Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl24

Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Hisselerden bir kısmının iştirak halinde bulunması, müşterek halde olan hissedarların taksim davası açma haklarına tesir etmez. Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan İ.B. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava 3 parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir....

Devamını Oku
Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl13

Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava konusu taşınmaz 3083 sayılı Yasanın uygulama alanı içerisinde kaldığına göre; Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 5 yıl süre ile mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez. (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu madde 13) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün...

Devamını Oku
Satış Yoluyla Muhtesatın Paylaştırılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May04

Satış Yoluyla Muhtesatın Paylaştırılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Taşınmaz üzerinde muhtesat var ise bunlar Medeni Kanun’un 684. maddesine göre arzın bütünleyici parçası sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir. 2- Muhtesat paydaşlar dışında üçüncü bir kişiye ait ise, üçüncü şahsın davaya dahili ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir. 3- Muhtesatın bir kısım paydaşlara ait olduğuna dair tapu kaydında şerh mevcut ise veya bu yolda tüm paydaşların ittifakı bulunuyorsa...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May01

Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Ortaklığın giderilmesi davalarında tapuda paydaş olanların sağ ise kendilerinin, ölü ise tüm mirasçılarını ibraz edilecek veraset belgesine göre davaya dahil edilmesi ve bunların huzuru ile davanın görülmesi gerekir. 2- Müşterek mülkiyet üzere olan taşınmazda bir paydaşın ölümü nedeniyle yalnızca onun iştirak halinde mülkiyet durumuna dönüşen payı ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi mümkün değildir. 3- Paydaşlardan bir...

Devamını Oku
Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis23

Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma sonunda, Hazinenin zeminde paydaş olması halinde; zemindeki payın değeri belirlenip davacılara payı bu değerle satın alma olanağı verilerek, bedelin ödenmesi koşulu ile davanın kabulüne karar vermek gerekirken, ortaklığın giderilmesi davasının reddi doğru değildir. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 7, 54/2) (mülga 1086 s. HUMK. m. 569) Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi...

Devamını Oku