ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Ülke ve bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, yarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. Hazırlama sürecinde aşağıda genel başlıklar haline belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi elde edilir. • Planlama alanının konumuyla ilgili bilgiler. • Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar. • Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı. • Çevresel değerler ve koruma alanları. •Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri. •Planlama alanıyla ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi, v.b. bilgiler. •Ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı. •Sektörel yapı. •Askeri alanlar. •Mülkiyet yapısı. •Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler. •Planlama alanının özelliğine göre diğer konular.

Bir Yorum Gönder