Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası
Şub10

Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası

Bir taşınmazın vakıf malı sayılabilme koşulları bakımından Medeni Kanun’un yürürlüğünden önce mi, sonra mı vakfedildiğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Ayrıca vakfın karakteri ve türü üzerinde de durmak gerekir. (Medeni Kanun madde 102 [74]) (13.7.1967 gün ve 903 s. K.la Dğş.) Taraflar arasındaki kadastro komisyonu kararının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (Konya Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın...

Devamını Oku
Mahlul Hale Gelen Vakıf Malının Durumu – Tescil Davası
Ara15

Mahlul Hale Gelen Vakıf Malının Durumu – Tescil Davası

İki gelirli (icareteynli) vakfın asıl maliki mutasarrıfı değil, vakıf tüzel kişiliğidir. Mutasarrıf adına yapılan kayıt, mülkiyeti değil tasarruf yetkisini belirler. Bu nedenle; taşınmazın vakıf adına tescili için açılan davada, Hazineye husumet yöneltilmez. (Medeni Kanun madde 588)(2762 sayılı Vakıflar Kanunu madde 29) Taraflar arasındaki tescil ve kayyımlık kararının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, (Fatih Birinci...

Devamını Oku
Doğrudan Hayrat Vakfa İdarenin Müdahalesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem04

Doğrudan Hayrat Vakfa İdarenin Müdahalesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Doğrudan hayrattan olan cami meşrutası (bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak şartı ile verilmiş mülk) yapıldığı şekliyle muhafaza edilememiş, işe yaramaz bir duruma gelmiş ise, o takdirde mazbutaya alınan (kayıt altına alınan) vakıf nedeniyle idarenin tahsis yapma yetkisi ortaya çıkar. Davacı vakıflar idaresi vekili, müvekkili idareye ait 620 ada 29 parsel sayılı taşınmazı davalının haklı ve geçerli bir nedene...

Devamını Oku
Mahluliyet Kararı ve İlerde Çıkacak Mirasçıların Hakları – Tescil Davası
Tem03

Mahluliyet Kararı ve İlerde Çıkacak Mirasçıların Hakları – Tescil Davası

Davacı Vakıflar İdaresi tarafından mahluliyet ilmühaberi ve buna dayalı olarak taşınmazın mahlulen vakfına dönmesi istemiyle açılan tapu iptali ve tescil davasında, İdarece alınan ve aksi sabit olmayan mahluliyet kararı dikkate alınarak çekişmeli taşınmazın vakfı adına karar verilmesi gerekir. Ancak bu durumda, kayıt maliklerinin ilerde ortaya çıkacak mirasçılarının haklarının saklı olacağı da kuşkusuzdur. (2762 sayılı Vakıflar Kanunu...

Devamını Oku
Gayri Sahih Vakıf Taşınmazının Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası
Mar09

Gayri Sahih Vakıf Taşınmazının Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası

Çekişmeli taşınmazın tarım arazisi niteliğinde bulunduğu, kamu yararına tahsis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle ilgisinin olmadığı, taşınmazı çevreleyen Vakıfnamenin “taşınmazın gelirine ” ait olup gayri sahih vakıf niteliği taşıdığı ve zilyetlikle iktisaba mani olmadığı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesinde öngörülen kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile mülk edinme şartlarının adına tescil...

Devamını Oku
Vakıf Şerhinin Kaldırılması ve Taviz Bedeli – Tazminat Davası
Mar07

Vakıf Şerhinin Kaldırılması ve Taviz Bedeli – Tazminat Davası

2762 sayılı Yasanın 29. maddesinde öngörülen, vakıf hakkının ivaza dönüşmesi olgusuna dayalı bir işlemin mevcut olmadığı, aynı Yasanın 27. maddesine göre işlem yapıldığı anlaşıldığından, ödenmesinde gecikilen taviz bedeline ilişkin faiz alacağının, yasal faiz oranı üzerinden hesaplanması gerekir. (7762 s. VAK. m. 27, 28, 29) Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...

Devamını Oku
Vakıf Şerhli Taşınmazın Sahipsiz Duruma Düşmesi – Tapu İptal ve Tescil Davası
Ara14

Vakıf Şerhli Taşınmazın Sahipsiz Duruma Düşmesi – Tapu İptal ve Tescil Davası

1 – 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 17. maddesine göre tasarruf edenlerin veya maliklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kaybolmaları, terk veya mübadil gibi durumlara düşmeleri halinde icareteynli ve mukataalı taşınmaz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir. 2- Vakıf şerhinin taşınmaz kayıtlarındaki varlığını sürdürdüğü sürece hukuki sonuçlarını doğurmaya devam eder. Taraflar arasında görülen davada; Davacı Vakıflar...

Devamını Oku
Başkasının Arsasına Bina Yapılması ve Mülkiyetini İsteyebilmesi… – Tescil Davası
Ara05

Başkasının Arsasına Bina Yapılması ve Mülkiyetini İsteyebilmesi… – Tescil Davası

Başkasının arsasında yapı yapanın oranın mülkiyetini isteyebilmesi, daha önceden kendisinin iyi niyetli davranmasına bağlıdır. Hayrat gayrimenkuller üzerinde özel hukuka ilişkin mal edinme sebepleri uygulanmaz. Bunlar kamu malı niteliğindedir. 1) Bir kimsenin, kendi malı olduğunu sanması için, haklı bir sebep bulunmayan bir toprağı benimseyerek onun üzerine bine yapması eyleminde iyi niyetli olduğu kabul edilemez. Bu sebeple, dava...

Devamını Oku
Vakıf Taşınmazlarda Mahluliyet Kararı – Tescil Davası
Eyl24

Vakıf Taşınmazlarda Mahluliyet Kararı – Tescil Davası

Vakıflar Kanunu’nun 2. maddesine göre mutasarrıfın Medeni Kanun’un yürürlüğünden sonra ölmesi halinde vakıflar idaresine, malikin Hazineden başka mirasçı bırakmadan öldüğü yönünde karar (mahluliyet kararı) alma yetkisi tanınmamıştır. İdare mülkiyet hakkının kendisine geçtiğini yargı önünde ispat etmelidir. (2762 sayılı K. madde 29/2) Taraflar arasındaki kayyumluğun kaldırılması ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Oku
Vakıf Taşınmazlarda Kayyım Atanması – Alacak Davası
Eyl02

Vakıf Taşınmazlarda Kayyım Atanması – Alacak Davası

Hazinenin hakkı, mutasarrıfın mirasçısı bırakmadan ölmesine bağlıdır. O halde Hazine o kişinin öldüğünü veya gaip olduğunu belgelemek zorundadır. Taraflar arasındaki kayyımlık kararının kaldırılması ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 22.11.1993 gün ve 1991/443 E. 1993/851 K. sayılı kararın incelenmesi, dava ihbar edilen İstanbul Defterdarı vekili ile...

Devamını Oku