Devletin sorumluluğundan söz edilebilmesi için tapu sicilinin tutulmasında, görevlinin hukuka aykırı bir işlemi ve bu işlemle zararlı sonuç arasında bir illiyet bağının varlığı gerekir. (Medeni Kanun madde 1007) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı, 2.000.000 liranın mahkemenin 1986/417-227 sayılı...

Devamını Oku
Tapuda Sahte Vekaletname ile Yapılan İşlem… – Tazminat Davası
Eyl30

Tapuda Sahte Vekaletname ile Yapılan İşlem… – Tazminat Davası

Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm A adına kayıtlı iken, A’ya ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte noter vekaletnamesi ile gerçekleştirilen tapu intikalinde zarar, tapu sicilinin tutulmasından değil, sicilin düzenlenmesine etken olan vekaletnameden kaynaklanmaktadır. Hazinenin sorumluluğu tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanmakta olup, kusursuz sorumluluktur. Ancak hazine, uygun illiyet bağının kesildiğini ispat...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatadan Oluşan Zarar – Tazminat Davası
Tem30

Tapu Sicilinde Yapılan Hatadan Oluşan Zarar – Tazminat Davası

Tapu sicilinin tutulmasından doğan tazminat davası, genel zaman aşımı süresine tabidir. Hazinenin sorumlu tutulabilmesi için, zararın kesin olarak gerçekleşmesi gerekir. Zarar, bu konuda mahkemece karar verilmiş olması ile değil, fiili ödeme gününde doğmuş sayılmalıdır. (Medeni Kanun madde 1007) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı, zaman aşımı yönünden davanın...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatalı İşlem – Alacak Davası
Tem24

Tapu Sicilinde Yapılan Hatalı İşlem – Alacak Davası

Tapu sicillerinin tutulmasından dolayı doğacak bütün zararlardan Hazine sorumlu olup, Hazinenin buradaki sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Davacı Ali vekili tarafından davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine 1.12.1997 gününde verilen dilekçe ile tapu sicil müdürünün hatalı işlem yapmasından dolayı uğradığı zararın Medeni Kanun’un 1007. maddesine göre istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine...

Devamını Oku