Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanması

Harcamalara Katılma Paylarının HesaplanmasıHarcamalara katılma payı, yapılan hizmetler için giderlerin tamamıdır. Bu hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen, yayınlanan rayiç bedel ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Giderlerin peşin ödenmesi durumunda katılma payı, ilgilisinden % 25 indirimli olarak alınır.

“Bina ve arsalarda harcamalara katılma payı, vergi değerinin % 2’sini geçemez.”

İçişleri Bakanlığından bildirilen son genel nüfus sayımı sonuçları dikkate alınarak belediyeler itibariyle harcamalara katılma payını tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tespiti yaparken belediyelerin görüşü alınır ve harcamalara katılma paylarını yarıya kadar indirebilirler (peşin ödemelerde üçte birine kadar), pay çeşitlerine göre de farklılaştırma yapabilirler.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder