Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası
Tem17

Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası

Medeni Kanun’un 724. maddesinde aranılan iyi niyet, sübjektif iyi niyettir. Taşınmazı haricen satın ve teslim alan, satış bedelini ödeyen, inşaat sırasında satıcının engellemesi ile karşılaşmayan levazım sahibinin iyi niyetli olarak kabulü gerekir. Ancak, ödenmesi gereken muhik tazminat zeminin dava günündeki değeridir. Taraflar arasındaki, tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk...

Devamını Oku
Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı
Tem09

Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı

1- Kamulaştırmasız olarak el atılan taşınmaz maldaki fiilin hangi Belediye tarafından yaptırıldığının kesinlikle belirlenmesi gerekir. 2- 3030 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (A) fıkrasının (f) bendinde yeşil sahalar ve parkların yapımı ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerine aittir. Dava Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine müteselsil sorumluluk istemi ile açılmış ve mahkemece Ankara Büyükşehir Belediyesi...

Devamını Oku
Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat – Tazminat Davası
Haz13

Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat – Tazminat Davası

Devletin kamu malları üzerindeki mülkiyet hakkının kullanımı sırasında meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan davada, öncelikle olayda kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğinin saptanması gerekir. Bu durumun belirlenmesi ise idari yargı yerinde tam yargı davası ile mümkündür (818 s. BK. m. 41; 765 s. TCK m. 73; 2577 S.K. m. 21/1-b). (6098 s. TBK. m. 49) Davacı T.T.A.Ş. vekili tarafından, davalılar...

Devamını Oku
Ağaçların Komşuya Zarar Vermesi – Tazminat Davası
Mar21

Ağaçların Komşuya Zarar Vermesi – Tazminat Davası

Herkes maliki bulunduğu gayrimenkulde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak bu hak sınırsız değildir. Kavak ağaçlarının özellikleri gözetildiğinde, davacı taşınmazına gölge düşürmek suretiyle meydana getirdikleri zararın, mahallin örf ve adetine göre hoşgörü sınırını aştığı saptandığına göre davanın kabulü gerekir. (Medeni Kanun madde 737) Taraflar arasındaki, “el atmanın önlenmesi ve tazminat” davasından dolayı yapılan...

Devamını Oku
Dumanların Tarla Mahsulüne Zarar Vermesi – Tazminat Davası
Ara30

Dumanların Tarla Mahsulüne Zarar Vermesi – Tazminat Davası

Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü, genel hükümlere göre ödeme sorumluluğu saklıdır. Çevre Yasası ile kirletenin sorumluluğu hakkında getirilen hükümler, diğer sorumlulukları ortadan kaldıramaz. Burada, sorumlulukların yarışması söz konusudur. Zarar gören, somut olayda hangi koşulları lehine görüyorsa, ona göre seçim yapıp dava açabilir. Taraflar arasındaki haksız eylemden doğma tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda,...

Devamını Oku