Gayrimenkulün İkinci Satıştaki Zorunlu Bedeli – İcra Davası
Eki12

Gayrimenkulün İkinci Satıştaki Zorunlu Bedeli – İcra Davası

İkinci satışta, satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerekmekte olup satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin de paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 106, 144) Merci kararının onanmasını mutazammın 29.11.2001 tarih ve 19110/20228 sayılı...

Devamını Oku
Taşınmazın İhale ile Satışında Süre ve Kıymet Takdiri – Tescil Davası
Eki08

Taşınmazın İhale ile Satışında Süre ve Kıymet Takdiri – Tescil Davası

1- Ortaklığın satış yolu ile giderilmesi kararı gereğince taşınmaz ihaleleri İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. 2- Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. 3- Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki yıl sonra yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılır, (mülga 1086 s. HUMK m. 571) (2004 s. İİK m. 128) (YHGK Kararı – 26.2.1992 tarih ve 1992/70-130 s.)...

Devamını Oku
Cebri İcra ile Satılan Taşınmazın Kira Parasının Toplanması – Alacak Davası
May31

Cebri İcra ile Satılan Taşınmazın Kira Parasının Toplanması – Alacak Davası

1- Cebri icra yoluyla yapılan bir taşınmaz satım işlemi, 26.6.1953 gün ve 14/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi “bir alım satım değil”, icra dairesinin bir özel tasarrufudur. Bu bakımdan bu tür satışlarda alım satım hükümleri uygulanamaz. 2- İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesi hükmünce, cebri ihale ile satılan bir taşınmazın mülkiyeti ile bu ilkenin doğal sonucu yarar ve zararı (nef’i ve...

Devamını Oku
Taşınmazın Cebri İcra ile Satılması – El Atmanın Önlenmesi Davası
May30

Taşınmazın Cebri İcra ile Satılması – El Atmanın Önlenmesi Davası

Taşınmaz malların mülkiyeti cebri ihale ile mülk edinilebilir, ancak tescil merasimi tamamlanmadan temliki tasarrufta bulunulamaz. Davacıların anılan paylar üzerinde mülkiyet hakları mevcut değilse de, taşınmazın paydaşı bulunması nedeniyle davada hukuksal yararları vardır. Bu nedenle davalıların cebri ihaleye katılmadıkları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. (Medeni Kanun madde 683, 705) Taraflar arasında...

Devamını Oku
İhaleye Katılamayacak Kişiye Satış Yapılması – İptal Davası
Şub14

İhaleye Katılamayacak Kişiye Satış Yapılması – İptal Davası

Belediye otopark yerinin 2886 İhale Kanunu’nun 6. maddesine aykırı olarak ihaleye katılamayacak kişiye, belediye encümeninin yetkisi ile satmasında görev adli yargı yerine aittir. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, dava konusu 3698 parsel sayılı taşımazın imar planında otopark alanı olarak görünmesine ve 3194 sayılı İmar Yasasının 11. maddesine göre satışının mümkün olmamasına rağmen, 5393 sayılı Belediye Yasasının 27. ve...

Devamını Oku
İhale ile Satışta Teminat Gösterilmesi Zorunluluğu – İptal Davası
Şub08

İhale ile Satışta Teminat Gösterilmesi Zorunluluğu – İptal Davası

Muhammen bedelin % 20 ’si oranında teminat göstermeyen kişilerin ihaleye katılmaları mümkün değildir. Bu kişilerin ileri sürdükleri pey geçersiz olacağı cihetle, icra müdürlüğünce taşınmazın İİK.nın 133. maddesi gereğince yeniden ihaleye çıkarılması gerekir. İkinci pey süren sıfatı ile bu kişilere ihale yapılması doğru değildir (2004 s. İİK. m. 124, 133). Taraflar arasındaki “ihalenin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Oku