Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl24

Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Hisselerden bir kısmının iştirak halinde bulunması, müşterek halde olan hissedarların taksim davası açma haklarına tesir etmez. Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan İ.B. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava 3 parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir....

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Paydaşın Temsil Yetkisi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Eyl08

Paylı Mülkiyette Paydaşın Temsil Yetkisi – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Paylı taşınmazlarda, paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. (Medeni Kanun madde 693/son) 2- Bir paydaşın açtığı el atmanın önlenmesi isteği sonucunda verilecek kararın taşınmazın tamamını kapsar nitelikte kurulması gerekir (YİBK. 26.1.1944 T. 13/24 (TMK m. 693/son). Paya yönelik hüküm kurulması doğru değildir. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, miras bırakanı...

Devamını Oku
Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası
Eyl06

Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası

Mirasçıların tamamının iştiraki ile taksim yapılmamışsa, geçerli bir taksimin varlığından söz edilemez. Ancak taksim sonucu, taksime iştirak etmeyen mirasçıya bırakılan, onun tarafından benimsenmiş, uzun süre taksime itiraz etmemiş ise taksime icazetin varlığı kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen...

Devamını Oku
Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Ağu29

Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Yanlarca ortaklık konusu yapılan taşınmaz davacı ve davalılar ile dava dışı başka bir kişi üzerinde müşterek mülkiyet olarak tapuda kayıtlı olduğuna göre, dava dışı kişi gözetilmeksizin taşınmazın da tasfiyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Taraflar arasındaki ortaklığın feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası
Ağu24

Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası

1- Türk Medeni Kanunu’nun 693/son maddesi gereğince paydaşlardan ve mirasçılardan elbirliği hakkında mülkiyetten Türk Medeni Kanunu’nun 702/4 maddesi uyarınca her birinin topluluğa giren haklarını korunmasını isteyebileceği açıktır. Ve bu nedenle davacının tek başına dava hakkı vardır. 2-Davacı ancak payına isabet eden oranda ecrimisil talep edebilir. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden paydaşı olduğu 8067 parsel sayılı...

Devamını Oku
Ortak Duvar Kullanılmasında Problem – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ağu22

Ortak Duvar Kullanılmasında Problem – El Atmanın Önlenmesi Davası

Taraflar taşınmazlarını ayıran ortak duvara el atmanın önlenmesine karar verilebilmesi için, müşterek yararlanma biçimindeki ortaklığa aykırı düşecek davranış içine girilip girilmediğinin konunun uzmanı bir bilirkişi raporu ile saptanması gerekir. Taraflar arasındaki davadan dolayı Kozan Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 24.2.1993 gün ve 258/33 sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 7.7.1993 gün ve 6339/9401 sayılı kararın...

Devamını Oku
Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis29

Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi halinde karar verilirken satış bedeli, pay oranları dahilinde dağıtılmalıdır. (1086 s. HUMK. m. 569 vd.) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle...

Devamını Oku
Ortak Taşınmazdaki Seraların Paylaşımı – Paydaşlığın Giderilmesi Davası
Nis27

Ortak Taşınmazdaki Seraların Paylaşımı – Paydaşlığın Giderilmesi Davası

Paydaşlığın giderilmesi davasına konu taşınmazdaki seraların sabit veya taşınabilir olup olmadıkları, sabit ise taraflar arasında ittifak olduğundan oran kurularak satış bedelinin paydaşlara dağıtılması, taşınabilir nitelikte ise satış bedelinin oran kurulmadan mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara dağıtılması gerekir. (Medeni Kanun madde 642, 644, 684, 699) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi...

Devamını Oku
Diğer Paydaşlardan Onay Almadan Taşınmazda Tasarrufta Bulunma – El Atmanın Önlenmesi Davası
Nis26

Diğer Paydaşlardan Onay Almadan Taşınmazda Tasarrufta Bulunma – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Karar düzeltme dilekçesinin süresinde verilip verilmediğini ve dava değeri yönünden karar düzeltme yolunun açık olup olmadığını inceleme görevi yerel mahkemeye değil, Yargıtay’ın ilgili Dairesine aittir. 2- Taşınmazın paydaşlarından olan davalının, bir kısım yeri duvarla çevirerek mermer imalathanesi yaptığı ve diğer paydaşların onayını almadığı durumda yıkım kararı doğru ise de diğer paydaşların kullanımına engel olduğunun...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Hissedarın Temsil Sınırı – El Atmanın Önlenmesi Davası
Nis25

Paylı Mülkiyette Hissedarın Temsil Sınırı – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir taşınmazın başkası tarafından vukubulan tecavüz nedeniyle paydaşlardan birinin açtığı el atmanın önlenmesi davası neticesinde davalının haksızlığı belirlenirse yedin iadesine ve tecavüzün ref’ine ve sicilin tashihine dair verilecek hükmün, yalınız davacı paydaşın hissesine hasr ve tahsisine böyle bir hükmün icrası mümkün olmayacağından müşterek şeyin tamamına şamil olması gerekir. (Medeni Kanun madde 692, 693) Müşterek...

Devamını Oku