Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası
Ara27

Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası

Çayın terk ettiği alan sonradan kendiliğinden veya imar ihya ile tarım arazisi haline gelmiş ise olağanüstü zaman aşımı yoluyla kazanılabilir. (Medeni Kanun madde 713 [639]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 14, 17) B.B. ile Hazine aralarındaki tescil davasının reddine dair Kozan Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden verilen 25.12.1991 gün ve 1-385 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku
Çay Yataklarının Zilyetlikle Kazanımı – Tescil Davası
Ara08

Çay Yataklarının Zilyetlikle Kazanımı – Tescil Davası

Çay yatakları kural olarak Hazineye aittir. Çay yatağının zilyetlik yoluyla kazanılması mümkün değil ise de çayın terk ettiği alan ve bu olaydan itibaren tarım arazisi haline gelmiş, yahut taşlık ve çalılık olup da imar ihya edilmiş ve imar ihya yolu ile kazanılma şartları zilyet lehine oluşmuş ise, olağanüstü zaman aşımı yolu ile böyle bir taşınmazın kazanılması mümkün olabilecektir. (Medeni Kanun madde 713, 715) (3402 sayılı...

Devamını Oku
Nehir Tortularından Oluşan Yerin Edinimi – Tescil Davası
Haz18

Nehir Tortularından Oluşan Yerin Edinimi – Tescil Davası

Nehir tortularından oluşan taşınmaz, Devletin mülkü olur. Zaman aşımı yoluyla kazanılamaz. (Medeni Kanun madde 710, 713, 715) (766 sayılı Tapulama Kanunu madde 1617) Şahaneli vekili ile Mal Müdürlüğü aralarındaki tapu iptali ve tescil davasına dair Karasu Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 25.1.1978 gün ve 741/1 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği...

Devamını Oku
Su Altında Kalan Yerin Durumu – Tescil Davası
Haz16

Su Altında Kalan Yerin Durumu – Tescil Davası

Uzun süre nehir yatağında kalan yer, özel mülk olmaktan çıkıp kamu malı sayılır. (Medeni Kanun madde 715) H.T. ile Hazine ve Yamalak Belediye Başkanlığı aralarındaki dava hakkında Kuyucak Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 26.12.1989 tarih ve 305/463 sayılı hükmün Dairenin 15.10.1990 gün ve 4182/13480 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Hazine vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya...

Devamını Oku
Dere Yatağının Toprakla Doldurulup İmar-İhya Edilmesi – Tescil Davası
Şub27

Dere Yatağının Toprakla Doldurulup İmar-İhya Edilmesi – Tescil Davası

Tarıma elverişli yapıya sahip olmayan taşınmazı, dışarıdan toprak getirerek doldurmak suretiyle yapılan işlem, imar ihya sayılmaz. B.Ç. ile Hazine, Akdeniz Belediye Başkanlığı ve dahili davalı Karacailyas Belediye Başkanlığı aralarındaki tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Mersin 4. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 9.3.1999 gün ve 322/121 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı...

Devamını Oku
Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalarda Avukatlık Ücreti – Tescil Davası
Şub26

Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalarda Avukatlık Ücreti – Tescil Davası

1- 25.03.2009 5841/2. md. ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesine eklenen fıkraya göre “Bu hüküm iddia ve taşınmazın niteliğine yahut Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri dahil, tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır. 2- Mülga 20.02,2009 T. 5841/3. md. ile konulan geçici maddeye göre “Kadastro Kanunu’nun 12/3 hükmü Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve...

Devamını Oku
Dere Yatakları Özel Mülkiyete Geçebilir mi? – Tescil Davası
Kas29

Dere Yatakları Özel Mülkiyete Geçebilir mi? – Tescil Davası

Aktif dere yatakları zilyetlikle kazanılamaz. Yağışlı mevsimlerde dere şeklinde akıntı oluşturup daha sonra yabani otlarla kaplanan taşınmaz özel mülkiyete konu olamaz. A.Ç. ile Hazine ve Başören Köyü Muhtarlığı aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Altınyayla Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 24.06.1998 gün ve 15-39 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya...

Devamını Oku
Taşlık, Çalılık Yerlerin Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası
Kas23

Taşlık, Çalılık Yerlerin Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası

Taşlık, çalılık, kayalık özelliği nedeniyle kadastro harici kalmasına mahkemece karar verilen taşınmazın, karardan sonra vaki zilyetlik nedeniyle usulen iktisap edildiğinin anlaşılması halinde tescile karar verilebilir. M.A.Z. ile Hazine ve Kızkalesi Belediye Başkanlığı aralarındaki tescil davasının kısmen kabulüne dair Erdemli Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 10.05.1999 gün ve 987-220 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine...

Devamını Oku
Tespit Dışı Bırakılan Yerlerin Edinimi – Tescil Davası
Eyl20

Tespit Dışı Bırakılan Yerlerin Edinimi – Tescil Davası

1- Tespit dışı bırakılan bir yer hakkında kadastro tutanağı düzenlenmemekle beraber bu işlem bir kadastro işlemidir. 2- Tespit dışı bırakılan taşınmaz için 3402 sayılı Kadastro Kanunu 7/4. (766 sayılı Tapulama Kannu’nun 2.) maddeleri uyarınca işlem yaptırılmamışsa tespit dışı bırakma işlemi kesinleşir. 3- Tespit dışı kalmış taşlık ve çalılık yerler Medeni Kanun 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu 14 ve 17. madde hükümlerine göre...

Devamını Oku
Kadastro Dışı Bırakılan Yerlerin Tescili – Tescil Davası
Ağu29

Kadastro Dışı Bırakılan Yerlerin Tescili – Tescil Davası

1- Kadastro dışı bırakma işleminde, taşınmazın geometrik duruma belirlenmediğinden bir tespit işlemi değil ise de, görevlilerce o yerin tescile tabi olmadığı saptandığından bu işlem bir kadastro işlemidir. 2- Tescil harici kalmış bir taşınmazın Medeni Kanun 713/1 uyarınca tescil edilebilmesi için tespit dışı bırakılma tarihinden itibaren 20 yılı aşkın tasarrufun gerçekleşmesi gerekir (4721 sayılı Medeni Kanun madde 713/1; 3402 sayılı...

Devamını Oku