Devre Mülk Toplantı ve Karar İptali – Tespit Davası
Nis22

Devre Mülk Toplantı ve Karar İptali – Tespit Davası

Yönetim planı veya devre mülk sözleşmesine aykırı olarak toplanıldığı veya devre mülk hakkı sahiplerinin temsil edilmediği toplantı ve kararların iptali her zaman istenebilir. Bu konuda tespit davası açılamaz. Çünkü eda davası açılması mümkün olan hallerde, tespit davası açılamaz. Dava dilekçesinde, davalı şirketin devre mülk sahiplerini temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine...

Devamını Oku
Devre Tatil Sözleşmesi ve Cayma Hakkı – Alacak Davası
Oca27

Devre Tatil Sözleşmesi ve Cayma Hakkı – Alacak Davası

1- Kapıdan satış niteliğindeki devre tatil sözleşmesi sebebiyle satıcı, alıcıya 4077 sayılı yasanın 9. maddesinde belirtilen nitelikte bir belgeyi vermediğine göre alıcı, iki yıllık süre içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde bedel, kıymetli evrak ve tüketiciyi bu işlem sebebiyle borç altına sokan her türlü belge alıcıya iade edilmelidir. 2- Tüketici örgütleri,...

Devamını Oku
Devre Mülk Sözleşmesine Hakimin Müdahalesi – Tazminat Davası
Oca21

Devre Mülk Sözleşmesine Hakimin Müdahalesi – Tazminat Davası

Sözleşmenin içeriğine göre davalı tarafa bir yetkinin (somut olayda servis ücretinin belirlenmesi) kullanılması, hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmıyorsa hakim sözleşmeye müdahale edebilir. Manevi zarar, ferdin kişilik haklarına saldırı sonucu duyulan cismani ve manevi acı ve elemi ifade eder. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için hukuka aykırı fiil ile uğranılan manevi zarar arasında illiyet bağı olmalıdır, (mülga 818 sayılı Borçlar...

Devamını Oku
Devre Mülkün Niteliği – Tescil Davası
Ağu13

Devre Mülkün Niteliği – Tescil Davası

1- Devre mülk, taşınmaz mülkiyetinin bir türüdür. 2- Devre mülk hakkının satışı Borçlar Kanunu 213 vd. maddeleriyle Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine tabidir. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 8) (Medeni Kanun madde 706) (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 26) (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Dava dilekçesinde devre mülk hakkının tapuya tescili istenilmiştir. Mahkemece...

Devamını Oku
Devre Mülkün Bakiyesinin Tamamı Ödenmeden Tescil İstenmesi – Tescil Davası
Ağu08

Devre Mülkün Bakiyesinin Tamamı Ödenmeden Tescil İstenmesi – Tescil Davası

Satış vaadi sözleşmesinde devre mülk bedeli olarak belirlenen paranın tamamı ödenmedikçe, satış vaadi sözleşmesine dayanılarak tescil istemi kabul edilemez. Kalan bedelin ödenmesi için mehil ve imkan verilmeli, yatırıldıktan sonra karar verilmelidir. Taraflar arasındaki kişisel hakka dayalı tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 6.9.1991 gün ve 1990/216 Esas,...

Devamını Oku
Devre Mülkün Tapuya Tescili İstemi Davası
Ara24

Devre Mülkün Tapuya Tescili İstemi Davası

Dava dilekçesinde devre mülk hakkının tapuya tescili istenmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davaya konu edilen taşınmazlara ait tapu kayıtlarına davacının iddiasına ve hüküm altına alınmasını istediği hususlara göre taraflar arasındaki uyuşmazlık devre mülk...

Devamını Oku
Devre Mülk Sözleşmesine İtiraz Davası
Ara10

Devre Mülk Sözleşmesine İtiraz Davası

ÖZET: Ana taşınmazın yönetim planı ile devre mülk sözleşmesinin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davanın, tüm kat maliklerine ve devre mülk sahiplerine yöneltilmesi gerekir. Dava dilekçesinde yönetim planı ve devre mülk sözleşmesinin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar...

Devamını Oku