Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme Davası
Ağu09

Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme Davası

Tapu kayıt düzeltme davalarında husumet bu sicilleri tutmakla görevli Tapu Sicil Müdürdü veya tapu sicili görevlilerine yöneltilir. Hazine vekilleri bu davaları kanuni temsilci sıfatıyla takip eder. Ancak, Tapu Siciline izafeten Hazine olarak açılan dava dilekçesi gerçek hasım Tapu Siciline tebliğ edilerek davaya devam edilebilir. Taraflar arasındaki tapu kayıt düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Pendik Asliye 3....

Devamını Oku
Tescilin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü – Tescil Davası
Ağu08

Tescilin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü – Tescil Davası

Davacının, davalının taraf olmadığı iptal davasında, çekişmeli taşınmazın ifraz edildiği ana parselin, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, tescile ve özel mülkiyete konu olamayan yerlerden olduğu jeolojik inceleme ile anlaşılmakla bu yön davalı için kesin kanıttır ve davalı, Medeni Kanun madde 1023 ‘ten yararlanamaz. Davacı, davalı adına tapuda kayıtlı 177 parsel sayılı taşınmazın, Devletin hüküm ve tasarrufu altında...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi – Tashih Davası
Ağu07

Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi – Tashih Davası

Tapu Sicilindeki yanlışlıklardan doğan davalar, bunları tutmakla görevli ve sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına yöneltilir. Bu itibarla Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir. Taraflar arasındaki tapuda isim düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 05.05.1998 gün ve 97/732 E-98/253 K. sayılı kararın incelenmesi Tapu Sicil Müdürlüğüne...

Devamını Oku
Farklı Tapuya Dayanarak Taşınmazda Hak İddiası – Tescil Davası
Kas05

Farklı Tapuya Dayanarak Taşınmazda Hak İddiası – Tescil Davası

Satım sureti ile taşınmazı elinden çıkaran kişi aynı yere ait olduğunu ileri sürerek ve bir başka tapuya dayanarak istekte bulunamaz ve bu talebe değer verilemez. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 14, 28) Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Kadastro...

Devamını Oku
Tapudaki Yüzölçümünün Arttırılması – Düzeltme Davası
Eki16

Tapudaki Yüzölçümünün Arttırılması – Düzeltme Davası

Yüzölçümünün artırılması davasının kabulü için, taşınmaz yüzölçümünün kayıtta yazılı olandan fazla olması, kayıt sınırlarının sabit olması ve krokinin Medeni Kanun’un 719. maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan plan ve krokilerden olmaması gerekir. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31) M.I. ile Hazine, Belediye Başkanlığı, Tapu Sicili Müdürlüğü, S.I. ve müşterekleri, aralarındaki sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davasının kabulüne...

Devamını Oku