Üçüncü Şahıstan Alınan Taşınmaz ve Gizli Bağış – Tenkis Davası
Eki06

Üçüncü Şahıstan Alınan Taşınmaz ve Gizli Bağış – Tenkis Davası

1- Murisin yarar sağlamak istediği kişiye, üçüncü şahıstan aldığı taşınmazın bedelini ödemesi gizli bağıştır. 2- Gizli bağış halinde 1.4.1974 T 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uygulanamaz. Ancak tenkis talebine konu edilebilir. Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve tenkis davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.11.1994 gün ve 1993/317-1994/688 sayılı...

Devamını Oku
Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası
Eyl29

Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası

1- Muvazaa, tenkis ve mirasta iade davaları yasaların farklı hükümlerinde düzenlenen nitelikleri, kapsamları, hüküm ve sonuçları, tamamen değişik davalardır. 2- İntifa hakkını üzerinde bırakmak suretiyle, kuru mülkiyetin tapuda bağışlanarak intikalinde 1.4.1974 gün 1/2 s. İBK.nın uygulama yeri yoktur. Bu tür temlikler hakkında tenkis davası açılabilir. Miras bırakanın çocukları olan davacılar M.C., E.B. ve A.E., 254 ada, 74 parsel...

Devamını Oku
Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası
Eyl21

Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası

Muvazaaya dayanan mirasçının miras hakkından yoksun bırakılmak istenen mirasçı olması gerekmez. Miras bırakanın asıl amacı başka mirasçıdan mal kaçırmak olsa dahi, devralan mirasçı dışındaki tüm mirasçıların iptalde hukuki menfaatleri bulunduğundan dava açabilirler. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18) (YİBK. 1.4.1974 T. 1/2) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 19) Davacı D.Y. tarafından, davalı Z.B. aleyhine açılan tapu iptali ve...

Devamını Oku
Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası
Haz11

Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası

Mülkiyete ve ayni hakka ilişkin davalarda, dava zaman aşımı söz konusu olamaz. Taraflar arasında görülen davada; davacı, annesi ile babasının 1951 yılında boşandıklarını, velayet hakkının 1958 yılında ölen babasına verildiği halde, annesi Ayşe’nin velayeten 382 ada 3 parsel sayılı taşınmazı davalı üvey babasına muvazaalı olarak sattığından, kaydın iptalini ve adına tescilini istemiştir. Davalı zaman aşımı yönünden davanın...

Devamını Oku
Cemaat Taşınmazının Tapu Dışı Satılması – Tescil Davası
Haz09

Cemaat Taşınmazının Tapu Dışı Satılması – Tescil Davası

1- Dava konusu taşınmaz Musevi Cemaatine ait ve tapuda kayıtlıdır. Cemaatin ölümünün söz konusu olamayacağından, cemaat adına tapuda kayıtlı taşınmazın, kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğiyle iktisabına yasal olanak yoktur. 2- Davacı Musevi Cemaatine ait tapulu taşınmazı muvazaadan ari bir belge ile haricen satın aldığını kanıtlayabilir. 3- Mahkemece, 1341 tarihli Bütçe Kanununun 23. maddesinin (V) bendi dikkate alınarak taşınmazın...

Devamını Oku